eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnych.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-04-30

Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnych.
Numer ogłoszenia: 121006 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92870 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6892338, faks 022 6892326.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa w zakresie potwierdzenia metrologicznego wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych CWOM do wykonywania obsług na sprzęcie wojskowym eksploatowanym w jednostkach wojskowych w tym zabezpieczenia metrologicznego samolotu wielozadaniowego F 16 i samolotu transportowego C 295 casa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91820,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 91820,00

 • Oferta z najniższą ceną: 91820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 91820,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67, ust. 1. pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W związku z koniecznością zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii ma obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczących użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w Wojsku Polskim, o czym stanowi Ustawa Prawo o miarach /Art. 3/. Ze względu na umiejscowienie CWOM na szczycie łańcucha spójności pomiarowej w resorcie ON, Ośrodek pełni kluczową rolę w procesie przekazywania jednostek miar od wzorców państwowych do wzorców ośrodków metrologii i innych użytkowników i za ich pośrednictwem do systemów Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego, użytkowanych w jednostkach wojskowych. Zachowanie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie wzorców odniesienia resortu ON w CWOM jest gwarancją właściwego funkcjonowania i wysokiej precyzji systemów UiSW oraz bezpieczeństwa użytkującego ich personelu. Dla realizacji zadań Ośrodka niezbędne jest więc odniesienie własnej aparatury kontrolno pomiarowej poprzez wzorcowanie do wzorców wyższego rzędu utrzymywanych w laboratoriach metrologicznych najwyższej rangi. Ze względu na bardzo wysokie dokładności i niską niepewność pomiarów (wzorce CWOM są etalonami wojskowymi) zapewnienie takiego odniesienia jest możliwe w Polsce tylko w Głównym Urzędzie Miar, najważniejszej krajowej instytucji w dziedzinie metrologii. W wyjątkowych przypadkach, związanych ze specyfiką wzorców Ośrodka, dla których GUM nie posiada wzorców jednostek miary, wzorce CWOM muszą być wzorcowane w określonych akredytowanych laboratoriach polskich i zagranicznych. W przypadku wzorcowań wzorców CWOM w laboratoriach zagranicznych, usługi metrologiczne świadczone na rzecz Ośrodka wykonywane są za pośrednictwem firm będących autoryzowanymi przedstawicielami producentów wzorców. Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii uczestniczy w organizowanych przez Główny Urząd Miar porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wybranych wielkości fizycznych. Porównania międzylaboratoryjne są najbardziej obiektywnym narzędziem potwierdzenia kompetencji technicznych laboratorium pomiarowego. Pozytywne wyniki porównań laboratoryjnych potwierdzają biegłość techniczną laboratorium w danej dziedzinie pomiarowej, ponadto w sposób ilościowy charakteryzują jakość wykonywanych kontroli metrologicznych przyrządów pomiarowych i określają umiejscowienie laboratorium w krajowym systemie miar pod względem dokładności pomiarów. Zachodzi więc ustawowa przesłanka zastosowania w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu wynikającego z art. 67, ust. 1, pkt 1a i 1b ustawy, tj. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów usługa ta może być wykonana u jednego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.