eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Sprzedaż i dostarczanie prasy codziennej, czasopism oraz magazynów dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A Oddział w Tarnowie oraz Terenowych Jednostek EksploatacyjnychOgłoszenie z dnia 2016-10-14

Nr: NP/2016/10/0728/TAR

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczanie prasy codziennej, czasopism oraz magazynów dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A Oddział w Tarnowie oraz Terenowych Jednostek Eksploatacyjnych

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

Data publikacji: 2016-10-14

Data wygaśnięcia: 2016-10-24

CPV: -

Osoba kontaktowa: Kinga Sobol (TDH) kinga.sobol@gaz-system.pl 014 6225 205

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Sprzedaż i dostarczanie prasy codziennej, czasopism oraz magazynów dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A Oddział w Tarnowie oraz Terenowych Jednostek Eksploatacyjnych
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona internetowa Zamawiającego www.gaz-system.pl (zakładka: Przetargi)
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Dodatkowe informacje : 1. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Dostawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie dysponowania stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia.
2. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.
Warunki udziału w postępowaniu : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Dostawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. Dostawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą:
a) Wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ) wraz z ,,Formularzem Cenowym".
b) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
5. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie informując o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.

Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Miejsce realizacji zamówienia : Miejsce realizacji zamówienia szczegółowo określono w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projekcie Umowy
Termin składania ofert : 2016-10-24 11:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne
Termin otwarcia ofert : 2016-10-24 12:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.