eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) wraz z prognoza skutków ich budowy w odniesieniu do 26 nowych lokalizacji

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-06-21

Warszawa: Analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) wraz z prognoza skutków ich budowy w odniesieniu do 26 nowych lokalizacji
Numer ogłoszenia: 121237 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) wraz z prognoza skutków ich budowy w odniesieniu do 26 nowych lokalizacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania p.t. Analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) wraz z prognozą skutków ich budowy w odniesieniu do 26 nowych lokalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.62.00.00 - Usługi analizy .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej jedno opracowanie analityczne lub studialne z zakresu problematyki zagospodarowania przestrzennego, o wartości co najmniej 30.000 zł. brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują lub będą dysponować oprogramowaniami umożliwiającymi wykonanie tekstów i opracowań graficznych oraz baz danych przestrzennych w formacie shp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadającymi wykształcenie m.in. z zakresu ekonomii, gospodarki przestrzennej, geografii, architektury, ochrony środowiska, inżynierii lądowej, lub transportu, które posiadają: a) kwalifikacje do przeprowadzenia analiz uwarunkowań przestrzennych i funkcjonalnych oraz doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch opracowań związanych z tymi analizami; b) kwalifikacje do przeprowadzenia analiz uwarunkowań środowiskowych oraz doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch opracowań związanych z tymi analizami; c) kwalifikacje do wykonania analiz i prognoz obciążeń układu komunikacyjnego oraz doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch opracowań związanych z tymi analizami; d) kwalifikacje do przeprowadzenia analiz w zakresie istniejącej sieci handlowej, rynku pracy oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów oraz doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch opracowań związanych z tymi analizami; (Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował czterema osobami o wyżej określonych kwalifikacjach. Wystarczające jest, jeśli chociażby dwie lub trzy osoby posiadają łącznie kwalifikacje określone powyżej w ppkt a, b, c i d)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) Oryginał pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3) Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. 4) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt Sekcji III (pkt 12 i 13 SIWZ), ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 2. Zmiana postanowień Umowy w zakresie sposobu bądź terminu realizacji Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a) zaistnienia okoliczności, obiektywnych, niezależnych od Stron, powodujących konieczność zmiany warunków realizacji prac przewidzianych w Opisie przedmiotu Zamówienia w SIWZ, gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, a w szczególności wystąpienia: - trudności związanych z pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. b) opóźnienia w realizacji umowy wynikających z przyczyn zewnętrznych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a które nie są wynikiem okoliczności zawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę. c) zaistnienie okoliczności uniemożliwiających terminową realizację umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne,) lub wynikających z konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach o których mowa w pkt 2 lit. a, b i c, ulega odpowiednio przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. Wydłużenie terminu następuje wyłącznie o czas niezbędny do wykonania zamówienia

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.warszawa.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa, IV piętro, pok. nr 13.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa, IV piętro, pok. nr 13. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:00, w sali nr 16.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Numer postępowania: ZP/AB/271/II-128/13; Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Jolanta Wiszowata-Baczewska, Naczelnik w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, tel. 22/443-23-79; 2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Anna Borkowska, inspektor w Biurze Zamówień Publicznych, tel.: 22/443-14-18, fax: 22/443-14-02.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.