eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont przewodów wentylacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 przy ulicy Niecałej 8 - kontynuacjaOgłoszenie z dnia 2016-07-15

Kraków: Remont przewodów wentylacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 przy ulicy Niecałej 8 - kontynuacja
Numer ogłoszenia: 139371 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II , ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2668400, 012 2681167, faks 012 2681167.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niecala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przewodów wentylacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 przy ulicy Niecałej 8 - kontynuacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont przewodów wentylacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 przy ulicy Niecałej 8 - kontynuacja. Zakres robót: Prace demontażowe starych kołowych przewodów wentylacyjnych na poddaszu, odkucie w stropie przewodów murowych, montaż przewodów grawitacyjnych stalowych o przekroju 14x14 cm, przeróbki dachu pod wentylację, montaż wyrzutni dachowych na podstawach prostokątnych, prace pomocnicze. Zakres robót podstawowych: rozbiórki starej wentylacji - 126,54 mb montaż nowych przewodów - 67,816 m2 montaż obudów GK - 71,816 m2 Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 5 i w załączonej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) zał. nr 7 oraz protokołem z okresowej kontroli kominiarskiej Nr 182/15 zał. nr 8..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji 45.42.11.52 - Instalowanie ścianek działowych 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.42.20.00 - Roboty ciesielskie .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo / upoważnienie dla osoby uprawnionej do podpisania ofert. b) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: -oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 2. dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie, -jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, b) podwykonawstwa - wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, - powierzenia podwykonawcom części robót, mimo oświadczenia o samodzielnej realizacji zamówienia złożonego przez Wykonawcę w ofercie, c) zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie przez Zamawiającego,, d) dopuszczenia występowania robót zamiennych, dotyczących robót ujętych w kosztorysach ofertowych, bez możliwości zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana wymaga zgody obu Stron, przy udziale inspektora nadzoru e) zastosowania materiałów i technologii innych niż określone w umowie, pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze niż wskazane w umowie; zmiana wymaga zgody obu Stron, przy udziale inspektora nadzoru f) przyczyn niezależnych od stron tj. siły wyższej, wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji wydawanych przez właściwe organy, wystąpienia opóźniania w wykonywaniu określonych czynności czy ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są zawinione przez Wykonawcę g) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian dotyczących robót zamiennych .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.niecala.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 Adres na który należy składać oferty: 30-425 Kraków, ul. Niecała 8 - w sekretariacie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 12:30, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, 30-425 Kraków, ul. Niecała 8, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.