eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › ZAKUP ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH DLA SP ZOZ KRAŚNIKOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-12


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
Adres: Kraśnik
Województwo: lubelskie

Telefon: -PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAKUP ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH DLA SP ZOZ KRAŚNIK

Miasto: Kraśnik

Województwo: lubelskie

CPV:
39.83.00.00 - Środki czyszczące


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-23


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH DLA SP ZOZ KRAŚNIK
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431181344
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 13
1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik
1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gtargosinski@spzoz.krasnik.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krasnik.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH DLA SP ZOZ KRAŚNIK
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ede36c4f-6d14-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007137
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://spzoz-krasnik.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzoz-krasnik.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem PlatformyZakupowej pod adresem: https://spzoz-krasnik.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja". Za datęwpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wysłania na PlatformieZakupowej.2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej,akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronieinternetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy oraz uznaje go za wiążący.Sposób korzystania z Platformy zakupowej określono w instrukcji dla Wykonawcy znajdującej się wzakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego".1) Zgłoszenie do postępowania wymagazalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: https://spzozkrasnik.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. 2) Wykonawca po wybraniu opcji,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdziezostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawcazakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiającyzaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty wpostaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzymainformacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować siępod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca mamożliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, wszczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej zapośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje siędatę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".Ofertę składa się pod rygoremnieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem :Kwalifikowanym podpis elektroniczny, zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik/;?inspektorem ochrony danych osobowych w / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wKraśniku,/ jest Kraśniku,/ jest Pani/Pani /Kondrat Domański, kontakt: k/*; iod@spzoz.krasnik.pl *;?Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / związanym z postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Panadanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawozamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nieprzysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/02/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 14
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Koncentrat czyszczący do urządzeń sanitarnych. Usuwa kamień z wody i moczu, daje świeży zapach i połysk. Koncentrat pielęgnująco - czyszczący do mycia podłóg pokrytych dyspersją polimerową oraz niezabezpieczonych
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowy podkład medyczny
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwując Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych Wiązanie wapnia oraz płukanie basenów sanitarnych ibutelek na mocz w myjniach-dezynfektorach zdezynfekcją parową
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wózki serwisowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 13
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadtlenek wodoru 12% Kompatybilny z urządzeniem SENTINEL room
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 14
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ściereczki jednorazowe w roli 100 listków (suche) Wiaderko wielorazowego użytku z pokrywą otwierano od góry umożliwiające szczelne zamknięcie, na pokrywie zamocowane okienko rewizyjne umożliwiające wyciągnięcia pojedynczej chusteczki (pozycja 1).
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczny zdzieracz do usuwania powłok polimerowych i woskowych Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg o właściwościach rozpraszających ładunek elektrostatyczny, Pady
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Płyn do mycia naczyń Mydło w płynie Pasta BHP mydlana Rękawice Ochronne Komplet do WC Zestaw do zamiatania i zbierania śmieci Szczotka i kij Ściereczki Preparat neutralizujący nieprzyjemne zapachy Szczotki Wiaderko z wyciskarką Kostki do pisuarów, preparat biologicznie przyjazny dla środowiska
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojemnik na ręczniki papierowe Ręcznik ZZ biały Papier toaletowy do podajnika Jednorazowe ręczniki z włókniny gładkie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dozownik ścienny do ręczników Ręczniki papierowe jednorazowego użytku w rolkach Ręcznik do mycia/lub wycierania skóry pacjenta. Ręcznik w roli Ręcznik papierowy jednorazowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Worki na śmieci folia LDPE
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

mała chemia profesjonalna
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

higiena pacjenta
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Skoncentrowany płyn do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych Skoncentrowany płyn do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych Silnie skoncentrowany płyn do usuwania kamienia wodnego w zmywarkach do naczyń, kotłach, bemarach, ekspresach do kawy
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego (składane wraz z ofertą) - załącznik nr 3.2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Zamawiający wymaga złożenia w ofercie kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem CLP oraz Instrukcję BHP do pozycji wyznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ)2) W przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne do oferty należy dołączyć: - karty produktów producenta oraz karty charakterystyki oferowanych produktów równoważnych opisywanym przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy własnej danego produktu, co każdorazowo rozumiane jest jako wskazanie marki referencyjnej, obejmujących informacje odnoszące się do: -nazwy i producenta (symbolu lub innego określenia), ?- przeznaczenia zastosowania produktu, ? - parametrów fizykochemiczne zaproponowanego równoważnego produktu tj. pojemności opakowania i opisu opakowania (np. kanister, butelka, pojemnik ze spryskiwaczem), zapachu, wydajności, dozowania, PH roztworu roboczego, określenia środków ochrony indywidualnej i innych służących charakterystyce danego środka, w tym składy substancji czynnych, gęstość itp
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub dokumentów lub są one niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawek celnych, zmian cen urzędowych, uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów i innych składników cenotwórczych związanych z asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia.2. Zmiany cen jednostkowych można dokonać jedynie w przypadku:a) Zmiany stawek celnych lub podatkowych b) Obniżenia cen rynkowych asortymentu objętych umową c) Stosowania przez Wykonawcę lub producenta cen promocyjnych bądź upustów 3. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:a) Numeru katalogowego produktu b) Nazwy produktu lub producenta przy zachowaniu jego parametrów c) Sposobu konfekcjonowania d) Liczby opakowań e) W sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowegof) Zastąpienia poszczególnego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia tzw. ,,zamiennikiem" tj. asortymentem równoważnym, z chwilą wycofania go z produkcji lub wstrzymania produkcji g) Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu synonimowego w cenie umownej zgodnej z Załącznikiem do umowy .4. Strony uzgadniają, że Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu przedmiotu umowy w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy, ani do wyczerpania kwoty określonej w §4. Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu odszkodowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu każdej pozycji, o których mowa w formularzu asortymentowo-cenowym, w ilości o 50% większej niż określona w umowie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy określona w § 3.1 może się zmienić nie więcej jak 10 %. 7. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu świadczenia dostaw nie więcej niż o 50% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wówczas Sprzedawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie za zrealizowane dostawy.8. Zamawiający może również dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, lecz innych niż zmiany istotne. 9. W przypadku stosowania przez wykonawcę lub producenta czasowych lub jednorazowych cen promocyjnych, bądź upustów, obniżenie cen nastąpi po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i nie wymaga zmiany/aneksu do umowy.10. Zmiany nazwy Zamawiającego lub Wykonawcy czy zmiany rachunku bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy nie wymagają formy aneksu a jedynie pisemnego oświadczenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://spzoz-krasnik.ezamawiajacy.pl .w zakładce ,, OFERTY
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-23 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.