eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przeglad systemu detekcji na terenie węzła oraz stacjiOgłoszenie z dnia 2016-10-12

Nr: NP/2016/10/0726/POZ

Przedmiot zamówienia: Przeglad systemu detekcji na terenie węzła oraz stacji

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Data publikacji: 2016-10-12

Data wygaśnięcia: 2016-10-24

CPV: -

Osoba kontaktowa: Ana Dimitrowa (PDH) ana.dimitrowa@gaz-system.pl 61 8544 348

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd systemu detekcji na terenie węzła oraz stacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Dostawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części zamówienia, o których mowa poniżej:
Część nr 1 zamówienia - Przegląd i kalibracja stacjonarnych detektorów gazu firmy Alter
Część nr 2 zamówienia - Przegląd i kalibracja stacjonarnych detektorów gazu firmy Drager
Część nr 3 zamówienia - Kalibracja stacjonarnych detektorów gazu firmy Gazex
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 a/b/c do SIWZ. Ponadto istotne warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3a/b/c do SIWZ.
3. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Każdorazowe zastosowanie równoważnego rozwiązania wymaga uzgodnienia u Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Każdy Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/ i stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ oraz stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji Zamówienia.
Miejsce uzyskania SIWZ : www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
6. Data publikacji ogłoszenia - 12.10.2016r.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Dostawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) Wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia z Dostawcami negocjacji.
Warunki udziału w postępowaniu : I.O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ DOSTAWCY, KTÓRZY:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego Niepublicznego tj.:
2.1. w zakresie Części nr 1 i Części nr 2 zamówienia: dysponują lub będą dysponować co najmniej:
a) 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi Grupa 3 pkt 4, 5 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn.zm.)
b) 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi Grupa 3 pkt 4, 5 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn.zm.)
c) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi Grupa 1 pkt 2, 9 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn.zm.)
d) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi Grupa 1pkt 2, 9 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn.zm.)
Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji specjalistów o których mowa w literze a) i b) powyżej.
Osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia powołując się przy jego spełnieniu na te same osoby w zakresie Części nr 1 i Części nr 2 zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.

UWAGA: Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 - 3 powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 4 musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
Dostawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w Rozdziale IX ust. 6 oraz Rozdziale XXIV ust. 3 SIWZ.


II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oferta Dostawcy powinna zawierać wypełniony Formularz OFERTA (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ) oraz wypełniony Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2a/b/c do SIWZ (odpowiednio w zakresie części nr 1, nr 2 i nr 3 zamówienia).
2. Dostawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego:
1) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo)
2) w zakresie Części nr 1 i Części nr 2 zamówienia: wykaz osób, potwierdzający, że Dostawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, określonymi w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 2.1 SIWZ oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ,
3. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu:
a) publikacji ogłoszenia o Zamówieniu - dotyczy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w lit. a) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18 ze zm.).
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Jeżeli Dostawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). Dostawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Dostawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy.
7. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
W przypadku nieprzedłożenia przez Dostawcę dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1) SIWZ, dopuszcza się samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentu z właściwego rejestru.
Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
8. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
9. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.

Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga od Dostawców wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : Termin realizacji Zamówienia ustala się do dnia 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania Maksymalnej Kwoty Umowy (w zakresie części nr 1, nr 2 i nr 3 zamówienia).
Miejsce realizacji zamówienia : Zgodnie z zapisami Specyfikacji
Termin składania ofert : 2016-10-24 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Nie dotyczy.
Termin otwarcia ofert : 2016-10-24 10:15
Miejsce otwarcia ofert : Nie dotyczy.
Okres związania ofertą : 60 dni
Termin związania ofertą : 2016-12-22
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.