eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa sprzętu serwerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu BadawczegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-24


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu serwerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
32.42.00.00 - Urządzenia sieciowe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-01


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu serwerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332133
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rakowiecka 4
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-975
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 224592000
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgi.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgi.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Badawczy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Geologia
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu serwerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-449d5f5b-8cb7-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022525
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie zzapisami pkt 14 SWZ - SPOSÓB KOMUNIKACJI, pkt 15 SWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ IDOKUMENTÓW oraz pkt 17 SWZ - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt 25 SWZ - DANE OSOBOWE
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami pkt 25 SWZ - DANE OSOBOWE
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.26.41.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, konfiguracja i uruchomienie urządzenia sieci WiFi wraz z oprogramowaniem do PIG-PIB przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa.
4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta z najniższą ceną brutto
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przełączników FC wraz z oprogramowaniem do PIG-PIB przy ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa.
4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta z najniższą ceną brutto
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w szczególności: kart technicznych, opisów, folderów, prospektów, zdjęć, oświadczeń potwierdzających zgodność oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w szczególności: kart technicznych, opisów, folderów, prospektów, zdjęć, oświadczeń potwierdzających zgodność oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 8 załącznika nr 2 do SWZ - ,,Projektowane postanowienia umowy"
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.