eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzyca › ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MIKRO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GÓRZYCAOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA GÓRZYCA
Adres: 1 maja, 1, 69-113 Górzyca
Województwo: lubuskie

Telefon: 957591211PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MIKRO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GÓRZYCA

Miasto: Górzyca

Województwo: lubuskie

CPV:
09.33.12.00 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
42.96.10.00 - System sterowania i kontroli
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.11.20.00 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45.22.38.10 - Konstrukcje gotowe
45.23.22.21 - Podstacje transformatorowe
45.26.26.40 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45.31.53.00 - Instalacje zasilania elektrycznego
45.31.55.00 - Instalacje średniego napięcia
45.31.72.00 - Instalowanie transformatorów elektrycznych
48.82.20.00 - Serwery komputerowe
71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.32.31.00 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-08


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MIKRO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GÓRZYCA

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓRZYCA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539414
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 1 maja, 1
1.5.2.) Miejscowość: Górzyca
1.5.3.) Kod pocztowy: 69-113
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 957591211
1.5.8.) Numer faksu: 957836507
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gorzyca.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzyca.bip.net.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MIKRO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GÓRZYCA
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cd3053a-5af9-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001789
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001548/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MIKRO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest współfinansowane w ramach Działania: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 ,, Gospodarka niskoemisyjna" Działanie 3.1 ,,Odnawialne źródła energii"
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: brak
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): brak

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 360000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi: Zaprojektowanie i budowa mikro instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Górzyca w ramach projektu ,,Wykorzystanie mikro instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzyca" w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie zadania nastąpi w ramach procedury ,,zaprojektuj i wybuduj". W tym celu należy dążyć do wykonania następujących czynności związanych z zakresem wykonywania przedmiotu zamówienia:Dokumentacja projektowaDokumentacja projektowa obejmuje wykonanie dla każdego obiektu: projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania wynikających z przepisów (jeśli będą wymagane): warunków, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać taki zakres wykonywanych robót, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było wykonanie poszczególnych prac budowlanych oraz zagwarantowanie ich prawidłowego i bezpiecznego działania i późniejszej eksploatacji.Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do:- zweryfikowania danych wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiającego,- wykonania na własny koszt inwentaryzacji budynków oraz wszystkich badań i analiz oraz ekspertyz (jeśli będą konieczne) - niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia,- dokonania analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli PV na gruncie wraz z sporządzeniem koncepcji projektowej celem przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji przed podjęciem prac projektowych.Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą łącznie z protokołami, świadectwami, dopuszczeniami, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, symulacji pracy instalacji fotowoltaicznych, instrukcji, schematów. Projekty powinny zawierać wpięcie instalacji modułów PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną.Zakres robót budowlanychDo prowadzenia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeśli będą wymagane prawem).Roboty budowlane obejmują swoim zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimalnej 100,00 kW:1) Oczyszczalnia ścieków w Górzycy, działka nr 638/1 obręb geodezyjny 1-Górzyca - 40,0 kW;2) Oczyszczalnia ścieków w Czarnowie, działka nr 516/9, obręb geodezyjny 3-Czarnów - 20,0 kW;3) Oczyszczalnia ścieków w Ługach Górzyckich, działka nr 41/53, obręb geodezyjny 1-Górzyca - 10,0 kW;4) Urząd Gminy w Górzycy, działka nr 464/17, obręb geodezyjny 1-Górzyca - 8,0 kW;5) Kompleks Sportowo -Rehabilitacyjny w Górzycy, działka nr 639/6, obręb geodezyjny 1-Górzyca - 10,0 kW;6) Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy, działka nr 527/4 oraz 527/5, obręb geodezyjny 1-Górzyca - 12,0 kW.Wszystkie elementy instalacji będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych oraz od obciążeń wobec osób trzecich. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne miały datę produkcji nie starszą niż 2020 rok.Zakres prac obejmuje:? dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym: inwerterów, paneli, optymalizatorów mocy, konstrukcji wsporczej do montażu paneli, etc.? dostawę i montaż układu monitoringu i sterowania,? przyłączenie instalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej,? wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych), ? przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,? kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,? opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie osób eksploatujących instalację,? przygotowanie dokumentacji powykonawczej,? bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym przy czym koszty materiałów eksploatacyjnych podczas sprawowania serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca instalacji,? przeglądy instalacji zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń przy czym niezależnie od tego wymagane są min. 2 przeglądy instalacji wykonane przez Wykonawcę,? usunięcie ewentualnych awarii. Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym - 48 godzin od momentu zgłoszenia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42961000-0 - System sterowania i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45232221-7 - Podstacje transformatorowe

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych

48822000-6 - Serwery komputerowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na prace budowlano montażowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie minimalnych warunków jeżeli: a) Zdolność technicznaWarunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kWp lub o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. b)Zdolność zawodowa:Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:jedna osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 2-letnim doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg wzoru załącznika nr 7 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg wzoru załącznika nr 7 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg wzoru załącznika nr 7 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), sporządzone wg załącznika nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Pierwsza transza po wykonaniu dokumentacji projektowanej instalacji fotowoltaicznych
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Termin realizacji może ulec zmianie o określaną liczbę dni, w których nie można prowadzić robót budowlanych wskutek jednej z poniższych przyczyn:a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową, potwierdzonych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,b) przerwy w prowadzeniu robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,c) decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,d) wystąpienie przypadków siły wyższej, na które strony nie maja wpływu, a które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania albo zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.3. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.4. Za termin zakończenia robót uważa się datę złożenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-08 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.