eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przedmiotem Zamówienia jest ubezpieczenie życie i zdrowie osób ubezpieczonych, wskazanych przez Zamawiającego, w formie grupowego ubezpieczenia na życie.OGŁOSZENIE Z DNIA 2022-04-27


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: +48 222201833
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Jarosław Kalisz
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest ubezpieczenie życie i zdrowie osób ubezpieczonych, wskazanych przez Zamawiającego, w formie grupowego ubezpieczenia na życie.

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
66.51.00.00 - Usługi ubezpieczeniowe

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-06-01


TREŚĆ PRZETARGU

Przedmiotem Zamówienia jest ubezpieczenie życie i zdrowie osób ubezpieczonych, wskazanych przez
Zamawiającego, w formie grupowego ubezpieczenia na życie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 z
zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,,Ustawą".
2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 1, 4, 5, 6, 8 i 9 Ustawy.

3. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.: posiadają
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej w zakresie co najmniej działu I grupa 1 i 5 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1130 ze zm., dalej jako ,,ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej").

4. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy usługi (umowy) o podobnym do niniejszego charakterze.
Przez usługę o podobnym charakterze Zamawiający rozumie zamówienie charakteryzujące się poniższymi
cechami łącznie:
1) świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dotyczące ochrony w ramach jednej umowy;
2) liczba osób ubezpieczonych minimum 1 000 osób w ramach jednej umowy;
3) trwająca nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.