eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-15
2018-06-29
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowości Wierzbica Kolonia.
2018-06-14
2018-06-29
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dz. nr ewid. 10198/3 "Kuligówka" w km 0+000 - 0+400 w miejscowości Blizne
2018-06-14
2018-06-29
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników przy ul. Plac Wolności i Niepodległości w Kazimierzu Biskupim
2018-06-12
2018-06-27
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. K. Porębskiego w Gdyni o wlot z ul. Traugutta w Pogórzu g. Kosakowo oraz budowie układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórzu, w gminie Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną
2018-06-11
2018-06-19
Szczawin Kościelny Usługi Urząd Gminy USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
2018-06-11
2018-06-25
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 351207W RELACJI GARNO - STRZAŁKÓW
2018-06-11
2018-06-26
Krzynowłoga Mała Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi Grabowo Skorupki -Grabowo Padaki- granica Gminy Krzynowłoga Mała
2018-06-08
2018-06-22
Kosakowo Urząd Gminy
2018-06-08
2018-06-25
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg na terenie Gminy Bejsce.
2018-06-08
2018-06-25
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni ul. Olchowej w Mostach i Tuwima w Pogórzu
2018-06-06
2018-06-21
Gietrzwałd Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie.
2018-06-05
2018-06-20
Świecie nad Osą Dostawy Urząd Gminy Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Świecie nad Osą

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-05
2018-06-13
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Zakup energii elektrycznej
2018-06-01
2018-06-11
Gietrzwałd Dostawy Urząd Gminy Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd
2018-05-30
2018-06-14
Kazimierz Biskupi Usługi Urząd Gminy Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 500 000,00 zł
2018-05-30
2018-06-14
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa obiektu kulturalnego w ramach realizacji operacji p.n. "Budowa nowego obiektu kulturalnego w miejscowości Grabiny-Zameczek wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej"
2018-05-30
2018-06-14
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa chodnika na ul. Południowej i ul. Północnej w miejscowości Bielawy
2018-05-30
2018-06-14
Suchy Dąb Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przystani Kajakowej na rzece Motława w miejscowości Wróblewo na terenie gminy Suchy Dąb zgodnie z projektem "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły" dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8.Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
2018-05-25
2018-06-04
Orońsko Usługi Urząd Gminy ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OROŃSKO ORAZ ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2018-05-25
2018-06-06
Gnojnik Usługi Urząd Gminy Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik"
2018-05-25
2018-06-04
Krzynowłoga Mała Usługi Urząd Gminy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Krzynowłoga Mała w okresie od 14.06.2018 do 13.06.2021 roku
2018-05-24
2018-06-07
Książ Wielki Roboty budowlane Urząd Gminy Remont boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Antolka
2018-05-23
2018-06-07
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Utwardzenie ulicy Słowackiego w Pogórzu
2018-05-23
2018-05-30
Osieck Usługi Urząd Gminy Udzielenieeeeeeeo obsuga kredytu długggggeminowego do wyskosci 835 000,00zł (słownie: osiemset trzydzieści pieć tysiecy zł)
2018-05-22
2018-06-06
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią na terenie osiedla Drwalew PGR
2018-05-22
2018-06-06
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WOLANÓW, UL. KOLEJOWA - OCIEPLENIE BUDYNKU
2018-05-21
2018-06-05
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Przedłużenie pomostu cumowniczego w Rewie, gm. Kosakowo
2018-05-21
2018-06-05
Kosakowo Usługi Urząd Gminy pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach Projektu pod nazwą "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"
2018-05-21
2018-06-05
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy "Budowa chodnika w Dobrosołowie Drugim" - w ramach realizacji II etapu.
2018-05-21
2018-05-30
Rędziny Dostawy Urząd Gminy Zakup i dostawa wyposażenia do obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach ul. Szkolna 7 w ramach projektu pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia".
2018-05-17
2018-06-06
Krzynowłoga Mała Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja drogi Grabowo Skorupki -Grabowo Padaki- granica Gminy Krzynowłoga Mała
2018-05-17
2018-06-04
Joniec Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Omięciny, gmina Joniec

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-14
brak danych
Abramów Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w m. Sosnówka
2018-06-14
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy - etap II
2018-06-13
brak danych
Mieleszyn Usługi Urząd Gminy Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.
2018-06-12
brak danych
Bejsce Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Morawianki.
2018-05-30
brak danych
Osieck Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowego na drodze gminnej, na terenie dz. ew. 791 w miejscowości Augustówka
2018-05-29
brak danych
Marklowice Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa odcinków dróg gminnych - ul. Mokrej od pos. nr 8A do nr 9, ul. Mokrej od pos. nr 15 oraz bocznej ul. Krakusa w Marklowicach
2018-05-29
brak danych
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza"
2018-05-24
brak danych
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia drogowego w Pogórzuul. Mickiewicza i ul. Dąbrowskiego
2018-05-24
brak danych
Wierzbica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnejplaców zabaw w miejscowościach Łączany, Wierzbica, Dąbrówka Warszawska, Polany oraz siłowni na powietrzu w miejscowościach Łączany, Ruda Wielka, Zalesice w Gminie Wierzbica.
2018-05-23
brak danych
Wolanów Roboty budowlane Urząd Gminy Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED oraz dowieszenie opraw na istniejących liniach energetycznych
2018-05-21
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ C.O. SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELCU ul. Wolności 93
2018-05-21
brak danych
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dróg rowerowych - etap II w ramach zadania " Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"
2018-05-17
brak danych
Abramów Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja dróg gminnych nr 103229L i nr 103205L w m. Wielkie
2018-05-16
brak danych
Kraśniczyn Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie otoczenia stadionu sportowego w Starej Wsi
2018-05-14
brak danych
Poraj Roboty budowlane Urząd Gminy Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap.
2018-05-14
brak danych
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno - wypoczynkowym w Orońsku
2018-05-14
brak danych
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn
2018-05-09
brak danych
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Tankowanie oleju napędowego do pojazdów i sprzętu Gminy Orońsko oraz pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Orońsko
2018-05-09
brak danych
Wiśniewo Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wiśniewo
2018-05-04
brak danych
Kulesze Kościelne Roboty budowlane Urząd Gminy Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.