eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ,,Remont instalacji elektrycznej-2 etap w Zespole Szkól Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie" (znak sprawy UD-IX-ZP-3-2021)OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Remont instalacji elektrycznej-2 etap w Zespole Szkól Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie" (znak sprawy UD-IX-ZP-3-2021)

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.56.00 - Instalacje niskiego napięcia
45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-16


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Remont instalacji elektrycznej-2 etap w Zespole Szkól Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie" (znak sprawy UD-IX-ZP-3-2021)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
1.3.) Oddział zamawiającego: DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300108
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 43
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-691
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 4439393
1.5.8.) Numer faksu: 22 4439485
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srodmiescie.wzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Remont instalacji elektrycznej-2 etap w Zespole Szkól Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie" (znak sprawy UD-IX-ZP-3-2021)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c014c8dd-86f1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023591
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000094/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont instalacji elektrycznej - 2.etap w Zespole Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl,
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-IX-ZP-3-2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2382357,72 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 441842,28 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej - 2 etap w Zespole Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-01 do 2021-08-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty:- dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 80 pkt, gdzie:C - oznacza punkty za oferowaną - cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,Cmin - oznacza najniższą cenę, Coferty - oznacza cenę badanej oferty,- dla kryterium okres rękojmi, według wzoru: R=(Roferty : Rnajdłuższa ) x 20 pkt, gdzie:R - oznacza punkty za oferowany okres rękojmi tj. za rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający nie dopuszcza okresu rękojmi za wady krótszego niż 3 lata licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Roferty - oznacza okres rękojmi badanej oferty.Rnajdłuższa - oznacza najdłuższy (maksymalnie 5 lat) okres rękojmi wśród badanych ofert. Wykonawca wskazuje tylko jeden okres rękojmi podając liczbę lat nie mniejszą niż 3 lata. W przypadku gdy Wykonawca wskaże okres rękojmi krótszy niż 3 lata, lub gdy poda więcej niż jeden okres rękojmi, lub nie wskaże okresu rękojmi, oferta podlegać będzie odrzuceniu, W przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres rękojmi dłuższy niż 5 lat, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 5 lat.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+R) najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej z wyłączeniem robót w lokalach mieszkalnych. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 250.000,00 zł (brutto).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części IV pkt 3 :1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 3 SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 1.2. dowody określające, czy wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.2. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, składa wraz z ofertą:4.1 Oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1. dotyczące niepodleganiu wykluczeniu.4.2 Oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1. dotyczące spełniania warunków udziału.4.3 Zobowiązanie Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie (lub inny podmiotowy środek dowodowy) powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby ;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 58 oraz art. 117 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników). 5.2.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1.1. SWZ składa każdy wykonawca).5.3 W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. doświadczenia Wykonawcy określony przez Zamawiającego musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. 5.4 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców , którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy załączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy (w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określone w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.