eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliszew › DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2014Ogłoszenie z dnia 2014-04-15

Wieliszew: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2014
Numer ogłoszenia: 128124 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew, woj. mazowieckie, tel. 022 7822596, faks 022 7822732.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2014. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SIWZ (OPZ). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 części: Część 1: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wieliszew w roku 2014 Część 2: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w Olszewnicy Starej w ramach projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola POKL.09.01.01-14-019/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 30.19.76.44 - Papier kserograficzny .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Część 2: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w Olszewnicy Starej w ramach projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola POKL.09.01.01-14-019/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wieliszew w roku 2014

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 98404,81

 • Oferta z najniższą ceną: 98404,81 / Oferta z najwyższą ceną: 111603,63

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w Olszewnicy Starej w ramach projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola POKL.09.01.01-14-019/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2895,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1962,67

 • Oferta z najniższą ceną: 1962,67 / Oferta z najwyższą ceną: 2555,51

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dostawa artykułów biurowych jest dostawą powszechnie dostępną - na rynku istnieje bardzo wiele firm oferujących dostawę tego typu asortymentu, w związku z tym Zamawiający przyjął, że dostawa artykułów biurowych jest dostawą powszechnie dostępną. Dostawa artykułów biurowych zlecana przez Zamawiającego jest dostawą typową, mającą ustalone standardy jakościowe, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W związku z powyższym spełnione są przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę określone w art. 70 ustawy. Zamówienie jest zgodne z przepisami z uwagi na przedmiot zamówienia (dostawy powszechnie dostępne o określonych standardach jakościowych) oraz z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia - nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.