eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ GORZOWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIEOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-02


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ GORZOWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Miasto: Gorzów Wielkopolski

Województwo: lubuskie

CPV:
90.62.00.00 - Usługi odśnieżania
90.91.00.00 - Usługi sprzątania
90.91.12.00 - Usługi sprzątania budynków
90.91.13.00 - Usługi czyszczenia okien
90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-11


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ GORZOWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003131062
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Walczaka 42
1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 7151360
1.5.8.) Numer faksu: 95 715 13 87
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gcprgorzow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gcpr.bip.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ GORZOWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-118febb8-7ac6-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012467
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001373/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie GCPR
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. I. Informacje ogólne. 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta musi być złożona przy użyciu miniPortalu.2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.II. Złożenie oferty1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.2) Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.4) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.5% Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu.6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1)W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ; Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@gcprgorzow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Decyzje w odniesieniu do osób, których dane będą przetwarzane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania. Osoba, której dane osobowe będą przetwarzane w ramach postępowania ma prawo do prawo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przysługuje : a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.Z.P. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AG.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 277734,62 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania:1) powierzchni wewnętrznej - całkowita powierzchnia przeznaczona do sprzątania wynosi ogółem - 2 557,41 m2 (tu uwzględniłam informację z 15.02.2021r.), w tym przy:a. ul. Walczaka 42, blok 2 - 948,84 m2b. ul. Jagiełły 7 - 532,29 m2c. ul. Teatralna 26 - parter - 366,73 m2, I piętro - 93,80 m2d. ul. Drzymały 10 - 331,81m2 + klatka schodowa - 23,63 m2e. ul. Puszkina 3 - 145,15 m2f. ul. Wełniany Rynek 7 - 115,16 m2 - archiwum 2) czyszczenie urządzeniem czyszcząco - piorącym (usługa dodatkowa) - wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych w obiektach wskazanych 2 pkt 1) lit. a - f na podstawie zleceń zamawiającego, maksymalnie do 300 m2 w całym okresie trwania umowy;3) sprzątania interwencyjnego (usługa dodatkowa) obiektów wskazanych w pkt 1) lit. a -f, w szczególności po pracach remontowych, skutkach awarii, zalaniach, w tym spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - maksymalnie do 1000 m2 w całym okresie trwania umowy;Przedmiot umowy nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Kryterium 1 - CENA ZA SPRZĄTANIE JEDNEGO METRA KWADRATOWEGO POWIERZCHNI MIESIĘCZNIE (C-1) 2) KRYTERIUM 2 CENA ZA SPRZĄTANIE JEDNEGO METRA KWADRATOWEGO POWIERZCHNI W PRZYPADKU SPRZĄTANIA INTERWENCYJNEGO (C-2) 3) KRYTERIUM 3: CENA ZA SPRZĄTANIE JEDNEGO METRA KWADRATOWEGO POWIERZCHNI URZĄDZENIEM PIORĄCO - CZYSZCZĄCYM (C-3) 4) KRYTERIUM 4: CZAS SPRZĄTANIA INTERWENCYJNEGO (R)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji sprzątania interwencyjnego
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego). 2. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jednego) świadczenia polegające na wykonaniu usługi podobnej do usługi objętej przedmiotem zamówienia (jedna usługa=jedna umowa). Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych (przez które rozumie się pomieszczenia przeznaczone wyłącznie do obsługi administracyjnej, nie przeznaczone do działalności produkcyjnej) i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, realizowaną w sposób ciągły w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc do upływu terminu składania ofert) o powierzchni sprzątania co najmniej 1000 m2 .
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, aktualne na dzień złożenia, obejmują: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa wyżej w pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 1), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia (usługi podobne patrz definicja w rozdziale VIII pkt. 3 ppkt 4 SWZ), wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich powierzchni podlegającej sprzątaniu, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SWZ;Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (opinia, protokół odbioru usługi itp.) potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny w/w wykaz.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Oferta powinna zawierać : 1) wypełniony Formularz ofertowy;2) pełnomocnictwo ( jeżeli ofertę składa pełnomocnik, jeżeli wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy lub wspólnicy spółki cywilnej wyznaczyli pełnomocnika); 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu ( załącznik nr 2 do SWZ); W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia (Załącznikiem nr 2 do SWZ); W przypadku gdy Wykonawca polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a, także takie oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznikiem nr 2 do SWZ); Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a, także oświadczenie podwykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim podwykonawca będzie wykonywał zamówienie (Załącznikiem nr 2 do SWZ).; 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oferta oraz wskazane oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego wskazanego w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej winno być załączone do oferty. 2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 lit. a SWZ, oraz dokumenty poświadczające brak podstaw do wykluczenia z postępowania z składa każdy z wykonawców. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4 Zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5 Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 6 Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. 7 W przypadku spółki cywilnej należy złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo w formie pisemnej lub inny dokument uprawniający jednego ze wspólników do występowania w imieniu wszystkich wspólników w przeprowadzanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem sytuacji gdy wszyscy wspólnicy spółki podpiszą ofertę. 8 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) dostarczą Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) regulującą współpracę wszystkich podmiotów występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 P.Z.P. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Adres ePUAP GCPR: /GCPRIPS/skrytka

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.