eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobyłka › Wykonanie sieci teleinformatycznejOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-18


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
Adres: Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
Województwo: mazowieckie

Telefon: 22 786 22 44
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie sieci teleinformatycznej

Miasto: Kobyłka

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.43.00 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45.31.43.20 - Instalowanie okablowania komputerowego


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-03


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie sieci teleinformatycznej

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172050
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żymirskiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Kobyłka
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-230
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.7.) Numer telefonu: 22 786 22 44
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mspzoz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mspzoz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie sieci teleinformatycznej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0211604e-572d-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001297
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001014/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 WYKONANIE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mspzoz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mspzoz.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): tak
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): tak

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MSP/ZP/01/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną systemem monitoringu, telekomunikacją, systemem alarmowym oraz kontrolą dostępu w pomieszczeniach zajmowanych przez MSPZOZ w Kobyłce.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: CENA [C] - 60,00%RĘKOJMIA[R] - 40,00%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: RĘKOJMIA
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym jeżeli wykonawca , przedstawi OŚWIADCZENIE , że;o posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczymi o brak podstaw do wykluczenia go z udziału w postępowaniu .b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonawca , przedstawi OŚWIADCZENIE , że;o posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia , o ile wynika to z odrębnych przepisów.c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że;o posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);d. zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.: A] d o ś w i a d c z e n i a: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył o minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji systemu teleinformatycznego w obiektach medycznych nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto* (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 dla ww. zakresu. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego). B] k w a l i f i k a c j i z a w o d o w y c h: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję;o kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY potwierdzające zgodność oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia - załącznik nr 1 do SWK;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY potwierdzające zgodność oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia - załącznik nr 1 do SWK;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
OŚWIADCZENIEDokument [np.; POLISA] potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 2.1 do SWZ;WYKAZ OSÓB, skierowanych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2.2 do SWZPrzedmiar/Kosztorys
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
OŚWIADCZENIEDokument [np.; POLISA] potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 2.1 do SWZ;WYKAZ OSÓB, skierowanych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2.2 do SWZPrzedmiar/Kosztorys
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1 ] OFERTA - powinna zostać sporządzona według wzoru FORMULARZA OFERTOWEGO - załącznik nr 1 do SIWZ , 2] PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY- załącznik nr 1.1 do SIWZ , 3] OŚWIADCZENIA - załącznik nr 4, 5*w ciągu 3 dni od otwarcia 4] PEŁNOMOCNICTWA dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika,5] PEŁNOMOCNICTWA dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6] Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane w dokumentacji przetargowej jak; Zał.2.1 - WYKAZ DOŚWIADCZENIA Zał.2.2 - WYKAZ OSÓB Zał.6 - klauzula RODO

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający wymaga podpisania umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWK.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-03 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-03 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Informujemy, że SWK wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej www.mspzoz.pl.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.