eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa kominiarek specjalistycznych oraz obuwia gumowego ocieplanego, Numer postępowania: ZP/2021/10/0112/PHOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-11-10


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: +48 22 220 18 00
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Renata Saganowska
Telefon: +48 22 220 17 69
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa kominiarek specjalistycznych oraz obuwia gumowego ocieplanego, Numer postępowania: ZP/2021/10/0112/PH

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
18.10.00.00 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18.81.20.00 - Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-12-14


TREŚĆ PRZETARGU

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 02-337

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Renata Saganowska

E-mail: renata.saganowska@gaz-system.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gaz-system.pl


I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gazsystem.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa kominiarek specjalistycznych oraz obuwia gumowego ocieplanego
Numer referencyjny: ZP/2021/10/0112/PH


II.1.2) Główny kod CPV
18100000 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki


II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy


II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kominiarek specjalistycznych oraz obuwia gumowego ocieplanego.


II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość


II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis


II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18812000 Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych


II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska


II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kominiarek specjalistycznych oraz obuwia gumowego ocieplanego.


II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena


II.2.6) Szacunkowa wartość


II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiotowe środki dowodowe:
1. Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) W zakresie oferowanej kominiarki specjalistycznej:
a) Deklaracji zgodności WE potwierdzającej, że wyrób spełnia wymagania normy EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 lub równoważnej lub inny dokument równoważny,
b) Deklaracji zgodności WE potwierdzającej, że wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1149-5:2018-10 lub równoważnej lub inny dokument równoważny,
c) Deklaracji zgodności WE potwierdzającej, że wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 61482-2:2020-09 klasa 1 lub równoważnej lub inny dokument równoważny,
d) Kartę katalogową/techniczną wyrobu zawierającą opis oferowanej kominiarki.
2) W zakresie oferowanych kaloszy z noskami-ocieplane:
a) Deklaracji zgodności WE kat. II potwierdzającej, że wyrób spełnia wymagania normy EN ISO 20345: 2012 S5 lub równoważnej lub inny dokument równoważny,
b) Kartę katalogową/techniczną wyrobu zawierającą opis oferowanych kaloszy.
Przez dokument równoważny należy rozumieć obowiązujący dokument, co najmniej wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony asortyment odpowiada określonym normom.
3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie oferowania rozwiązań równoważnych. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci wypełnionej tabeli wskazanej w Formularzu Oferta.
2. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych - dotyczy przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 1 pkt 1) i 2) powyżej lub jeśli złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 8 i 9 ustawy.
3. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej ,,Jednolitym dokumentem". Złożenia tego oświadczenia Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zamawiający wskazuje, że w zakresie części IV jednolitego dokumentu wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji  (alfa).
a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia Jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednolity dokument dotyczący każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa Jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Jednolity dokument dotyczący każdego z podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
c) Zamawiający nie dopuszcza sporządzania i przekazywania elektronicznej kopii Jednolitego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.
4. Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9 Ustawy.
7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
a)pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w pkt 1), z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy.
b) pkt 3)-5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8) Dokument, o którym mowa w pkt 7) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 7) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapis pkt 8) powyżej stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4 niniejszej Sekcji pkt 1) - pkt 6) dotyczy każdego z Wykonawców.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi zachodzić wobec każdego z tych Wykonawców.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę) polegające na dostawie środków ochrony indywidualnej, w tym dostawie kominiarek specjalistycznych lub obuwia gumowego ocieplanego, o wartości zrealizowanych dostaw (umów) co najmniej 50 000,00 zł brutto.
Uwaga:
W przypadku dostawy lub dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że do chwili składania ofert wartość realizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto.
Uwaga:
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1 powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- W przypadku warunku określonego w pkt 1 powyżej zgodnie z art. 117 ust. 1 i 3 oraz 118 ust.2 ustawy, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt 1 powyżej musi zostać spełniony przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przez podmiot udostępniający zdolność zawodową.
- W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy.
3. Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy:
1) Wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w pkt 1 powyżej.
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: wartość, przedmiot, daty wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Okres trzech lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis


IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta


IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak


IV.2) Informacje administracyjne


IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 12:00


IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski


IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/03/2022


IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 14:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.3) Informacje dodatkowe:
Dotyczy Sekcji II.2.7):
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania kwoty wskazanej w umowie zdanie pierwsze mowy w zależności od tego które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.


VI.4) Procedury odwoławcze


VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.