eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonna › Wykonanie robót rozbiórkowych w Nadleśnictwie Jabłonna

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2018-11-02Ogłoszenie nr 644026-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

Nadleśnictwo Jabłonna: Wykonanie robót rozbiórkowych w Nadleśnictwie Jabłonna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Jabłonna, krajowy numer identyfikacyjny 1256715700000, ul. ul. Wiejska  20 , 05110   Jabłonna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 744 933, e-mail jablonna@warszawa.lasy.gov.pl, faks 227 744 596.
Adres strony internetowej (URL): http://www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Nadleśnictwo Jabłonna, ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót rozbiórkowych w Nadleśnictwie Jabłonna
Numer referencyjny: SA.270.29.2018.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1)Zadanie częściowe nr 1 -1.1. Rozbiórka budynku mieszkalnego ( nr inw. 110/19) i gospodarczego (nr inw. 108/72) w Choszczówce (ul. Chlubna 1A Choszczówka); dz. ew. nr 82, obr. Józefów II, gm. Jabłonna 1.2 Rozbiórka masztu (nr inw. 291/128) przy ul. Wiejskiej 18C w Jabłonnie, dz. ew. nr 18/5 i 18/6, obr. Józefów II, gm. Jabłonna Zadanie częściowe nr 2 - 1. Rozbiórka obiektów nieczynnej stacji paliw w Pomiechówku: budynku magazynowego (nr inw. 104/104) i nieczynnej stacji paliw dz. ew. nr 352/5, obr. Pomiechówek, gm. Pomiechówek. Zadanie częściowe nr 3 - Rozbiórka budynku stodoły (nr inw. 108/76) i ogrodzenia w Strubinach dz. ew. nr 29/2, obr. Goławice II, gm. Zakroczym. Zadanie częściowe nr 4 - Rozbiórka ogrodzenia w Skubiance dz. ew. nr 270, 156/6, 156/4 obr. Skubianka, gm. Serock 2)segregacja materiałów z rozbiórki, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, wyrównanie i uporządkowanie terenu po rozbiórce.

II.5) Główny kod CPV: 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zakres ewentualnych robót budowlanych zleconych w tym trybie będzie obejmował: wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i/lub pozostałości po obiektach budowlanych, segregację materiałów z rozbiórki, utylizację materiałów z rozbiórki, wyrównanie i uporządkowanie terenu po rozbiórce. Całkowita wartość tego zamówienia będzie mogła wynieść do 100 % szacunkowej wartości zamówienia dla każdej części. Zamówienie będzie mogło być zlecone dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego pod następującymi warunkami: 1) Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wyszczególnionych w pkt 6.1., 2) W przypadku powoływania się na zdolności techniczne, zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz powodów wskazanych w pkt 6.1. ppkt 1-8., 3) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej, tzn. że: a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej: 1) jedną osobą z wykształceniem średnim lub wyższym i uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 4) Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 3 Wykonawca może polegać, odpowiednio na zdolności technicznej i zawodowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) Wykonawca przedstawi dokumenty najpóźniej w dzień podpisania umowy opisane w pkt 7.1-7.3, 7.5.1.1, 7.5.2.2. 6) Wykonawca zatrudni wszystkie osoby wykonujące prace związane z robotami budowlanymi na umowę o pracę (nie dotyczy kierowników budów). Wymóg ten dotyczy także podwykonawców. 7) Wykonawca dopełni formalności opisanych w pkt 19 Rozdziału I SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej, tzn. że: 1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn. że wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) dla zadania częściowego nr 1 - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 10,00 tys. zł brutto i udokumentują, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2) dla zadania częściowego nr 2 - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 10,00 tys. zł brutto i udokumentują, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3) dla zadania częściowego nr 3 - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 10,00 tys. zł brutto i udokumentują, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 4) dla zadania częściowego nr 4 - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektu budowlanego o wartości co najmniej 5,00 tys. zł brutto i udokumentują, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia (dla części od 1 do 3), Wykonawca jest zobowiązany do wykazania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbiórce obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 10,0 tys. zł brutto i udokumentowaniu, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy jedną z oferowanych części zamówienia jest część nr 4, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbiórce obiektu budowlanego o wartości co najmniej 5,0 tys. zł brutto i udokumentowaniu, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej jedną osobą z wykształcenie średnim lub wyższym i uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65, z 2018 r. poz. 650, 1669.). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725,1669) - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 3. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt: 6.2.1. - 6.2.2. SIWZ Rozdzial I Wykonawca może polegać, odpowiednio na zdolności technicznej i zawodowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 4. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 6.1.÷6.2. SIWZ Rozdział I dokonana zostanie zgodnie z formułą: "spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych do Zamawiającego oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w pkt 7. Z treści dostarczonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnił. 5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że: 7.1. warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, określone w pkt 6.1. SIWZ Rozdział I Instrukcji dla Wykonawców - spełniają samodzielnie, 7.2. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, określone w pkt 6.2.1. - 6.2.2 SIWZ Rozdział I Instrukcji dla Wykonawców - spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że: 8.1. warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, określone w pkt 6.1. SIWZ Rozdział I Instrukcji dla Wykonawców - spełnia każdy z tych Wykonawców z osobna (odrębnie), 8.2. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, określone w pkt 6.2.1.- 6.2.2. SIWZ Rozdział I Instrukcji dla Wykonawców - spełniają łącznie (wspólnie), samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu opisanego w pkt 1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia dokumentu opisanego w pkt. 1. dotyczącego podwykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał: 1. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - dokument: "Wykaz wykonanych robót budowlanych", zawierający: nazwę i adres zamawiającego, rodzaj tzn. opis wykonanego zamówienia (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) i jego wartość, datę i miejsce wykonania (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 3). Wykonawca może w "Wykazie wykonanych robót budowlanych" przedstawić roboty wykonane przez podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie wykonawcy robót do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji robót wskazanych w "Wykazie wykonanych robót budowlanych", wraz z deklaracją oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 4). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem (osobą fizyczną lub prawną). Do "Wykazu wykonanych robót budowlanych" należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty podane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów - inne dokumenty; 2. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dokument: "Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia" (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 5), zawierający: imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer, datę wydania i podstawę prawną wydania uprawnień, informacje na temat posiadanych przez te osoby kwalifikacji zawodowych i wykształcenia i zakresu wykonywanych czynności (sporządzonym w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) oraz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca może w "Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia" przedstawić osoby, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania wykonawców dysponujących osobami wskazanymi w "Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia", do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 6). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem (osobą fizyczną lub prawną).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie: "Oferta", sporządzona zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale IV SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ Rozdział I niniejszej instrukcji dla Wykonawców. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 3. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 8.2.2.SIWZ Rozdział I, udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: 1) jakiego postępowania dotyczy, 2) jakie podmioty występują wspólnie, 3) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, 4) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, 5) na jaki okres jest udzielone. 5. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ Rozdział I będzie składał pełnomocnik. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 8.2.2.÷8.2.4. SIWZ Rozdział I Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 a ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Termin Wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) konieczności wprowadzenia zmian w Opisie technicznym rozbiórki lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy lub wprowadzenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej oraz w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury; 2) konieczności zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) wystąpieniem warunków pogodowych mających wpływ na brak możliwości prowadzenia robót budowlanych, np.: długotrwałe intensywne opady, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takich jak: siła wyższa, kolizje transportowe lub komunikacyjne itp. - powodujące zniszczenia lub uszkodzenia wymagające naprawy, a także związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania, takich jak: głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków itp.; c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; d) zatrzymaniem robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego; 3) konieczności zmiany wynagrodzenia umownego w wyniku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub uzasadnionego jego zwiększenia; 4) zmianą sposobu wypłaty wynagrodzenia, w tym wprowadzenia płatności częściowych w przypadku przerwania prac lub zmiany terminu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 5) konieczności zmiany wynagrodzenia umownego spowodowanej zmianami w przepisach prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT; 6) uzasadnionej zmiany Kierownika budowy lub robót, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianą a kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ; 7) możliwa jest zmiana podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy i po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 9) możliwa jest rezygnacja z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 10) możliwe jest powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy, przy czym w takim wypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 8 do 10 umowy; 11) możliwa jest zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, pod warunkiem, że nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, a także terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Tak
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego w Choszczówce (ul. Chlubna 1A Choszczówka w Gminie Jabłonna) oraz demontaż masztu stalowego w Jabłonnie (ul. Wiejska 18C)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1. Rozbiórka budynku mieszkalnego ( nr inw. 110/19) i gospodarczego (nr inw. 108/72) w Choszczówce (ul. Chlubna 1A Choszczówka); dz. ew. nr 82, obr. Józefów II, gm. Jabłonna 2. Rozbiórka masztu (nr inw. 291/128) przy ul. Wiejskiej 18C w Jabłonnie, dz. ew. nr 18/5 i 18/6, obr. Józefów II, gm. Jabłonna 3. Segregacja materiałów z rozbiórki. 4. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 5. Wyrównanie i uporządkowanie terenu po rozbiórce. Termin realizacji: maksymalnie do dnia 31.12.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Termin Wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Rozbiórka obiektów nieczynnej stacji paliw w Pomiechówku (nr inw. 104/104), dz. ew. nr 352/5, obr. Pomiechówek, gm. Pomiechówek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1. Rozbiórka obiektów nieczynnej stacji paliw w Pomiechówku: budynku magazynowego (nr inw. 104/104) i nieczynnej stacji paliw na dz. ew. nr 352/5, obr. Pomiechówek, gm. Pomiechówek. 2. Segregacja materiałów z rozbiórki. 3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 4. Wyrównanie i uporządkowanie terenu po rozbiórce. Termin realizacji: maksymalnie do dnia 31.12.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin Wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Rozbiórka budynku stodoły (nr inw. 108/82) i ogrodzenia w Strubinach dz. ew. nr 29/2, obr. Goławice II, gm. Zakroczym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1. Rozbiórka budynku stodoły (nr inw. 108/76) i ogrodzenia w Strubinach dz. ew. nr 29/2, obr. Goławice II, gm. Zakroczym. 2. Segregacja materiałów z rozbiórki. 3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 4. Wyrównanie i uporządkowanie terenu po rozbiórce. Termin realizacji: maksymalnie do dnia 31.12.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin Wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Rozbiórka ogrodzenia w z Skubiance dz. ew. nr 270, 156/6, 156/4 obr. Skubianka, gm. Serock
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1. Rozbiórka ogrodzenia w z Skubiance dz. ew. nr 270, 156/6, 156/4 obr. Skubianka, gm. Serock 2. Segregacja materiałów z rozbiórki. 3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 4. Wyrównanie i uporządkowanie terenu po rozbiórce. Termin realizacji: maksymalnie do dnia 31.12.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin Wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.