eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Przyłączenie PSG na obszarze gminy Środa Śląska - budowa stacji pomiarowej Q = 31 500 m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa"OGŁOSZENIE Z DNIA 2023-03-15


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Telefon: 71 3353341


Osoba upoważniona do kontaktów:
Beata Rembikowska
Telefon: 71 3353341
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Przyłączenie PSG na obszarze gminy Środa Śląska - budowa stacji pomiarowej Q = 31 500 m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa"

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2023-04-14


TREŚĆ PRZETARGU
  1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Przyłączenie PSG na obszarze gminy Środa Śląska - budowa stacji pomiarowej Q = 31 500 m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa"
  2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - wzór umowy.
  3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

-       71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

-      71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,

-      71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

4. Zamawiający informuje, że znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, użyte w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji, którym nie towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" wraz ze wskazaniem kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, mają charakter wyłącznie przykładowy i służą ułatwieniu Wykonawcom przygotowanie ofert.

5. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne jest obowiązany udowodnić w ofercie na zasadach określonych w Formularzu ,,Oferta" (Załącznik nr 6 do SWZ), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania ,,Podręcznik Oferenta (Wykonawcy/Dostawcy)", dostępnego w Portalu Zakupowym w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje".

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 5 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

9. Wszelkie zapytania dotyczące wizji lokalnej należy składać za pomocą Portalu Zakupowego. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zdobył w ten sposób wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania Zamówienia. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, o którym mowa w art. 136 Ustawy; w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie treści SWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Koszty udziału w wizji lokalnej na obiekcie objętym przedmiotem Zamówienia ponosi Wykonawca.

10. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy ,,lub równoważny" oraz muszą zostać opisane warunki tej równoważności (podanie parametrów charakterystycznych wymaganych dla spełnienia równoważności).

11. Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania Umowy, w zakresie opisanym we wzorze Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych we wzorze Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących pełnienie nadzoru autorskiego.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.