eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi U軼ie Gorlickie › Rozbudowa i przebudowa budynku Szko造 Podstawowej w 好ietnicy z instalacjami wewn皻rznymiOGΜSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ。EGO

Nazwa: GMINA U列IE GORLICKIE
Adres:PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szko造 Podstawowej w 好ietnicy z instalacjami wewn皻rznymi

Miasto: U軼ie Gorlickie

Wojew鏚ztwo: ma這polskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budow
45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.40.00.00 - Roboty wyko鎍zeniowe w zakresie obiekt闚 budowlanych
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne


PROCEDURA

Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane

Tryb post瘼owania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin sk豉dania ofert: 2021-04-07


TRE汎 PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy z instalacjami wewnętrznymi
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA UŚCIE GORLICKIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892759
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 80
1.5.2.) Miejscowość: Uście Gorlickie
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-315
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: 183516041
1.5.8.) Numer faksu: 183516041
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usciegorlickie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usciegorlickie.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy z instalacjami wewnętrznymi
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b03d610c-8b02-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021198
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008847/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy z instalacjami wewnętrznymi
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal/; przetargi@usciegorlickie.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej (e-mail), na którym prowadzona będzie korespondencja.2. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu i Regulaminie ePUAP. 3. Maksymalny rozmiar plików wynosi 150 MB.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji: https://miniportal.uzp.gov.pl/6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, przekazuje się je w wydzielonym i odpowiednio znaczonym pliku ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy plik zaszyfrować.7. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 11. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.12. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.13. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 14. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:a) za pośrednictwem dedykowanego formularza ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zmawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).b) za pomocą poczty elektronicznej - przetargi@usciegorlickie.pl2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są prze Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: przetargi@usciegorlickie.pl. Sposób sporządzenia dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO") informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Uście Gorlickie. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: Uście Gorlickie 80, 38 - 315 Uście Gorlickie oraz za pośrednictwem poczty e - mail, na adres: sekretariat@usciegorlickie.pl2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie, na adres: Uście Gorlickie 80, 38 - 315 Uście Gorlickie, telefonicznie, po numerem telefonu: (+48) 733 040 110 oraz za pośrednictwem poczty e - mail, na adres: iod@usciegorlickie.pl3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy z instalacjami wewnętrznymi". prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pana/Pani danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Pani/Pana dane we własnym imieniu. 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w przypadku gdy zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.6. Informujemy o przysługujących prawach:? na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa podania danych osobowych będzie wiązała się z brakiem możliwości realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej. 8. Pani/Pan dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BPŚ.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Śnietnicy oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.ROZBUDOWAProgram użytkowy - budynek zawiera pomieszczenia gospodarczo-techniczne, pomieszczenia szkolne dydaktyczne i sportowe, administracyjne oraz pomocniczo- socjalne i sanitarne. W części dobudowanej przewidziano salę świetlicową w przyziemiu oraz dwa pomieszczenia lekcyjne, pomieszczenie biurowe i korytarz na parterze wraz instalacjami; elektryczną, c.o. i wodno-kanalizacyjną oraz w części istniejącej przebudowę kotłowni w przyziemiu i wykonanie ciągów komunikacyjnych w przyziemiu i na parterze, łączących dobudowę z istniejącym obiektem. Dobudowa przykryta dachem wielospadowym, połączonym z dachem istniejącego budynku.Technologia wykonania tradycyjna udoskonalona.Szczegółowe rozwiązania zawiera dokumentacja projektowa ,,Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Śnietnicy" i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.Zakres robót został określony w przedmiarach robót.UWAGA!Wszystkie prace w budynku istniejącej szkoły winny być prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej tj. od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. TERMOMODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Modernizacja dotyczy przebudowy pomieszczeń sanitariatów w celu wykonania toalety dla niepełnosprawnych, montaż pochylni, która umożliwi dostęp osób poruszających się na wózkach do wszystkich pomieszczeń na parterze.W ramach termomodernizacji przewidziana jest wymiana okien drewnianych na okna PVC o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z obowiązującą normą Uc(max)=0,9[W/m2*K], ocieplenie stropu nad całym budynkiem w celu uzyskania współczynnika przenikania Uc(max)=0,15[W/m2*K], wymiana stolarki wewnętrznej oraz wymiana instalacji c.o. (z wykorzystaniem istniejących grzejników). Uwaga!Wykonawca winien przeprowadzić wizję w Szkole Podstawowej w Śnietnicy.Zakres robót określa dokumentacja ,,Termomodernizacja i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy", specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty itp.UWAGA!INWESTOR DOPUSZCZA STOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH Z ZACHOWANIEM NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:Współczynnik przenikania ciepła dla ścian Uc(max)=0,2[W/m2*K]Współczynnik przenikania ciepła dla stropu nad parterem Uc(max)=0,15[W/m2*K]Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uc(max)=0,9[W/m2*K]Współczynnik przenikania ciepła podłogi Uc(max)=0,3[W/m2*K]Wykładziny podłogowe z tworzywa heterogeniczne (wielowarstwowe) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności T, zabezpieczone powłoką poliuretanową.Płytki podłogowe - gres o najwyższej klasie ścieralności, klasa IPozostałe materiały ujęte w projekcie mogą być zastąpione dowolnymi materiałami o parametrach i właściwościach odpowiadającym materiałom zamienianym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: a) cena - 60% - sposób oceny: Minimalizacjab) okres gwarancji - 40% - sposób oceny: Maksymalizacja2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:a) Kryterium - cena (Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:Cn - najniższa cena spośród ofert,Cof.b. - cena oferty badanej,100 - wskaźnik stały,60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,cena" otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.b) Kryterium - okres gwarancjiWykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie - 36 miesięcy, Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie - 60 miesięcy.(Gof.b. / Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie:Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,100 - wskaźnik stały,40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,okres gwarancji" otrzyma maksymalną ilość 40 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
XXIV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniaO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowejWykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00zł (słownie: trzysta tysięcy zł ) 4 . Zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zdolność techniczna lub zawodowa - posiadanie wiedzy i doświadczenia:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:W okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie i rozbudowie obiektów użyteczności publicznej w tym jedna robota o wartości minimum 400.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100 ) oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.b) Zdolność techniczna lub zawodowa - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.Jedną osobą na stanowisko kierownika budowy - posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W celu wykonania zamówienia Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, winien zapewnić udział w jego realizacji osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje.W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz KonfederacjiSzwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 3 oraz 4,a,b muszą zostać spełnione co najmniej przez jednego Wykonawcę. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 5;2. odpisu lub informacji z KRSlub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUSlub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.b) Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zawarł porozumienie właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.Dokumenty z pkt 5 i 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m. przed upływem terminu składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SWZ.3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć dokumentpotwierdzający jej opłacenie.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegając na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w punkcie powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegając na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za- mówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na stronie: : https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przed złożeniem Oferty. W tym celu należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.