eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Remont instalacji elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego w MiędzyrzeczuOgłoszenie z dnia 2017-06-02

Ogłoszenie nr 91998 - 2017 z dnia 2017-06-02 r.

Gorzów Wielkopolski: Remont instalacji elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 57258-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 89513-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 64627400000, ul. ul. Mieszka I 33, 66400 Gorzów Wielkopolski, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 095 7256700, 095 7256796, faks 957 202 807, e-mail awalewander@gorzwo-wlkp.so.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont instalacji elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont instalacji elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu


II.4) Główny kod CPV: 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
17.07.2017r.-17.10.2017r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/05/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Defero sp. z o.o., , ul.Zajęcza 5/11, 98-200, Sieradz, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 592000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/06/2017


V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:


V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistniałą omyłką pisarską dot. umowy nr 17/2017 zawartą w dniu 29.05.2017r.na remont instalacji elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu-termin realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zgodny ze złożoną ofertą.


V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.