eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Raczki

Gmina Raczki - przetargiGmina Raczki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-05
2020-02-24
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr ew. 58/2 obręb Dowspuda, gm. Raczki
2019-11-14
2019-11-25
Raczki Usługi Gmina Raczki Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Raczki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2019-11-14
2019-11-27
Raczki Usługi Gmina Raczki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance; Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
2019-09-19
2019-10-08
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000 - 0+400 dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
2019-07-03
2019-07-18
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej - etap II
2019-06-12
2019-06-27
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej": część 1 - realizacja robót budowlanych i sanitarnych, część 2 - zakup mebli wraz z dostawą i montażem, część 3 - zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem.
2019-05-21
2019-06-07
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej, część 1 - realizacja robót budowlanych i sanitarnych, część 2 - zakup mebli i wyposażenia wraz z dostawą i montażem
2019-01-23
2019-02-18
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072 - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
2018-09-12
2018-09-24
Raczki Usługi Gmina Raczki Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2.633.819 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 949.103 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.684.716 zł
2018-08-08
2018-08-23
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej - etap I, przy realizacji zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
2018-06-27
2018-07-16
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km
2018-04-30
2018-05-16
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II
2018-03-29
2018-04-17
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I
2018-02-27
2018-03-14
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach
2018-02-20
2018-03-07
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki
2018-02-16
2018-03-06
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego"
2018-01-30
2018-02-19
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 - 0+804, dł. odcina 0,804 km
2018-01-24
2018-02-14
Raczki Dostawy Gmina Raczki Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach
2018-01-16
2018-02-09
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki
2018-01-16
2018-02-08
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Raczki
Gmina Raczki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-21
brak danych
Raczki Usługi Gmina Raczki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieCzęść I ZamówieniaUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; Część II ZamówieniaUbezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance; Część III ZamówieniaUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
2019-11-29
brak danych
Raczki Usługi Gmina Raczki Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Raczki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2019-10-30
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000 - 0+400 dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
2019-08-09
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej - etap II
2019-07-16
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej"część 1 - realizacja robót budowlanych i sanitarnych, część 2 - zakup mebli wraz z dostawą i montażem. część 3 - zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem.
2019-04-15
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072 - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
2018-10-03
brak danych
Raczki Usługi Gmina Raczki Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2.633.819 zł (słowniedwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 949.103 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.684.716 zł
2018-09-19
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej - etap I, przy realizacji zadania pn.Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
2018-08-07
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km
2018-06-14
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II
2018-05-23
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I
2018-04-20
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania"Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego
2018-04-06
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacjiBudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki
2018-04-05
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach
2018-03-15
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 - 0+804, dł. odcina 0,804 km
2018-03-05
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacjiBudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki
2018-02-23
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8
2017-12-21
brak danych
Raczki Usługi Gmina Raczki Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.979.000 zł (słowniejeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 109.588 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.869.412 zł
2017-11-20
brak danych
Raczki Dostawy Gmina Raczki Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą), rok produkcji 2017
2017-06-28
brak danych
Raczki Roboty budowlane Gmina Raczki "Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Raczki
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.