eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Zakup pojazdu osobowo - ciężarowego NR sprawy ZP/PN/3/2016Ogłoszenie z dnia 2016-05-26

Legnica: Zakup pojazdu osobowo - ciężarowego NR sprawy ZP/PN/3/2016
Numer ogłoszenia: 135530 - 2016; data zamieszczenia: 26.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego , ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7233700, faks 076 7233282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lck.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojazdu osobowo - ciężarowego NR sprawy ZP/PN/3/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, tel. 767233700, fax 767233282, www.lck.art.pl, E-mail lck@lck,art.pl zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo - ciężarowego.Tytuł i numer zamówienia :Dostawa samochodu osobowego.Nr sprawy ZP PN 32016 Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :CPV 34110000-1 -samochody osobowe Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.lck.art.pl.i na wniosek Wykonawcy w Legnickim Centrum Kultury, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, sekretariat, I piętro, pokój 126, tel. 767233700 Zamówienie obejmuje dostawę samochodu osobowego, fabrycznie nowego -rok produkcji 2015 wg wymaganych warunków:1. Leasing - max 5 lat2. Rok produkcji 2015 lub 2016 3. Pojemność do 1600cm.4. Paliwo - ON5. Skrzynia przekładniowa - manualna, 6 - biegowa6. Koło zapasowe, pełnowymiarowe 7. Lusterka, podgrzewane, elektryczne8. Wyświetlacz - czas, data, godzina, temperatura 9. Gniazdo 12V w bagażniku10. Wspomaganie kierownicy11. Min 6 poduszek powietrznych.12. ABS13. Czujniki parkowania z tyłu 14. Przednie reflektory przeciwmgielne15. Regulacja fotela kierowcy16. Regulacja fotela pasażera z przodu17. Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach.18. Immobilizer + alarm antywłamaniowy19. Klimatyzacja20. Centralny zamek z pilotem21. Tempomat22. Elektryczne szyby23. Radio CD MP3 + głośniki24. Możliwość demontażu foteli25. Silnik wysokoprężny26. Lakier metaliczny - nie biały27. Długość auta - min. 4400 mm28. Wysokość auta - min. 1600 mm29. Pojemność bagażnika (oparcie złożone) - min. 750 l.30. Hamulce tarczowe31. Hak.4.Niniejszą instrukcję oraz poniższe dokumenty składające się na specyfikacje istotnych warunków zamówienia należy traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:-instrukcję dla oferentów wraz z załącznikami nr 1 -5 5.Dokumenty i załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków 1zamówienia bez dokonywania w nich żadnych zmian przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on nie dotyczy.Brak w ofercie wypełnionych dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, traktowany będzie jako oferta niekompletna.-O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych.-Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia , jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania.-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.-Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.-Posiadają punkt serwisowy w obrębie 30 km od siedziby Zamawiającego.6.Powyższe dokumenty i oświadczenia winny być udzielone w formie pisemnej i mają stanowić załączniki do oferty. W wypadku braku jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie czyli nie poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie spowoduje wezwanie do złożenia odpowiednich dokumentów w terminie ustalonym przez zamawiającego.7.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Oferent.8.Okres związania ofertą wynosi 30 dni.9.Każdy Oferent ma prawo do przedłożenia jednej oferty. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.10. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.11.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:cena całego zadania 100%(cena najniższa x 100 pkt x waga)12.Sposób składania ofert:a) Oferent umieści ofertę w kopercie. -koperta będzie zabezpieczona w sposób nie budzący wątpliwości co do jej naruszenia przed określonym terminem otwarcia-będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w pkt 1-będzie posiadać oznaczenia : OFERTA NA DOSTARCZENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO.NIE OTWIERAĆ PRZED 10.06.2016 r. Godz. 12.00 b)Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania c) zmiany lub wycofanie oferty dokonane przez Oferenta przed upływem terminu do składnia ofert są dopuszczalne, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 12a, a koperta będzie dodatkowo oznaczona: ZMIANA lub WYCOFANIE d) Oferent nie może wycofać oferty, dokonać zmian po upływie ostatecznego terminu składania ofert 13. Termin składania ofert.Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Legnickie Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica, sekretariat nie później iż do 10.06.2016r. r. do godz.12.00 14.Otwarcie ofert. a)publiczne otwarcie ofert przez komisj ę przetargową nastąpi w dniu 10.06.2016r. r. w siedzibie Zamawiającego, LCK godz.12.10b) otwarcie ofert zostanie dokonane w następującej kolejności:-oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z pkt 12c niniejszej specyfikacji nie będą otwierane-następnie zostaną otwarte pozostałe oferty wg. kolejności wpływu c) Zamawiający ogłosi Oferentom :-nazwę i adres wykonawcy, którego oferta została otwarta-cenę ofertową-termin realizacji-warunki płatności d) informacje podane w ppkt c) zostan ą odnotowane w protokole postępowania przetargowego jako cześć jawna, który zostanie doręczony oferentom nieobecnym przy otwieraniu ofert na ich życzenie15. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnie z art. 87 ust. Prawo o zamówieniach publicznych. Jeżeli oferta zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny, zamawiający dokonuje poprawek zgodnie z art. 87.2 16.Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dostawca lub wykonawca składający ofertę ma prawo zastrzec sobie w ofercie jakich informacji dotyczących złożonej przez niego oferty nie wolno Zamawiającemu ujawnić innym uczestnikom postępowania.17.Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta będzie traktowana jako nieważna jeżeli: -wpłynęła po terminie-nie została zachowana prawidłowa forma pisemna oferty-nie została złożona i podpisana przez osobę uprawnioną-wpłynęła od wykonawcy, który nie jest uprawniony do występowania w danym postępowaniu (nie spełnia wymagań Prawo zamówień publicznych). Oferta może zostać wykluczona lub odrzucona w trakcie szczegółowej jej oceny wszystkich warunków ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.18.Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadą określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą -najniższa cena.19.Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych -tel. , fax. i potwierdzi na piśmie. W zawiadomieniu wysyłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy.20. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania informacji w sprawach merytorycznych jest Grzegorz Pala -Kierownik Administracyjny LCK, pokój 122 -I piętro, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica, tel. 767233701.Sprawy nie objęte instrukcją obsługi dla oferentów reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.11.11 - 34.11.11.11 .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lck.art.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: LEGNICKIE CENTRUM KULTURY, UL. CHOJNOWSKA2, 59-220 LEGNICA, SEKRETARIAT.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 godzina 12:00, miejsce: LEGNICKIE CENTRUM KULTURY, UL. CHOJNOWSKA2, 59-220 LEGNICA, SEKRETARIAT - POK 126.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.