eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowychOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
72.40.00.00 - Usługi internetowe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-30


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140313762
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Anielewicza 6
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-157
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5def7e3b-8b21-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021193
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009159/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.28 Usługa łącza internetowego dla wydarzeń programowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. ,,Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu ,,Kultura".
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem PZP.271.6.2021 a Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.6. Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę muszę być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@polin.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi internetowej rozumianej jako dostęp do Internetu w oparciu o łącze światłowodowe dedykowane do realizacji wydarzeń programowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego gwarantowanego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w jego ofercie w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.2. Szczegółowy opis oraz przedmiotu zamówienia oraz opis sposób wykonania zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: ,,OPZ"), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.3. Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji. Informacje dotyczące zakresu gwarantowanego oraz zakresu opcjonalnego, a także warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady realizacji przez Zamawiającego prawa opcji zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ - OPZ oraz w Załączniku nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji ma charakter fakultatywny, co oznacza, że w razie nie skorzystania, jak i częściowego skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wykonanie zamówienia opcjonalnego, ani roszczenie odszkodowawcze. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zakres opcjonalnego przedmiotu zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SWZ, a w przypadku, gdy w Załączniku nr 5 do SWZ, nie określono odrębnych warunków i zasad dla realizacji zakresu opcjonalnego na identycznych warunkach, jak zakres gwarantowany. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opcjonalnym ustalane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. Nie jest również zawarciem dodatkowej umowy na nowych warunkach.
4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres opcjonalny (zgodnie w warunkami określonymi w Rozdziale III pkt 4 SWZ)Zamawiający zastrzega, iż może skorzystać z dodatkowego wsparcia technicznego lub dodatkowej transmisji przez co rozumie okoliczność zamówienia jednej lub drugiej usługi niezależnie od siebie.I. Dodatkowe wsparcie techniczneZakres opcjonalny przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę możliwości zamówienia dodatkowego stacjonarnego (fizycznie na miejscu) wsparcia technicznego podczas wybranych wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że w ciągu roku skorzysta z dodatkowej usługi w wymiarze max. 12 h. Terminy realizacji dodatkowego wsparcia technicznego będą podawane Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed planowanym Wydarzeniem. II. Zwiększenie prędkości transmisji 1. Zakres opcjonalny przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę możliwość skorzystania z usługi polegającej na zwiększeniu prędkości transmisji danych do 100/100 Mbit/s na zlecenie Zamawiającego. Usługa będzie rozliczana według realnego zużycia. Zamawiający przewiduje, że w ciągu roku usługa zostanie zamówiona maksymalnie trzy razy po trzy dni (24h). Terminy realizacji dodatkowej usługi będą podawane Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed planowanym Wydarzeniem. 2. W ramach ww. opcjonalnej usługi zwiększonej prędkości, Wykonawca zapewni usługę serwisową na warunkach określonych dla zakresu gwarantowanego, z zastrzeżeniem, iż przez awarię, Zamawiający rozumie: każdą stałą prędkość transmisji danych poniżej 90 Mbit/s - (zmniejszenie prędkości Zamawiający ustali w oparciu o wyliczenie średniej 3 badań prędkości w ciągu 10 minut. Zamawiający ustala błąd pomiarowy na poziomie 10%), brak dostępu do Internetu, 3 przerwy w ciągu 5 minut, każda trwająca min. 10 sekund.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:Cena (C) - waga kryterium 60 % - (zakres gwarantowany wraz z opcją)Skrócony termin realizacji zamówienia w zakresie podłączenia światłowodu) (T) - waga kryterium 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: podłączenia światłowodu) (T)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy to:1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ;2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia, ze skutkiem na przyszłość w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, a w szczególności: 1) w wypadku powtarzających się stwierdzonych przypadków nienależytego wykonywania Usług Internetowych lub niewykonywania Usług Internetowych, w związku z którymi Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości co najmniej 6 000 PLN lub gdy liczba jednostkowych stwierdzonych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Internetowych przekroczy 6 (sześć) w okresie realizacji zamówienia;2) w razie wyrządzenia Zamawiającemu szkody zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie niniejszej umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p., c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.