eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy

Urząd Gminy - przetargiUrząd Gminy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
2017-10-31
Sońsk Roboty budowlane Urząd Gminy Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: 1) Bieńki Śmietanki, 2) Gołotczyzna, 3) Ostaszewo 4) Sońsk
2017-10-19
2017-10-27
Domanice Dostawy Urząd Gminy Dostawa miału węglowego i węgla
2017-10-19
2017-10-27
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa układu drogowego w ciągu ulic Aloesowa i Złote Piaski w miejscowości Kosakowo
2017-10-19
2017-11-03
Kosakowo Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia drogowego w Kosakowie, Mostach i Suchym Dworze
2017-10-18
2017-10-26
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Dokumentacja projektowa przebudowy dachu starej części SP Dębogórze w gm. Kosakowo - 2 edycja
2017-10-17
2017-11-02
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa dróg rowerowych - etap I w ramach zadania " Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI"
2017-10-13
2017-10-24
Kulesze Kościelne Usługi Urząd Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kulesze Kościelne oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Kulesze Kościelne w okresie 2018-01-01 - 2019-12-31
2017-10-12
2017-10-27
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w miejscowości Widlice
2017-10-09
2017-10-25
Jarczów Roboty budowlane Urząd Gminy Sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka
2017-10-09
2017-10-27
Trzcinica Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I
2017-10-06
2017-10-23
Poraj Roboty budowlane Urząd Gminy Rewitalizacja Obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w formule zaprojektuj i wybuduj.
2017-07-17
brak danych
Osieck Urząd Gminy Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki- Gmina Osieck

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-10
2017-10-18
Kosakowo Usługi Urząd Gminy Dokumentacja projektowa przebudowy dachu w starej części SP Dębogórze w gm. Kosakowo
2017-10-09
2017-10-17
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki i muzyki w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-10-09
2017-10-17
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Zatrudnienie instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno - przyrodnicze w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
2017-10-09
2017-10-17
Suchy Dąb Dostawy Urząd Gminy Dostawa wyposażenia OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce dydaktyczne, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-05
2017-10-19
Świecie nad Osą Usługi Urząd Gminy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2017-10-04
2017-10-12
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych
2017-10-04
2017-10-19
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w m. Wieruszew
2017-10-03
2017-10-18
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Wałsnów , dz. nr ewid. 594 i w m. Bąków dz. nr ewid. 152, gmina Orońsko.
2017-10-03
2017-10-17
Orońsko Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4025W w Guzowie do drogi powiatowej nr 3562W - zadanie I odcinek od km 0+007,50 do km 0+755,0
2017-10-02
2017-10-18
Świecie nad Osą Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą
2017-10-02
2017-10-17
Domanice Usługi Urząd Gminy "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 130 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego" 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
2017-09-29
2017-10-17
Chynów Roboty budowlane Urząd Gminy Zaprojektowanie i wykonanie robót objętych przedsięwzięciem pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych
2017-09-28
2017-10-16
Abramów Dostawy Urząd Gminy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Abramów na lata 2018-2019
2017-09-27
2017-10-12
Kazimierz Biskupi Roboty budowlane Urząd Gminy Budowa oświetlenia energooszczędnego przy drodze powiatowej nr 3230P w Kazimierzu Biskupim
2017-09-27
2017-10-06
Poraj Usługi Urząd Gminy Świadczenie usług transportowo- sprzętowych na terenie Gminy Poraj.
2017-09-27
2017-10-10
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy Remont komunalnego budynku mieszkalnego w m. Popowo Tomkowe 5
2017-09-26
2017-10-12
Wapno Roboty budowlane Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Aleksandrowo - Graboszewo działka nr 68 obręb Srebrna Góra i działka nr 29 obręb Graboszewo
2017-09-22
2017-10-02
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych
2017-09-22
2017-10-05
Mieleszyn Roboty budowlane Urząd Gminy "Remont Przedszkola Samorządowego w Mieleszynie Oddziału w Mielnie"
2017-09-22
2017-10-02
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka" zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy
Urząd Gminy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
brak danych
Gnojnik Roboty budowlane Urząd Gminy Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku
2017-10-17
brak danych
Wolanów Usługi Urząd Gminy Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2546 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
2017-10-16
brak danych
Orońsko Dostawy Urząd Gminy Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018
2017-10-16
brak danych
Rędziny Roboty budowlane Urząd Gminy Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rędziny.
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego dla grupy 3 latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego dla grupy 3 latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Suchym Dębie(3-latki) w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć komputerowych dla 3-latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć dodatkowych (rytmika, muzyka) dla 3-latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Asystent instruktora do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ZABAWY MATEMATYCZNE Z KLOCKAMI oraz MATEMATYKA SENSORYCZNA I GIMNASTYKA PALUSZKOWA 3+, 4+ dla 3-latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć komputerowych dla 3-latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć dodatkowych (rytmika, muzyka) dla 3-latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Asystent instruktora do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ZABAWY MATEMATYCZNE Z KLOCKAMI oraz MATEMATYKA SENSORYCZNA I GIMNASTYKA PALUSZKOWA 3+, 4+ dla 3 i 4-latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Grabinach - Zameczku (3-latki) w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Przeprowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Przeprowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Nauczyciel rytmiki, muzyki do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla 3,4,5 -latków w OWP w Suchym Dębie w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"
2017-10-12
brak danych
Suchy Dąb Usługi Urząd Gminy Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w ramach wydłużenia godzin pracy przedszkola dla 3,4,5 latków w OWP w Grabinach- Zameczku w ramach projektu pn. "Uniwersytet przedszkolaka"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.