eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryczywół › Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big BagOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-18


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Ryczywół
Adres: Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół
Województwo: wielkopolskie

Telefon: -
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Miasto: Ryczywół

Województwo: wielkopolskie

CPV:
90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami
90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów
90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów
90.51.40.00 - Usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00 - Usługi gospodarki odpadami


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-26


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ryczywół
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791431
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 10
1.5.2.) Miejscowość: Ryczywół
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-630
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@ryczywol.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ryczywol.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja publiczna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu Big Bag.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb44c7fa-5724-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001344
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000636/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.ryczywol.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@ryczywol.pl wynosi 80MB.3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub wpływu na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej (nie dotyczy ofert) ug@ryczywol.pl4) Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. UWAGA: Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest zapewniany przez system.5) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na ,,Liście wszystkich postępowań" na miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.01.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (zwanymi dalej odpadami) z wyznaczonego/ych punktu/ów zlokalizowanych na terenie gminy Ryczywół oraz przekazania ich do odzysku lun unieszkodliwienia. Przedmiot niniejszego zamówienia dofinansowany jest w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I. Miejsce zbiórki odpadów oraz rodzaj i masa odpadów:1. Odpady dostarczane będą przez posiadaczy odpadów (rolników) do wyznaczonych punktów, zlokalizowanych na terenie gminy Ryczywół. Punkty zbiorki odpadów zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Posiadacz odpadów będzie dostarczał frakcje odpadów własnym transportem, zapakowane, każda oddzielnie. Przez frakcje odpadów należy rozumieć:1) folia rolnicza 2) siatki do owijania balotów, 3) sznurek do owijania balotów,4) opakowania po nawozach,5) opakowania typu Big Bag.2. Wykonawca będzie odbierał od posiadaczy odpadów (rolników) odpady w podziale na 2 grupy:Grupa 1 - Kod odpadu 02 01 04 1) folia rolnicza 2) siatki do owijania balotów, 3) sznurek do owijania balotów,Grupa 2 - Kod odpadu 15 01 021) opakowania po nawozach,2) opakowania typu Big Bag.3. Szacowane ilości odpadów pochodzące z działalności rolniczej /na podstawie inwentaryzacji/a) folie rolnicze: 156,8 Mgb) siatki do owijania balotów: 49,2 Mgc) sznurek do owijania balotów: 4,6 Mgd) opakowania po nawozach: 16,1 Mge) opakowania typu Big Bag: 36,3 MgŁącznie: 263 Mg odpadów 4. Łączna ilość odpadów z działalności rolniczej została ustalona na podstawie informacji (inwentaryzacji) od posiadaczy odpadów (rolników) i może ulec zmniejszeniu. Wskazana łączna ilość szacowanych odpadów jest ilością maksymalną. Ilość poszczególnych frakcji odpadów może ulec zmianie, jednakże łączna ich wartość nie może przekroczyć 263 Mg odpadów.II. Opis przedsięwzięcia:1. Dostarczane przez rolników odpady do punktów zbiórek będą podlegały ścisłej ewidencji odpadów, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Odpady przekazywane indywidualnie przez każdego posiadacza odpadów będą podlegały ważeniu na wadze samochodowej Wykonawcy, co zostanie potwierdzone protokołem. Masa odpadów zgromadzona na pojeździe Wykonawcy po zakończeniu zbiórki w danym dniu będzie także potwierdzana poprzez zważenie pustego i pełnego pojazdu w wybranym przez Wykonawcę w punkcie zlokalizowanym na terenie gminy Ryczywół (na koszt Wykonawcy). 2. Wykonawca będzie przyjmował odpady z pojazdu posiadacza odpadów bezpośrednio na swój środek transportu bez tymczasowego magazynowania ich na gruncie.3.Wykonawca musi zapewnić pojazdy do odbioru odpadów, wyposażone w HDS (lub inny środek służący do przeładunku odpadów), w ilości niezbędnej do jednodniowych odbiorów odpadów, ustalonych w harmonogramie odbiorów. Pojazdy muszą być wyposażone w wagi (posiadające legalizację) umożliwiające ewidencjonowanie ilości przyjmowanych odpadów od poszczególnych rolników. Przystępując do postępowania Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu. Z każdym rolnikiem przekazującym odpady zostanie podpisany protokół, o którym mowa w pkt. 1 zawierający w szczególności:a) imię i nazwisko posiadacza odpadów;b) adres nieruchomości, z jakiej pochodzą odpady;c) datę odbioru;d) masę przekazywanych odpadów w podziale na poszczególne frakcje;e) podpisy przekazującego i przyjmującego odpad (wraz z pieczęcią);f) informacje o nr BDO i wystawieniu przez posiadacza odpadów KPO (jeśli podmiot jest zobowiązanych do wystawiania KPO).4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania zebranych z terenu gminy Ryczywół odpadów rolniczych do odzysku bądź unieszkodliwienia kierując się hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach.5. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania sposobu postępowania z odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania tj. od odebrania od rolnika do ich ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku.6.Rozliczenie ilości odebranych odpadów pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym będzie odbywało się w następujący sposób:1) stroną przekazującą odpady będzie posiadacz odpadów, a odbierającą i wystawiającą Karty Przekazania Odpadów do instalacji (zwanych dalej KPO) oraz prowadzącą ewidencję odpadów w systemie Baza Danych o Odpadach i Opakowaniach (zwanej dalej BDO) -Wykonawca.2) stroną sporządzającą protokół odbioru odpadów od rolnika oraz protokół odbioru usługi (Wykonawca - Zamawiający) będzie Wykonawca;7. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątania miejsc, w których prowadzona będzie zbiórka odpadów rolniczych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-02-19
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Tryb badania i oceny ofert:1) Zamawiający stosować będzie procedurę, o której mowa w art. 126 ustawy Pzp tj. w pierwszej kolejności dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 226 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ, a następnie wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne oraz może zażądać przedłożenia dokumentów w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp tj. może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp i wymienionych w Dziale XIII SWZ. 3) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.4) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.5) Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty:a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli wymagane), zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, żeposiada aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami):a) potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji administracyjnej (zezwolenia), obejmującej swym zakresem rodzaje odpadów stanowiące przedmiot zamówienia, wydanej przez właściwy organ, na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odebranym rodzajem odpadów tj. w zakresie:- zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania i odzysku), i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument ,lub- zbierania odpadów, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument ,- przetwarzania odpadów, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument,b) oraz zezwalający na realizację transportu odebranych odpadów, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO zezwalający na transport odbieranych odpadów. Zamawiający wymaga, aby posiadane przez Wykonawcę decyzje i zezwolenia umożliwiały po podpisaniu umowy natychmiastową realizację przedmiotowej usługi i na podstawie ważnych decyzji i zezwoleń była możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i/lub unieszkodliwienie lub inny równoważny dokument.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, żeposiada aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami):a) potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji administracyjnej (zezwolenia), obejmującej swym zakresem rodzaje odpadów stanowiące przedmiot zamówienia, wydanej przez właściwy organ, na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odebranym rodzajem odpadów tj. w zakresie:- zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania i odzysku), i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument ,lub- zbierania odpadów, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument ,- przetwarzania odpadów, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument,b) oraz zezwalający na realizację transportu odebranych odpadów, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO zezwalający na transport odbieranych odpadów. Zamawiający wymaga, aby posiadane przez Wykonawcę decyzje i zezwolenia umożliwiały po podpisaniu umowy natychmiastową realizację przedmiotowej usługi i na podstawie ważnych decyzji i zezwoleń była możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i/lub unieszkodliwienie lub inny równoważny dokument.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 108 ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie.Wykonawca może w formularzu ofertowym wskazać dostępność powyższych dokumentów, wówczas Zamawiający pobierze je samodzielnie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) kopia zawiadomienia o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz o utworzeniu konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zanonimizowana w zakresie loginu i hasła,2) kopia aktualnego zezwolenia (decyzji administracyjnej), obejmującej swym zakresem rodzaje odpadów stanowiące przedmiot zamówienia, wydanego przez właściwy organ, na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odebranym rodzajem odpadów, tj. w zakresie:? zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania i odzysku), i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokumentlub? zbierania odpadów, i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument,? przetwarzania odpadów, i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument,3) kopia aktualnego wydruku z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie Działu określającego posiadanie zezwolenia na realizację transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie,i / lub4) kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO zezwalający na realizację transportu odbieranych odpadów, wraz z kopią aktualnego wydruku z rejestru BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie Działu określającego posiadanie zezwolenia na realizację transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub inny równoważny dokument.UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię pierwszej strony z potwierdzeniem złożonego kompletnego wniosku o zmianę posiadanej/posiadanych decyzji do właściwego organu administracyjnego lub dodatkowe oświadczenie własne5) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) kopia zawiadomienia o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz o utworzeniu konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zanonimizowana w zakresie loginu i hasła,2) kopia aktualnego zezwolenia (decyzji administracyjnej), obejmującej swym zakresem rodzaje odpadów stanowiące przedmiot zamówienia, wydanego przez właściwy organ, na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odebranym rodzajem odpadów, tj. w zakresie:? zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania i odzysku), i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokumentlub? zbierania odpadów, i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument,? przetwarzania odpadów, i/lub kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji (zezwolenia) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie lub inny równoważny dokument,3) kopia aktualnego wydruku z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie Działu określającego posiadanie zezwolenia na realizację transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie,i / lub4) kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO zezwalający na realizację transportu odbieranych odpadów, wraz z kopią aktualnego wydruku z rejestru BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie Działu określającego posiadanie zezwolenia na realizację transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub inny równoważny dokument.UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię pierwszej strony z potwierdzeniem złożonego kompletnego wniosku o zmianę posiadanej/posiadanych decyzji do właściwego organu administracyjnego lub dodatkowe oświadczenie własne5) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW).2) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW) lub inne dokumenty udowadniające, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:1) oświadczenie, o którym mowa w Dziale XIII ustęp 1 punkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia),2) oświadczenie, o którym mowa w Dziale XIII ustęp 3 punkt 1 składa każdy z wykonawców.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2).6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie zgodnie z art. 454 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w następujących okolicznościach:1) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT;2) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w przypadku wstrzymania realizacji usługi ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, a także w przypadku zmiany terminu realizacji umowy przez NFOŚiGW w zakresie udzielonej dotacji na zadanie wynikające z niniejszej umowy. 3) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;4)zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich.2.Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-26 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-26 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
BRAK

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.