eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Serwis systemów AKPiA, systemu nadrzędnego (SCSDA, SCS, ESD) dla tłoczni Jeleniów I i Jeleniów II (ZP/2023/02/0012/WRO)OGŁOSZENIE Z DNIA 2023-03-07


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 713353356
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Justyna Kopcza
Telefon: 713353356
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Serwis systemów AKPiA, systemu nadrzędnego (SCSDA, SCS, ESD) dla tłoczni Jeleniów I i Jeleniów II (ZP/2023/02/0012/WRO)

Miasto: Warszawa

Województwo: dolnośląskie

CPV:
50.00.00.00 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2023-04-04


TREŚĆ PRZETARGU
 1. Przedmiotem Zamówienia jest serwis systemów AKPiA, systemu nadrzędnego (SCSDA, SCS, ESD) dla tłoczni Jeleniów I i Jeleniów II.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy.
  2. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

-         50000000- 5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

-         76100000-4 - Usługi zawodowe w branży gazowniczej

-         42961000-0 System sterowania i kontroli

 1. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" wraz ze wskazaniem kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na etapie realizacji zamówienia, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem  zapisów w lit. c)  w Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy (załącznik nr 1 do SWZ).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania ,,Podręcznik Oferenta (Wykonawcy/Dostawcy)", dostępnego w Portalu Zakupowym w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje".
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.
 5. Wszelkie zapytania dotyczące wizji lokalnej należy składać za pomocą Portalu Zakupowego. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zdobył w ten sposób wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania Zamówienia. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, o którym mowa w art. 136 Ustawy; w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie treści SWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objętym przedmiotem Zamówienia ponosi Wykonawca.
 6. Wizja odbędzie się terenie obiektu będącego elementem infrastruktury krytycznej Zamawiającego, zatem każdy uczestnik wizji lokalnej będzie zobowiązany do stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tym obiekcie.
 7. Wykonawca za pośrednictwem Portalu Zakupowego wskazuje imię i nazwisko osoby wraz z numerem dowodu osobistego i numerem telefonu kontaktowego, która będzie uczestniczyła w wizji lokalnej w jego imieniu. Wykonawca może delegować maksymalnie 2 osoby do odbycia wizji lokalnej.
 8. W celu wejścia na obiekt, każda osoba ma obowiązek posiadania odpowiednich środków ochrony osobistej (miedzy innymi kask, buty i odzież ochronna w wykonaniu niepalnym i antyelektrostatycznym). Wizja będzie odbywała się na czynnym obiekcie gazowniczym, w związku z tym może zajść konieczność przebywania uczestników wizji w strefie 2 zagrożenia wybuchem, w związku z powyższym każdy z uczestników zostanie zapoznany z zagrożeniami mogącymi występować w w/w strefie. Podczas wizji nie będzie można wykonywać zdjęć.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert, znajdują się na stronie prowadzonego postepowania w SWZ wraz z załącznikami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.