eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Wykonanie zadania budżetowego nr 120 pn. ,,Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i MigdalskiegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-24


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Otwock
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zadania budżetowego nr 120 pn. ,,Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego

Miasto: Otwock

Województwo: mazowieckie

CPV:
03.12.00.00 - Produkty ogrodnicze i szkółkarskie
03.12.10.00 - Produkty ogrodnicze
03.12.11.00 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.11.20.00 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-01


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie zadania budżetowego nr 120 pn. ,,Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5
1.5.2.) Miejscowość: Otwock
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zadania budżetowego nr 120 pn. ,,Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f21de290-8cc6-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022530
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://otwock.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego https://otwock.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wprzedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez stronypostępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie zapośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w zakładce,,Korespondencja".2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie MiastoOtwock ; https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca powybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do stronyhttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub dozałożenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptujeregulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dniroboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego narejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniemzłożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założeniakonta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja międzyZamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są wformie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń orazinformacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty wformacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów wformacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tymWykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający określa informacje natemat kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływieterminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednimźródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.08.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1. Zagospodarowanie zieleni na rondzie Herberta. Działki ewidencyjne nr : 38/18, 25/6 obr.49, 34/2 obr. 50, 5/8 obr.139NR PROJEKTOWANE ELEMENTY/ GRUPA ROBÓT OPIS JM ILOŚĆKRZEWY IGLASTEKi1 Pinus mugo var. Pumilo/ sosna kosodrzewina odm. pumilo Pojemnik C5, wys. 30cm+, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt./m2, rozstawa sadzenia 45x45cm szt. 198KRZEWY LIŚCIASTEKl1 Cornus sericea 'Kelsei'/ dereń rozłogowy odm. 'Kelseyi' Pojemnik C5, wys. 40-60cm, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt/m2, rozstawa sadzenia 45x45cm szt. 444Kl2 Cornus alba 'Kelsselringii'/ dereń biały odm.'Kelsselringii' Pojemnik C5, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 3szt./m2, rozstawa sadzenia 60x60cm szt. 102Kl3 Hippophae rahmnoides 'Hikul'/ rokitnik pospolity odm.'Hikul' Pojemnik C5, wys. 30-40cm. egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 3szt/m2, rozstawa sadzenia 60x60cm szt. 145Kl4 Lavedula angustifolia/ lawendawąskolistna Pojemnik C1, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt/m2, rozstawa sadzenia 45x45cm szt. 206ROŚLINNOŚĆ BYLINOWAB3 Sedum spectabile 'Herbstfreude'/ rozchodnik okazały 'Herbstfreude' Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 8szt/m2, rozstawa sadzenia 35x35cm szt. 160B4 Nepeta x faassenii/ kocimiętka Fassena Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 5szt./m2; rozstawa 45x45 szt. 94B7 Echinacea purpurea 'Alba'/ jeżówka purpurowa odm. Biała Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 8szt./m2; rozstawa 35x35 szt. 141B12 Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'/ bylica Ludowica 'Silver Queen' Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 3szt/m2; rozstawa 60x60 szt. 53TRAWY OZDOBNET2 Penisetum alopecuroides Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 6szt./m2; rozstawa 40x40 szt. 219T3 Miscanthus sinensis 'Morning Light'/ miskant chiński 'Morning Light'/ Pojemnk C3, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 3szt./m2; rozstawa 60x60 szt. 115ROŚLINNOŚĆ CEBULOWAC5 Allium giganteum/ czosnek olbrzymi Cebula zwarta, mięsista, bez objawów chorobowych, zdrowa, zewnętrzne łuski nienaruszone, pozbawione plam; rozmiar 20/22; 5 szt/m2; rozstawa 45x45 szt. 735MATRIAŁY POZOSTAŁEKd Kora drobnomielona Kora drzew iglastych, drobnomielona, sterylna, pozbawiona zanieczyszczeń, chwastów i zarodników grzybów, obojętne pH, warstwa grub. 5 cm, pod wszystkimi nasadzeniami krzewów, traw, bylin oraz pnącz ; 373m2 m3 18,7ZU Ziemia urodzajna Ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, odporna na intensywną mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawartość materii organicznej 2-5%. pH 6-7. Ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin będąca mieszanką urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na intensywną mineralizację, analiza w OSCh-R potwierdzająca przydatność ziemi dla proponowanych nasadzeń; miaższość: grubośc 30cm m3 112R robocizna ryczałt R pielęgnacja i podlewanie w sezonie, pielenie 1*miesiąc z gwarancją na rośliny msc 12
4.2.6.) Główny kod CPV: 03121000-5 - Produkty ogrodnicze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03120000-8 - Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2. Zagospodarowanie zieleni na rondzie MigdalskiegoDziałki ewidencyjne nr : 67/5, 67/3 obr.94,Przedmiar Rondo Migdalskiego - OtwockNR PROJEKTOWANE ELEMENTY/ GRUPA ROBÓT OPIS JM ILOŚĆKRZEWY IGLASTEKi1 Pinus mugo var. Pumilo/ sosna kosodrzewina odm. pumilo Pojemnik C5, wys. 30cm+, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt./m2, rozstawa sadzenia 45x45cm szt. 488KRZEWY LIŚCIASTEKl1 Cornus sericea 'Kelsei'/ dereń rozłogowy odm. 'Kelseyi' Pojemnik C5, wys. 40-60cm, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt/m2, rozstawa sadzenia 45x45cm szt. 303Kl2 Cornus alba 'Kelsselringii'/ dereń biały odm.'Kelsselringii' Pojemnik C5, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 3szt./m2, rozstawa sadzenia 60x60cm szt. 157ROŚLINNOŚĆ BYLINOWAB2 Sedum spectabile 'Matrona'/ rozchodnik okazały 'Matrona' Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 6szt/m2, rozstawa sadzenia 40x40cm szt. 99B4 Nepeta x faassenii/ kocimiętka Fassena Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 5szt./m2; rozstawa 45x45 szt. 127B6 Achillea filipendulina/ krwawniki wiązówkowaty Pojemnk P11, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt/m2; rozstawa 45x45 szt. 85B9 Echinacea purpurea 'Cheyenne spirit'/ jeżówka purpurowaCheyenne spirit' Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 8szt/m2; rozstawa 35x35 szt. 122TRAWY OZDOBNET5 Festuca glauca Pojemnk C1, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 16 szt/m2; rozstawa 25x25 szt. 1857T6 Panicum virgatum 'Heavy Metal'/ proso rózgowate 'Heavy Metal' Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 4szt/m2; rozstawa 50x50 szt. 142ROŚLINNOŚĆ CEBULOWAC2 Camassia scilloides/ kamasja Cebula zwarta, mięsista, bez objawów chorobowych, zdrowa, zewnętrzne łuski nienaruszone, pozbawione plam; rozmiar 12+; 16 szt/m2; rozstawa 25x25 szt. 1297MATRIAŁY POZOSTAŁEKd Kora drobnomielona Kora drzew iglastych, drobnomielona, sterylna, pozbawiona zanieczyszczeń, chwastów i zarodników grzybów, obojętne pH, warstwa grub. 5 cm, pod wszystkimi nasadzeniami krzewów, traw, bylin oraz pnącz; 454 m2 m3 22,7ZU Ziemia urodzajna Ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, odporna na intensywną mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawartość materii organicznej 2-5%. pH 6-7. Ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin będąca mieszanką urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na intensywną mineralizację, analiza w OSCh-R potwierdzająca przydatność ziemi dla proponowanych nasadzeń; miaższość: grubośc 30cm m3 136,2R robocizna ryczałt R pielęgnacja i podlewanie w sezonie, pielenie 1*miesiąc z gwarancją na rośliny msc 12
4.2.6.) Główny kod CPV: 03121000-5 - Produkty ogrodnicze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03120000-8 - Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3. Zagospodarowanie zieleni w rejonie skrzyżowań ulic Batorego, Przewoska, Olszowa Działki ewidencyjne nr : 103/1; 103/6 obręb 48, 25/9 obręb 134Przedmiar Batorego, Przewoska, Olszowa - OtwockNR PROJEKTOWANE ELEMENTY/ GRUPA ROBÓT OPIS JM ILOŚĆKRZEWY IGLASTEKi1 Pinus mugo var. Pumilo/ sosna kosodrzewina odm. pumilo Pojemnik C5, wys. 30cm+, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt./m2, rozstawa sadzenia 45x45cm szt. 167Ki2 Taxus baccata/ cis pospolity Pojemnik C5, egzemplarz gęsty, równomiernie ugałęziony na całej wysokości i prawidłowo ukorzeniony, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; rozstawa gęstego żywopłotu 50x50cm szt. 48ROŚLINNOŚĆ BYLINOWAB16 Persicaria affinis/ rdest pokrewny Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 6szt/m2; rozstawa 40x40 szt. 60B17 Sanguisorba menziesii/ krwiściąg Menziesa Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 6szt/m2; rozstawa 40x40 szt. 72TRAWY OZDOBNET1 Phalaris arundinacea/ mozga trzcinowa Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt./m2; rozstawa 45x45 szt. 326T2 Penisetum alopecuroides Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 6szt./m2; rozstawa 40x40 szt. 170T4 Luzula nivea/ kosmatka śnieżna Pojemnk C3, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 8szt/m2; rozstawa 35x35 szt. 143T8 Calamagrostis brachytricha/ trzcinnik krótkowłosy Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 4szt/m2; rozstawa 50x50 szt. 130T9 Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster'/ trzcinnik ostrokwiatowy'Karl Foerster' Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 3szt/m2; rozstawa 60x60 szt. 127ROŚLINNOŚĆ OKRYWOWAO2 Euonymus fortunei 'Coloratus'/ trzmielina Fortune'a Pojemnk P11, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wysokość i szerokość zgodnie z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 4 szt/m2; rozstawa 50x50 szt. 222PNĄCZAP1 Clematis 'Precox'/ powojnik odm. 'Prexox' Pojemnk C2, roślina równomiernie rozwinięta, liście, kwiaty zgodne z cechami gatunku i odmiany, zdrowa bez objawów chorobowych, materiał do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego;3szt/m2; rozstawa 60x60 szt. 96ROŚLINNOŚĆ CEBULOWAC6 Allium roseum/ czosnek różowy Cebula zwarta, mięsista, bez objawów chorobowych, zdrowa, zewnętrzne łuski nienaruszone, pozbawione plam;Allium sp.; 11 szt/m2; rozstawa 30x30 szt. 421MATRIAŁY POZOSTAŁEKd Kora drobnomielona Kora drzew iglastych, drobnomielona, sterylna, pozbawiona zanieczyszczeń, chwastów i zarodników grzybów, obojętne pH, warstwa grub. 5 cm, pod wszystkimi nasadzeniami krzewów, traw, bylin oraz pnącz ; 517m2 m3 25,9ZU Ziemia urodzajna Ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, odporna na intensywną mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawartość materii organicznej 2-5%. pH 6-7. Ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin będąca mieszanką urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na intensywną mineralizację, analiza w OSCh-R potwierdzająca przydatność ziemi dla proponowanych nasadzeń; miaższość: grubośc 30cm; 300m2 m3 90R robocizna ryczałt R pielęgnacja i podlewanie w sezonie, pielenie 1*miesiąc z gwarancją na rośliny msc 12
4.2.6.) Główny kod CPV: 03121000-5 - Produkty ogrodnicze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03120000-8 - Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.2. Dopuszcza się przedłużenie terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 2 w przypadkach wystąpienia zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy w związku z:1) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,2) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,3) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,.3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://otwock.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.