eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030Ogłoszenie z dnia 2018-11-02Ogłoszenie nr 644032-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi: Świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
EFS w ramach PT RPO 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47127908100000, ul. ul. Sienkiewicza  3 , 90113   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-42 6305769 w. 103, e-mail sekretariat@bppwl.lodzkie.pl, faks 0-42 6305769 w.789.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.bppwl.lodzkie.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.bppwl.lodzkie.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
BPPWŁ w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, pok. 405


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030
Numer referencyjny: BPPWŁ.ZA.26.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Jedna część.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. UZASADNIENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Konieczność opracowania Strategii Województwa Łódzkiego 2030 wynika z przewidywanych zmian w polityce spójności Unii Europejskiej, mającej na celu wspieranie innowacji i małych firm i przedsiębiorstw, rozwój digitalnych technologii, modernizację przemysłu, rozwój gospodarki cyrkularnej oraz spowolnienie zmian klimatycznych, a także zapewnienia spójności z zapisami obecnie aktualizowanych krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Zapewnienie wszechstronnego i obiektywnego procesu tworzenia Strategii wymaga wsparcia zespołu opracowującego projekt Strategii przez zewnętrznych, niezależnych ekspertów naukowych. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Realizacja zamówienia będzie polegała na wykonaniu dwóch zadań przez dwóch niezależnych ekspertów. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie. Zadanie I Realizacja Zadania I będzie polegała na świadczeniu usług doradztwa na każdym etapie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przez Eksperta posiadającego wiedzę w zakresie polityki regionalnej, innowacyjności regionów, procesów rewitalizacji i ekonomiki miast (Ekspert 1). Do obowiązków Eksperta 1 będzie należał: 1) Współudział w przygotowaniu metodyki opracowania Strategii, w tym m. in. wyborze metod i technik badawczych oraz narzędzi analitycznych służących opracowaniu diagnozy. 2) Współudział w przygotowaniu części diagnostycznej Strategii obejmującej: (1) analizę uwarunkowań zewnętrznych oraz trendów rozwojowych o charakterze krajowym, europejskim i globalnym, (2) analizę uwarunkowań wewnętrznych, diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa wraz z wyznaczeniem obszarów koncentracji diagnozowanych zagadnień, (3) analizę trendów i prognoz rozwojowych województwa w okresie objętym strategią, (4) analizę strategiczną (5) określenie wyzwań rozwojowych z ich terytorializacją; 3) Współudział w określeniu wizji rozwoju regionu. 4) Współudział w określeniu celów i kierunków działań wraz z ich terytorializacją. 5) Współudział w określeniu i delimitacji Obszarów Strategicznej Interwencji. 6) Współudział w określeniu systemu realizacji Strategii, w tym programów wdrożeniowych oraz ram i narzędzi finansowych realizacji Strategii. 7) Współudział w stworzeniu systemu monitorowania i ewaluacji Strategii. 8) Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu debat strategicznych w ramach RFT. Zadanie II Realizacja Zadania II będzie polegała na świadczeniu usług doradztwa na każdym etapie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przez Eksperta posiadającego wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, strategii rozwoju miast i regionów, planowania zintegrowanego na poziomie regionalnym, ewaluacji (Ekspert 2). Do obowiązków Eksperta 2 będzie należał: 1) Współudział w przygotowaniu metodyki opracowania Strategii, w tym m. in. wyborze metod i technik badawczych oraz narzędzi analitycznych służących opracowaniu diagnozy. 2) Współudział w przygotowaniu części diagnostycznej Strategii obejmującej: (1) analizę uwarunkowań zewnętrznych oraz trendów rozwojowych o charakterze krajowym, europejskim i globalnym, (2) analizę uwarunkowań wewnętrznych, diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa wraz z wyznaczeniem obszarów koncentracji diagnozowanych zagadnień, (3) analizę trendów i prognoz rozwojowych województwa w okresie objętym strategią, (4) analizę strategiczną (5) określenie wyzwań rozwojowych z ich terytorializacją; 3) Współudział w określeniu wizji rozwoju regionu. 4) Współudział w określeniu celów i kierunków działań wraz z ich terytorializacją. 5) Współudział w określeniu i delimitacji Obszarów Strategicznej Interwencji. 6) Współudział w określeniu systemu realizacji Strategii, w tym programów wdrożeniowych oraz ram i narzędzi finansowych realizacji Strategii. 7) Współudział w stworzeniu systemu monitorowania i ewaluacji Strategii. 8) Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu debat strategicznych w ramach RFT. III. ZADANIA WYKONAWCÓW Wykonawcy przedmiotu zamówienia (Eksperci) są zobowiązaniu do: 1. osobistego udziału w 17 spotkaniach konsultacyjnych Zespołu opracowującego projekt SRWŁ 2020, w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Biura, średnio po 4 godziny (łącznie 68 godzin w ramach spotkań konsultacyjnych). Poza obligatoryjnym uczestnictwem w spotkaniach konsultacyjnych, dopuszcza się realizację doradztwa drogą elektroniczną (e-mail, wideokonferencja, telekonferencja). 2. przygotowywania uwag, opiniowania elementów składowych projektu Strategii oraz opracowywania materiałów na spotkania konsultacyjne. Forma i zakres sporządzanych przez Ekspertów uwag, opinii i innych dokumentów przygotowywanych na spotkania konsultacyjne będzie każdorazowo ustalana z Zamawiającym poprzez e-mail. Na pracę merytoryczną związaną z przygotowaniem ww. dokumentów każdy z Ekspertów przeznaczy średnio po 4 godziny przed każdym z 17 spotkań (łącznie 68 godzin na przygotowanie merytoryczne). 3. współudziału w przygotowaniu merytorycznym i przeprowadzeniu debat strategicznych w ramach 4 spotkań Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT). Przygotowanie merytoryczne rozumie się jako współudział w określeniu zakresu tematycznego spotkania RFT oraz w opracowaniu treści merytorycznej wystąpień. Prowadzenie debat rozumie się jako przedstawienie wyników kolejnych etapów prac, moderowanie dyskusji oraz komentowanie uwag zgłaszanych podczas spotkania. Każdy z ekspertów przeznaczy przeciętnie po 6 godzin na przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie 4 debat strategicznych (łącznie 24 godziny na przygotowanie i udział w 4 spotkaniach RFT). 4. dokumentowania faktycznego czasu pracy przeznaczonego na realizację zadań wymienionych w pkt. III.1-4. Udokumentowana (za pomocą formularza czasu pracy - załącznik 6) liczba faktycznie przepracowanych godzin stanowi podstawę naliczenia wartości wynagrodzenia każdego z Ekspertów, wypłacanego w cyklu miesięcznym, zgodnie z przyjętą stawką godzinową brutto. Obowiązkiem ekspertów jest wykazanie faktycznego czasu pracy przeznaczonego realizację zadań wskazanych w punktach III.1-4, których łączny wymiar nie przekroczy 160 godzin. Faktyczny czas pracy rozumie się jako: (1) czas obecności i aktywnego udziału w spotkaniach roboczych, prowadzenia debat strategicznych podczas RFT oraz konsultacji społecznych; Nieobecność Ekspertów na ustalonym spotkaniu wiąże się z brakiem możliwości rozliczenia czasu spotkania. Nieobecność Eksperta na wszystkich spotkaniach w danym miesiącu (usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona) może skutkować zmniejszeniem wartości wynagrodzenia brutto wypłaconego w kolejnym miesiącu o 2% jego wartości. (2) czas przeznaczony na opracowanie uwag, opinii, materiałów, treści merytorycznych na spotkania. Elementem dokumentacji czasu pracy związanej z wykonywaniem zadań w ramach zamówienia przez każdego Ekspertów są, w zależności od potrzeb Zamawiającego, uwagi szczegółowe (komentarze do tekstu w formie dymków, w trybie rejestruj zmiany), pisemne opinie, materiały i teksty merytoryczne przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej. W przypadku braku uczestnictwa (nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) w pracach nad Strategią przez 2 kolejne miesiące, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. pozostawania w stałym kontakcie (telefonicznym, e-mailowym oraz osobistym) z Zamawiającym. W przypadku braku porozumienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ma głos decydujący. VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Całkowity czas realizacji zamówienia to 148 godzin udziału w spotkaniach (w tym RFT) oraz pracy merytorycznej w okresie od podpisania umowy (prawdopodobnie listopad 2018 r.) do czerwca 2019 roku oraz udział w 2 spotkaniach Regionalnego Forum Terytorialnego (12 godzin) w okresie od lipca do grudnia 2019 r.

II.5) Główny kod CPV: 85.31.23.20 - Usługi doradztwa
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 73600,00
Waluta:

złp
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zadanie nr 1 (ekspert 1) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami do realizacji zamówienia w liczbie 1 osoby i spełniającej poniższe warunki: o Posiadanie tytułu naukowego (co najmniej w stopniu doktora habilitowanego) w dziedzinie ekonomii lub zarządzania lub gospodarki przestrzennej lub geografii; o Doświadczenie w opracowywaniu lub aktualizacji co najmniej jednej strategii rozwoju województwa i co najmniej jednej strategii rozwoju innowacji lub co najmniej jednego opracowania branżowego z zakresu innowacyjności (załącznik 5). Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku winien wypełnić i dostarczyć załącznik nr 5 do SIWZ. - Zadanie nr 2 ( ekspert 2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami do realizacji zamówienia w liczbie 1 osoby i spełniającej poniższe warunki: o Posiadanie tytułu naukowego (co najmniej w stopniu doktora habilitowanego) w dziedzinie ekonomii lub zarządzania lub gospodarki przestrzennej lub geografii; o Doświadczenie w opracowywaniu lub aktualizacji co najmniej jednej strategii rozwoju województwa i co najmniej jednej strategii ponadregionalnej lub co najmniej jednej strategii krajowej (załącznik 5). Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku winien wypełnić i dostarczyć załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób zawarte będą w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca (SAMODZIELNIE), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. - załącznik nr 4 - formularz ofertowy; - załączniki 4a i 4b. - pełnomocnictwo - jeżeli jest konieczne (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy); - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z pkt. VII.2 SIWZ) - zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Autorstwo, współautorstwo lub redakcja publikacji naukowych20,00
Udział w pracach zespołów ekspertów naukowych20,00
Liczba godzin dodatkowych konsultacji20,00
Cena40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego w następujących przypadkach i zakresie: 1) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy/Wykonawcy, 2) zmiany podwykonawcy, podmiotu na którego Wykonawca powołał się w trybie art. 22a ustawy PZP przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji innego podwykonawcy, podmiotu przez Zamawiającego. 21.Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np.: zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Do SIWZ załączono klauzulę informacyjną z art. 13 RODO

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Ekspert 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie I Realizacja Zadania I będzie polegała na świadczeniu usług doradztwa na każdym etapie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przez Eksperta posiadającego wiedzę w zakresie polityki regionalnej, innowacyjności regionów, procesów rewitalizacji i ekonomiki miast (Ekspert 1). Do obowiązków Eksperta 1 będzie należał: 1) Współudział w przygotowaniu metodyki opracowania Strategii, w tym m. in. wyborze metod i technik badawczych oraz narzędzi analitycznych służących opracowaniu diagnozy. 2) Współudział w przygotowaniu części diagnostycznej Strategii obejmującej: (1) analizę uwarunkowań zewnętrznych oraz trendów rozwojowych o charakterze krajowym, europejskim i globalnym, (2) analizę uwarunkowań wewnętrznych, diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa wraz z wyznaczeniem obszarów koncentracji diagnozowanych zagadnień, (3) analizę trendów i prognoz rozwojowych województwa w okresie objętym strategią, (4) analizę strategiczną (5) określenie wyzwań rozwojowych z ich terytorializacją; 3) Współudział w określeniu wizji rozwoju regionu. 4) Współudział w określeniu celów i kierunków działań wraz z ich terytorializacją. 5) Współudział w określeniu i delimitacji Obszarów Strategicznej Interwencji. 6) Współudział w określeniu systemu realizacji Strategii, w tym programów wdrożeniowych oraz ram i narzędzi finansowych realizacji Strategii. 7) Współudział w stworzeniu systemu monitorowania i ewaluacji Strategii. 8) Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu debat strategicznych w ramach RFT. Wykonawcy przedmiotu zamówienia (Eksperci) są zobowiązaniu do: 1. osobistego udziału w 17 spotkaniach konsultacyjnych Zespołu opracowującego projekt SRWŁ 2020, w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Biura, średnio po 4 godziny (łącznie 68 godzin w ramach spotkań konsultacyjnych). Poza obligatoryjnym uczestnictwem w spotkaniach konsultacyjnych, dopuszcza się realizację doradztwa drogą elektroniczną (e-mail, wideokonferencja, telekonferencja). 2. przygotowywania uwag, opiniowania elementów składowych projektu Strategii oraz opracowywania materiałów na spotkania konsultacyjne. Forma i zakres sporządzanych przez Ekspertów uwag, opinii i innych dokumentów przygotowywanych na spotkania konsultacyjne będzie każdorazowo ustalana z Zamawiającym poprzez e-mail. Na pracę merytoryczną związaną z przygotowaniem ww. dokumentów każdy z Ekspertów przeznaczy średnio po 4 godziny przed każdym z 17 spotkań (łącznie 68 godzin na przygotowanie merytoryczne). 3. współudziału w przygotowaniu merytorycznym i przeprowadzeniu debat strategicznych w ramach 4 spotkań Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT). Przygotowanie merytoryczne rozumie się jako współudział w określeniu zakresu tematycznego spotkania RFT oraz w opracowaniu treści merytorycznej wystąpień. Prowadzenie debat rozumie się jako przedstawienie wyników kolejnych etapów prac, moderowanie dyskusji oraz komentowanie uwag zgłaszanych podczas spotkania. Każdy z ekspertów przeznaczy przeciętnie po 6 godzin na przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie 4 debat strategicznych (łącznie 24 godziny na przygotowanie i udział w 4 spotkaniach RFT). 4. dokumentowania faktycznego czasu pracy przeznaczonego na realizację zadań wymienionych w pkt. III.1-4. Udokumentowana (za pomocą formularza czasu pracy - załącznik 6) liczba faktycznie przepracowanych godzin stanowi podstawę naliczenia wartości wynagrodzenia każdego z Ekspertów, wypłacanego w cyklu miesięcznym, zgodnie z przyjętą stawką godzinową brutto. Obowiązkiem ekspertów jest wykazanie faktycznego czasu pracy przeznaczonego realizację zadań wskazanych w punktach III.1-4, których łączny wymiar nie przekroczy 160 godzin. Faktyczny czas pracy rozumie się jako: (1) czas obecności i aktywnego udziału w spotkaniach roboczych, prowadzenia debat strategicznych podczas RFT oraz konsultacji społecznych; Nieobecność Ekspertów na ustalonym spotkaniu wiąże się z brakiem możliwości rozliczenia czasu spotkania. Nieobecność Eksperta na wszystkich spotkaniach w danym miesiącu (usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona) może skutkować zmniejszeniem wartości wynagrodzenia brutto wypłaconego w kolejnym miesiącu o 2% jego wartości. (2) czas przeznaczony na opracowanie uwag, opinii, materiałów, treści merytorycznych na spotkania. Elementem dokumentacji czasu pracy związanej z wykonywaniem zadań w ramach zamówienia przez każdego Ekspertów są, w zależności od potrzeb Zamawiającego, uwagi szczegółowe (komentarze do tekstu w formie dymków, w trybie rejestruj zmiany), pisemne opinie, materiały i teksty merytoryczne przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej. W przypadku braku uczestnictwa (nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) w pracach nad Strategią przez 2 kolejne miesiące, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. pozostawania w stałym kontakcie (telefonicznym, e-mailowym oraz osobistym) z Zamawiającym. W przypadku braku porozumienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ma głos decydujący. VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Całkowity czas realizacji zamówienia to 148 godzin udziału w spotkaniach (w tym RFT) oraz pracy merytorycznej w okresie od podpisania umowy (prawdopodobnie listopad 2018 r.) do czerwca 2019 roku oraz udział w 2 spotkaniach Regionalnego Forum Terytorialnego (12 godzin) w okresie od lipca do grudnia 2019 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312320-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33600,00
Waluta:
złp
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Autorstwo, współautorstwo lub redakcja publikacji naukowych20,00
Udział w pracach zespołów ekspertów naukowych20,00
Liczba godzin dodatkowych konsultacji20,00
Cena40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Ekspert 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizacja Zadania II będzie polegała na świadczeniu usług doradztwa na każdym etapie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przez Eksperta posiadającego wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, strategii rozwoju miast i regionów, planowania zintegrowanego na poziomie regionalnym, ewaluacji (Ekspert 2). Do obowiązków Eksperta 2 będzie należał: 1) Współudział w przygotowaniu metodyki opracowania Strategii, w tym m. in. wyborze metod i technik badawczych oraz narzędzi analitycznych służących opracowaniu diagnozy. 2) Współudział w przygotowaniu części diagnostycznej Strategii obejmującej: (1) analizę uwarunkowań zewnętrznych oraz trendów rozwojowych o charakterze krajowym, europejskim i globalnym, (2) analizę uwarunkowań wewnętrznych, diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa wraz z wyznaczeniem obszarów koncentracji diagnozowanych zagadnień, (3) analizę trendów i prognoz rozwojowych województwa w okresie objętym strategią, (4) analizę strategiczną (5) określenie wyzwań rozwojowych z ich terytorializacją; 3) Współudział w określeniu wizji rozwoju regionu. 4) Współudział w określeniu celów i kierunków działań wraz z ich terytorializacją. 5) Współudział w określeniu i delimitacji Obszarów Strategicznej Interwencji. 6) Współudział w określeniu systemu realizacji Strategii, w tym programów wdrożeniowych oraz ram i narzędzi finansowych realizacji Strategii. 7) Współudział w stworzeniu systemu monitorowania i ewaluacji Strategii. 8) Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu debat strategicznych w ramach RFT. Wykonawcy przedmiotu zamówienia (Eksperci) są zobowiązaniu do: 1. osobistego udziału w 17 spotkaniach konsultacyjnych Zespołu opracowującego projekt SRWŁ 2020, w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Biura, średnio po 4 godziny (łącznie 68 godzin w ramach spotkań konsultacyjnych). Poza obligatoryjnym uczestnictwem w spotkaniach konsultacyjnych, dopuszcza się realizację doradztwa drogą elektroniczną (e-mail, wideokonferencja, telekonferencja). 2. przygotowywania uwag, opiniowania elementów składowych projektu Strategii oraz opracowywania materiałów na spotkania konsultacyjne. Forma i zakres sporządzanych przez Ekspertów uwag, opinii i innych dokumentów przygotowywanych na spotkania konsultacyjne będzie każdorazowo ustalana z Zamawiającym poprzez e-mail. Na pracę merytoryczną związaną z przygotowaniem ww. dokumentów każdy z Ekspertów przeznaczy średnio po 4 godziny przed każdym z 17 spotkań (łącznie 68 godzin na przygotowanie merytoryczne). 3. współudziału w przygotowaniu merytorycznym i przeprowadzeniu debat strategicznych w ramach 4 spotkań Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT). Przygotowanie merytoryczne rozumie się jako współudział w określeniu zakresu tematycznego spotkania RFT oraz w opracowaniu treści merytorycznej wystąpień. Prowadzenie debat rozumie się jako przedstawienie wyników kolejnych etapów prac, moderowanie dyskusji oraz komentowanie uwag zgłaszanych podczas spotkania. Każdy z ekspertów przeznaczy przeciętnie po 6 godzin na przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie 4 debat strategicznych (łącznie 24 godziny na przygotowanie i udział w 4 spotkaniach RFT). 4. dokumentowania faktycznego czasu pracy przeznaczonego na realizację zadań wymienionych w pkt. III.1-4. Udokumentowana (za pomocą formularza czasu pracy - załącznik 6) liczba faktycznie przepracowanych godzin stanowi podstawę naliczenia wartości wynagrodzenia każdego z Ekspertów, wypłacanego w cyklu miesięcznym, zgodnie z przyjętą stawką godzinową brutto. Obowiązkiem ekspertów jest wykazanie faktycznego czasu pracy przeznaczonego realizację zadań wskazanych w punktach III.1-4, których łączny wymiar nie przekroczy 160 godzin. Faktyczny czas pracy rozumie się jako: (1) czas obecności i aktywnego udziału w spotkaniach roboczych, prowadzenia debat strategicznych podczas RFT oraz konsultacji społecznych; Nieobecność Ekspertów na ustalonym spotkaniu wiąże się z brakiem możliwości rozliczenia czasu spotkania. Nieobecność Eksperta na wszystkich spotkaniach w danym miesiącu (usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona) może skutkować zmniejszeniem wartości wynagrodzenia brutto wypłaconego w kolejnym miesiącu o 2% jego wartości. (2) czas przeznaczony na opracowanie uwag, opinii, materiałów, treści merytorycznych na spotkania. Elementem dokumentacji czasu pracy związanej z wykonywaniem zadań w ramach zamówienia przez każdego Ekspertów są, w zależności od potrzeb Zamawiającego, uwagi szczegółowe (komentarze do tekstu w formie dymków, w trybie rejestruj zmiany), pisemne opinie, materiały i teksty merytoryczne przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej. W przypadku braku uczestnictwa (nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) w pracach nad Strategią przez 2 kolejne miesiące, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. pozostawania w stałym kontakcie (telefonicznym, e-mailowym oraz osobistym) z Zamawiającym. W przypadku braku porozumienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ma głos decydujący. VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Całkowity czas realizacji zamówienia to 148 godzin udziału w spotkaniach (w tym RFT) oraz pracy merytorycznej w okresie od podpisania umowy (prawdopodobnie listopad 2018 r.) do czerwca 2019 roku oraz udział w 2 spotkaniach Regionalnego Forum Terytorialnego (12 godzin) w okresie od lipca do grudnia 2019 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312320-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40000,00
Waluta:
złp
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Autorstwo, współautorstwo lub redakcja publikacji naukowych20,00
Udział w pracach zespołów ekspertów naukowych20,00
Liczba godzin dodatkowych konsultacji20,00
cena40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.