eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego PawłowiceOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-12


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Adres: Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice
Województwo: wielkopolskie

Telefon: -
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice

Miasto: Pawłowice

Województwo: wielkopolskie

CPV:
79.70.00.00 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-21


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14
1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Państwowa jednostka organizacyjna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Inna działalność
Rolnictwo

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-385ca8b2-542d-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000220
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zdpawlowice.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zdpawlowice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane są w Instrukcji użytkownika systemu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.pl) oraz na stronie www.zdpawlowice.plW postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami do oferty wyłącznie za pośrednictwem formularza do komunikacji ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu wysyła na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /zdpawlowice1951/SkrytkaESPOświadczenia, wnioski, zawiadomienia można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail : zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf, zip (xls, csv, txt, gif, bmp, xml, 7zip, rtf, tff, odp, odf, odt, rar) i może być opatrzona podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu kwalifikowanego wewnętrznego, który polega na tym, iż jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworząc jeden plik). Nie ma ryzyka zgubienia danych, a nie oddzielnie jak w przypadku podpisu zewnętrznego tj. (plik podpisywany i plik podpisu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Rafał Andrzejewski.Dane kontaktowe IOD:e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pltel.: 504 976 690Więcej informacji znajduje się w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Zakładu oraz w SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 330000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacja terenów zielonych przez okres 12 miesięcy dla obiektów numer 1, 2 i 3. (w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 rok o ochronie osób i mienia - tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Pracownicy ochrony są zobowiązani przestrzegać przepisów p.poż. zawartych w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanych przez Zakład Doświadczalny Pawłowice. Pracownicy ochrony będą zobowiązani do podpisania oświadczenia stanowiącego potwierdzenie ukończenia szkolenia informacyjnego dotyczącego zagadnień p.poż. danego obiektu (wzór oświadczenia załącznik numer 9 w SWZ). Narzędzia do prac porządkowych dostarczy Zamawiający. Pracownicy Wykonawcy muszą być ubrani w strój służbowy z logo Wykonawcy. Pomieszczenia socjalne dla pracowników dozoru zabezpiecza Zamawiający i wyznacza w następujących miejscach: - dla obiektu nr 1 - w portierni w pałacu, - dla obiektu nr 2 - w szatni w budynku gospodarczym przyległym do obory, - dla obiektu nr 3 - w szatni w budynku wagi wozowej.a) obiekt nr 1 - zespół pałacowy, budynki i plac warsztatów oraz budynki gospodarcze przyległe do zespołu pałacowego: - ochrona mienia w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15 00 do godziny 700 - ochrona mienia w sobotę , niedzielę i święta- całodobowo. W budynkach zespołu pałacowego zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru. W skład systemu wchodzą:o automatyczne elementy detekcyjne,o ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),o centrala SSP (system sygnalizacji pożaru),o sygnalizatory pożarowe,o okablowanie systemu. W obiekcie zastosowano centralkę typu SMARTLOOP 2080/G firmy INIM ELECTRONICS, którą umieszczono w pomieszczeniu pracowników ochrony. Działa w oparciu o automatyczne czujniki dymu i ciepła, zamontowane w pomieszczeniach oraz na ciągach komunikacyjnych. Czujniki samodzielnie wykrywa ją zjawisko - produkty spalania (dym lub przyrost temperatury). Uruchomienie systemu wspomagane jest ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, działającymi po świadomym i celowym uruchomieniu. W celu zabezpieczenia urządzenia przed alarmami fałszywymi zaprojektowano system pracy w dwóch zakresach:o ALARM I STOPNIA,o ALARM II STOPNIA.W trakcie alarmu I stopnia należy wykonać wszystkie wymagane czynności mające na celu weryfikację alarmu. W przypadku alarmu II stopnia uruchomione zostają wszystkie elementy scenariusza pożarowego. Alarm I stopnia - rozróżnia dwa czasy pracy T1 i T2. W czasie T1, trwający maksymalnie do dwóch minut ( cichy sygnał alarmu w centrali) obsługa musi potwierdzić alarma wstępny. Rozpocznie się wówczas odliczanie czasu T2, który maksymalnie ,może trwać do 8 minut. W czasie T2 należy dokonać weryfikacji alarmu pożarowego. W przypadku braku oznak pożaru należy anulować alarm w centrali, a w przypadku potwierdzenia zjawiska pożarowego należy zgłosić pożar do straży pożarnej. W przypadku zaniechania czynności w czasie czasu T1 lub T2 centrala rozpoczyna pracę w alarmie II stopnia.Alarm II stopnia - sekwencyjnie uruchomione zostają poszczególne elementy scenariusza pożarowego. Jako pierwsze uruchomione zostaną sygnalizatory akustyczne i wizualne. Monitoring pożarowy uruchomi przekaz sygnału do straży pożarnej. Uruchomienie ROP spowoduje wywołanie alarmu II stopnia. Zakres prac: - udostępnienie pomieszczeń pałacowych zwiedzającym oraz pełnienie roli przewodnika i pobieranie opłat za zwiedzanie, - zakwaterowanie gości hotelowych, - koszenie przed pałacem trawników o powierzchni 4.000 m2, - odśnieżanie wejść do pałacu o łącznej powierzchni 100 m2, - prace porządkowe przed obiektem pałacowym w okresie wiosenno-jesiennym, - obsługa systemu sygnalizacji pożaru. b) obiekt nr 2 - ferma bydła tzw. ,, Mały Dwór" w Pawłowicach i budynki gospodarcze przyległe do fermy:- ochrona mienia we wszystkie dni tygodnia od godziny 1500 do 700 c) obiekt nr 3 - ferma bydła w Pawłowicach: - ochrona mienia od poniedziałku do piątku w godzinach 1700 do 4 00 - ochrona mienia w sobotę , niedzielę i święta od godziny 1700 do 400 Zakres prac porządkowych: - dozór nad bydłem, - zgłaszanie telefoniczne zootechnikowi faktu rozpoczęcia porodu i zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu zwierząt, - wydawanie mleka firmie odbierającej mleko, - podgarnianie TMR-u ( pasza objętościowa) w oborze dwa razy podczas dyżuru między godz. 2200 - 2300 i między godz. 200- 300 , - sprzęt do podgarniania dostarczy Zamawiający - ciągnik rolniczy wyposażony w spychacz czołowy, - prace porządkowe przed obiektami fermy, - koszenie trawników o powierzchni 2000 m2( przed portiernią i wkoło stodoły).
4.2.6.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena, ulga PFRON
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
13.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: - posiadanie koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ważną w okresie obowiązywania umowy - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, pomocy w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacji terenów zielonych,- posiadanie prawa jazdy na ciągnik rolniczy przez pracowników ochrony dla obiektu nr. 3 (ferma bydła Pawłowice) - wszelkie dokumenty, z których treści będzie wynikać, iż przedstawione w wykazie (Załącznik do SWZ Nr 5) usługi na bezpośrednią ochronę fizyczną mienia,pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnację terenów zielonych,zostały wykonane należycie. W szczególności mogą to być między innymi referencje, wśród tych dokumentów mogą być złożone oświadczenia, że Wykonawca wykonywał takie zadania które są określone w SWZ. 13.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie podstawowym ( OC delikt i OC kontrakt) rozszerzonym o następujące ryzyka: - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego. Łączna kwota ubezpieczenia tj. łączna suma gwarancyjna winna być nie niższa niż 2.000 000,00 zł., ( słownie: dwa miliony złotych), Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące możliwości dokonywania odpisów z tytułu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON (załącznik nr 6 do SWZ). 13.3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:13.3.1. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia swojego pracownika wykonującego obowiązki pilnowania powierzonych mu obiektów Zamawiającego w niezbędne w uznaniu Wykonawcy środki techniczne, które umożliwiają mu należyte wykonanie obowiązków dozoru.13.3.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania własnej grupy interwencyjnej lub grupy zabezpieczonej przez Podwykonawcę, która udzieli wsparcia w ciągu 30 min. od zgłoszenia zdarzenia wymagającego interwencji (oświadczenie jako załącznik nr 7 do SWZ).13.3.3. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ocena spełnienia warunku dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych dokonywana będzie na podstawie oświadczenia zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ (załącznik nr 8 - art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.u. z 2011r nr. 127 poz. 721 z późn. zm.). Jeżeli z treści tego dokumentu - oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca spełni warunek dotyczący zatrudnienia ponad 50% osób niepełnosprawnych, Zamawiający uzna go za spełniony. 13.3.4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przysłania do siedemnastego dnia następnego miesiąca informacji dotyczącej wysokości obniżenia wpłaty na PFRON w określonej wysokości wynikającej z przetargu.13.3.5. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiąże się zatrudnić osoby realizujące usługę na podstawie umowy o prace w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być niższy niż 1/2 etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być niższa niż 7 etatów, przyjmując że pełny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.13.3.6. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić nie później niż do dnia 28.02.2021r, na podstawie umowy o pracę z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2021r, osoby o których mowa 13.3.5.13.3.7. Wykonawca zobowiązuje się składać do 10 każdego miesiąca, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w punkcie 13.3.5.13.3.8. a) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dysponowania co najmniej jednym kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej, która będzie kierowała pracą grupy pracowników ochrony realizującą usługę na rzecz Zamawiającego (zał. nr 9 SWZ).b) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dysponowania do ochrony obiektu nr 3 (ferma bydła Pawłowice) pracownikami posiadającymi uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi (Załącznik nr 10 SWZ).Zamawiający wymaga załączenia do oferty: - kopii koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ważną w okresie obowiązywania umowy - załącznik nr. 5 do SWZ - wykaz usług - referencje lub oświadczenia z których treści będzie wynikać, że Wykonawca wykonał takie zadania które są określone w SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Więcej informacji w SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Więcej informacji w SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-21 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-21 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.