eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Roboty dodatkowe polegające na ustawieniu rzeźby plenerowej - Żywy Pomnik ARENA na terenie zieleni na Wyspie Piaskowej we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2010-04-21

Wrocław: Roboty dodatkowe polegające na ustawieniu rzeźby plenerowej - Żywy Pomnik ARENA na terenie zieleni na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 91445 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3286611/12, faks 071 3286611/12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe polegające na ustawieniu rzeźby plenerowej - Żywy Pomnik ARENA na terenie zieleni na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na podstawie umowy nr DZM-1-400-13/2009 z dnia 01.04.2009 r. na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - zadanie nr 1, Rejon Stare Miasto I i Stare Miasto II, polegające na ustawieniu rzeźby plenerowej - Żywy Pomnik ARENA na terenie zieleni na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00 - Usługi utrzymania parków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: ANTI S.A. oraz AG-Complex Sp. z o. o., ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55053,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 67165,03

 • Oferta z najniższą ceną: 67165,03 / Oferta z najwyższą ceną: 67165,03

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienia udziela się dotychczasowemu wykonawcy realizującemu kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - zadanie nr 1, Rejon Stare Miasto I i Stare Miasto II. Zamówienie nie jest objęte zamówieniem podstawowym, nie było przewidziane w SIWZ. Potrzeba udzielenia zamówienia określona jest szczególowo w protokole konieczności. Zamówienie nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia i jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Wykonanie zamówienia jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych odzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.