eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głubczyce › Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek dla SP ZOZ w GłubczycachOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek dla SP ZOZ w Głubczycach

Miasto: Głubczyce

Województwo: opolskie

CPV:
33.14.11.10 - Opatrunki
33.14.11.16 - Zestawy opatrunkowe
33.14.11.19 - Kompresy


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-30


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek dla SP ZOZ w Głubczycach
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ Głubczyce
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311579
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Matii Skłodowskiej-Curie 26
1.5.2.) Miejscowość: Głubczyce
1.5.3.) Kod pocztowy: 48-100
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
1.5.7.) Numer telefonu: +48774801170
1.5.8.) Numer faksu: +48774801171
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalglubczyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozoglubczyce.biuletyn.info.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek dla SP ZOZ w Głubczycach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7889911-88b1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020567
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004554/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zamówienie na dostawy środków opatrunkowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalglubczyce.ezamowienia.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https//:szpitalglubczyce.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Dokumenty przesyłane pomiędzy stronami (oferty, oświadczenia, zapytania itd.) należy oznaczyć numerem postępowania. 3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Stronami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4. Zamawiający dopuszcza komunikację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.5. Oferta oraz oświadczenie własne Wykonawcy, pełnomocnictwo lub inne dokumenty składane jako świadczenia lub poświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z tym, że pełnomocnictwo może zostać również złożone jako jego notarialnie poświadczona kopia. 6. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty podpisem jak wyżej oznacza podpisanie wszystkich dokumentów znajdujących się w tym pliku. 7. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje podmiotowymi lub przedmiotowymi środkami dowodowymi w postaci pisemnej, przesyła Zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzonych podpisem jak wyżej. 8. Jeżeli, przed terminem otwarcia ofert strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 9. Wykonawca zobowiązany jest do podania w złożonej ofercie adresu poczty elektroniczne,j na którą Zamawiający będzie przesyłał korespondencję dotyczącą postępowania. Pismo wysłane na adres e-mail podany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie uznaje się za doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tego pisma. 10. Zamawiający będzie przyjmował za prawidłowo sporządzone i dostarczone wnioski (o wyjaśnienie treści SWZ, udzielenie informacji itp.) kierowane na jego adres e-mail wskazany w niniejszej SWZ, które nie będą podpisane w sposób wskazany w ust. 7, natomiast będą opatrzone danymi Wykonawcy je kierującego. 11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na platformie ePUAP lub na platformie zakupowej Marketplanet, umożliwiającym dostęp do formularzy złożenia, zmiany lub wycofania oferty. 12. Wykonawca, który nie ma możliwości założenia konta na platformie ePUAP może działać poprzez pełnomocnika posiadającego konto na platformie ePUAP. Pełnomocnictwo takie należy dołączyć do składanej oferty. 13. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na platformę zakupową Marketplanet https://szpitalglubczyce.ezamawiajacy.pl dla dokumentów składanych za pośrednictwem platformy, natomiast dla dokumentów przesyłanych na e-mail Zamawiającego przyjmuje się jako datę złożenia datę wskazaną w wiadomości jako datę ich wysłania. 14. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy zakupowej Marketplanet i ePUAP zostały opisane w ich regulaminach korzystania z platform.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej ,,rozporządzeniem 2016/679". 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 2. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć wszczególności samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 3. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danychosobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - SPZOZ w Głubczycach ul. Mc. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce telefon 77480170 faks: 77480171 e-mail: sekretariat@szpitalglubczyce.pl 2) inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Głubczycach jest Pani Ewa Potwora, tel. 77480160, e-mail: ewa.potwora@szpitalglubczyce.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 5) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO; 6) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawodo usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PN/8/III/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów i środków opatrunkowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy o udzielenie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy o udzielenie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy o udzielenie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieluchomajtek
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141119-7 - Kompresy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy o udzielenie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa opasek gipsowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy o udzielenie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa opatrunków specjalistycznych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy o udzielenie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2), z zastrzeżeniem pkt 3). 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) Zamawiający żąda: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu , o którym mowa w pkt 1.1) dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Dokumenty składane wraz z ofertą:Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SWZ. 2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ. 3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ. 4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lubpełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma pełnomocnictwa została określona w pkt IX.6 niniejszej części. 5) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia - jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca posiadającysiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: A) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2) lit. a) - składa dokument lubdokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby alboosób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lubgospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy. 3. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców);4. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji; 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. 6. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz wramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców (dotyczy pkt IV.2.2 SWZ). 10. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy określone w pkt IV.1.3 SWZ) obowiązują. 11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
I. Zmiana cen 1. Wartość brutto asortymentu nie wzrośnie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 3.2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.3. Zmiany cen, o których mowa wyżej, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 2 musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks.4. Obniżenie cen może nastąpić bez uzasadnienia w każdym czasie, ale nie wymaga aneksu doumowy.II. Zakres i warunki zmiany umowy 1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:1) w przypadku określonym w § 11 ust. 2 Umowy;2) Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa handlowa asortymentu objętego umową, Zamawiający dopuszcza taką zmianę po uprzednim pisemnym powiadomieniu i wyrażeniu zgody na taką zmianę przez Zamawiającego.3) W każdym przypadku zmiany nazwy handlowej, o której mowa w pkt 2 cena jednostkowa netto tego przedmiotu zamówienia niemoże ulec zwiększeniu.2. W razie potrzeby zakupu większej ilości danego asortymentu niż ta, która została określona w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu tego produktu w ramach wartości umowy po cenach jednostkowych, kosztem zmniejszenia ilości innego asortymentu ujętego w danym pakiecie będącego przedmiotem umowy.3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku dotreści złożonej w postępowaniu oferty może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.III. Pozostały zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalglubczyce.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
postępowanie krajowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.