eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-11-27Ogłoszenie nr 628663-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Gmina Wieleń: Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieleń, krajowy numer identyfikacyjny 57079115800000, ul. ul. Kościuszki  34 , 64-730  Wieleń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (067) 2561170 w. 47, e-mail Wielen_UM@wokiss.pl, faks (067) 2561021.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wielen.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.wielen.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.wielen.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
listownie lub osobiście
Adres:
Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu
Numer referencyjny: KTI.271.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ulicy Fiołkowej od skrzyżowania z ulicą Potrzebowicką - droga wojewódzka nr 135 Wieleń - Miały km 0+000,00 do km 0+170,00 oraz przebudowa odcinka ulicy Storczykowej od skrzyżowania z ulicą Fiołkową - km 0+000,00 do km 0+118,00. W zakres inwestycji wchodzą: przebudowa dróg gminnych z jezdnią o dwóch pasach ruchu, przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 135, przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135, budowa chodników, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym pieszych w ciągu dróg gminnych. Ponadto przebudowa dróg zapewni sprawne i bezpieczne połączenie terenu zabudowy jednorodzinnej z istniejącym układem drogowym. Przedmiotowe odcinki ulic objęte przebudową zlokalizowane są na działkach o numerach ewidencyjnych 1206, 1446, 1457, 1459 - obręb miasto Wieleń, gmina Wieleń, powiat czarnkowsko - trzcianecki, województwo wielkopolskie. Przyjęte parametry techniczne przebudowy dróg gminnych: kategoria drogi: gminna klasa techniczna: L (ulica Fiołkowa), D (ulica Storczykowa), szerokość jezdni: 5,5 m, szerokość pasa ruchu: 2x2,75 m, szerokość chodnika: 1,5 - 2,0 m, kategoria ruchu: KR-2, obciążenie: 100 kN/oś prędkość projektowa (teren zabudowany): 30 km/h, przekrój drogowy: uliczny. Stan istniejący Ulice posiadają jezdnię z nawierzchnią gruntową lub żwirową o zmiennej szerokości, w części ograniczoną ogrodzeniem prywatnych posesji. Przyległe działki w części są zabudowane z dostępem do posesji przez wykonane zjazdy indywidualne. W obrębie pasa drogowego wykonana jest kanalizacja deszczowa, jednak z uwagi na nawierzchnię gruntową i częściowe zamulenie studzienek wpustowych, odwodnienie pasa drogowego w części polega na wsiąkaniu wody opadowej bezpośrednio w grunt. Odcinek początkowy ulicy Fiołkowej znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Potrzebowicką - droga wojewódzka nr 135 Wieleń - Miały. Skrzyżowanie poza jezdnią bitumiczną drogi wojewódzkiej posiada nawierzchnię gruntową. W pozostałym zakresie jezdnie ulic na skrzyżowanych posiadają nawierzchnię gruntową. Przy skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej z drogą wojewódzką znajduje się istniejący zjazd na parking przy centrum medycznym, wykonany z kostki betonowej - włączony do ulicy Fiołkowej oraz zjazd na parking dla pojazdów osobowych, wykonany z kostki betonowej - z włączeniem do drogi wojewódzkiej. Na pozostałych odcinkach znajdują się zjazdy do posesji, w części wykończone ogrodzeniem i bramą wjazdową. Wzdłuż drogi wojewódzkiej od strony włączenia ulicy Fiołkowej, na wysokości istniejącego parkingu znajduje się chodnik o szerokości ok 1,5 m. W ciągu drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Fiołkową znajduje się zatoka autobusowa z nawierzchnią gruntową i wiatą przystankową. Przy skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej z drogą wojewódzką znajduje się przepompownia z włączeniem do drogi wojewódzkiej wykonanym z kostki betonowej. W obrębie projektowanych dróg zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura: Podziemna: sieci energetyczne, sieci teletechniczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, Napowietrzna: słupy i sieci energetyczne z oświetleniem ulicznym. Poza wymienionymi sieciami uzbrojenia terenu o ustalonym przebiegu nie wyklucza się obecności innych niezidentyfikowanych elementów infrastruktury technicznej. Stan projektowany Przebieg sytuacyjny drogi został wpisany w układ istniejącego pasa drogowego i włączenia w drogę wojewódzką nr 135. Początek opracowania km 0+000,00 ulicy Fiołkowej, zlokalizowano na krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Koniec opracowania ulicy Fiołkowej znajduje się w km 0+170,00. Początek opracowania km 0+000,00 ulicy Storczykowej, przyjęto w miejscu skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ulicy Fiołkowej. Koniec opracowania ulicy Storczykowej znajduje się w km 0+118,00. Projektowana trasa składa się z odcinków prostych i łuków poziomych bez krzywych przejściowych. Niweletę projektowanych ulic nawiązano wysokościowo do przebiegu istniejącej drogi z wyniesieniem ponad istniejący teren. Przebieg niwelety zaprojektowano z krzywymi pionowymi wklęsłymi i krzywymi pionowymi wypukłymi. Na skrzyżowaniu niweletę ulicy Fiołkowej dowiązano wysokościowo do istniejącej krawędzi drogi wojewódzkiej z uwzględnieniem jej poszerzenia. Istniejące zjazdy należy wysokościowo dowiązać do projektowanej jezdni ulic. Ulice zaprojektowano z jezdnią o szerokości 5,5 m z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,75 m o przekroju daszkowym z 2% spadkiem poprzecznym. Jezdnię w przekroju ulicznym ograniczono obustronnie krawężnikiem 15x30 cm. Ze względu na tożsamą lokalizację i strukturę rodzajową ruchu oraz identyczną funkcję, szerokość pasa ruchu w ciągu ulicy Storczykowej (klasa drogi D) została powiększona do 2,75 m, przy szerokości jezdni łącznie 5,5 m. W obrębie skrzyżowania ulicy Fiołkowej z droga wojewódzką nr 135, pas ruchu od strony włączenia ulicy Fiołkowej poszerzono do szerokości 3,5 m na odcinku 85,0 m z wykończeniem krawędzi jezdni krawężnikiem 20x30 cm. Pochylenie poprzeczne dostosowano do istniejącego pochylenia pasa ruchu w kierunku do zewnętrznej krawędzi. Konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu jezdni przyjęto zgodnie z punktem 0. jak dla kategorii ruchu KR-3 i obciążeniu 100kN/oś. Na poszerzeniu jezdni, w miejscu połączenia zakładkowego z istniejącą nawierzchnią, dla zabezpieczenia warstwy wiążącej i ścieralnej zaprojektowano wzmocnienie siatką 120x200 kN wstępnie powlekaną bitumem, ułożonej na warstwie podbudowy zasadniczej. Na długości odcinka poszerzenia zaprojektowano ściek z kostki betonowej. Podstawowe parametry zatoki autobusowej: długość krawędzi zatrzymania 20 m, szerokość zatoki 3,0 m, wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu R=30 m, szerokość peronu 2,0 m, pochylenie poprzeczne jezdni na zatoce 2 %, skos wjazdowy na drogę 1:4. Zatokę autobusową, ze względu na geometrię projektowanego skrzyżowania, zaprojektowano z otwartym wjazdem. Krawędź zatoki od stronu peronu, zakończono krawężnikiem przystankowym z wyniesieniem 18 cm ponad poziom jezdni. Na peronie przystankowym przy krawężniku na długości odcinka zatrzymania, zaprojektowano płyty wskaźnikowe 20x20 cm ułożone w dwóch rzędach. W obrębie peronu zaprojektowano urządzenie dla ochrony pieszych w postaci wiaty przystankowej trzy modułowej o długości ok 4,2 m. Pochylenie podłużne zatoki dostosowano do pochylenia istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej. Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo przez spadki poprzeczne i ściek z kostki betonowej, ułożony między jezdnią zatoki i drogi wojewódzkiej z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych wpustów deszczowych. Na długości ścieku, krawędź zatoki od strony drogi wojewódzkiej zakończono opornikiem drogowym 12x30 cm. Skrzyżowanie ulicy Fiołkowej z drogą wojewódzką nr 135 zaprojektowano jako skrzyżowanie ze skanalizowanym wlotem drogi podporządkowanej, z pierwszeństwem przejazdu w ciągu drogi wojewódzkiej, bez sygnalizacji świetlnej. Szerokość wlotów na drodze gminnej wynosi 4,5 m. Pomiędzy jezdniami zaprojektowano wyspę kanalizującą z kostki betonowej (w kolorze czerwonym) z wykończeniem krawędzi krawężnikiem betonowym trapezowym 15x21 cm z wyniesieniem 6 cm ponad poziom jezdni (w kolorze czerwonym). Przez wyspę kanalizującą zaprojektowano przejście dla pieszych szerokości 4,0 m. W miejscu przejścia dla pieszych krawężnik na wlotach i wyspie kanalizującej należy obniżyć do 2 cm ponad poziom jezdni. Wewnętrzne krawędzie łuków zjazdowych wyokrąglono promieniem R=6 m. Krawędź jezdni na odcinku poszerzenia i łukach zjazdowych z drogi wojewódzkiej wykończono krawężnikiem 20x30 cm. Skrzyżowanie ulicy Fiołkowej i Storczykowej oraz ulicy Fiokowej i Konwaliowej zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe. Krawędzie łuków wyokrąglono promieniami odpowiednio R=5 m, R=25 m oraz R= 6 m. Na odcinku ulicy Fiołkowej od km 0+000 do km 0+170 (strona lewa i prawa) i na odcinku ulicy Storczykowej od km 0+000 do km 0+118 (strona lewa), zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Od strony granicy pasa drogowego krawędź chodnika zakończono obrzeżem chodnikowym 8x20 cm. Projektowany chodnik na włączeniu do drogi wojewódzkiej należy dowiązać do istniejącego chodnika przy parkingu oraz do projektowanego peronu autobusowego. W ciągu projektowanego chodnika zaprojektowane zostały przejścia dla pieszych szerokości 4,0 m. Na skrzyżowaniu na wlocie drogi gminnej zaprojektowano przejście dla pieszych szerokości 4,0 m z przejściem przez wyspę kanalizującą. Dodatkowo w ciągu ulicy Fiołkowej i Storczykowej wyznaczono 5 przejść dla pieszych szerokości 4,0 m. Na szerokości przejścia dla pieszych krawężnik należy obniżyć do 2 cm ponad poziom jezdni. Z ulicy Fiołkowej zaprojektowano dwa włączenia do istniejących parkingów z nawierzchnią jak na projektowanej ulicy i wyokrągleniem krawędzi łuków promieniem R=3 m. W ciągu ulicy Storczykowej zaprojektowano zjazd z nawierzchnią jak na projektowanej ulicy z wyokrągleniem krawędzi łuków promieniem R=3 m, stanowiący dojazdów do projektowanego stanowiska dla pojazdów przy centrum medycznym. Dodatkowo w ciągu ulicy Fiołkowej i Storczykowej zaprojektowano zjazdy indywidualne obsługujące przyległe posesje. Zjazdy zaprojektowano szerokości 3,0 - 9,0 m z wykończeniem krawędzi opornikiem drogowym i niskim krawężnikiem najazdowym przy zastosowaniu skosu 1:1. W miejscu występowania chodnika, jego nawierzchnię na długości 2 m od krawędzi zjazdu, należy obniżyć do niwelety zjazdu. Lokalizację poszczególnych zjazdów przedstawiono na planach sytuacyjnych. Zaprojektowano drogę dojazdową do przepompowni z płyt betonowych ażurowych, zakończoną placem manewrowym o wym. 7,2x4,8 m z krawędzią ograniczoną opornikiem drogowym 12x25 cm. Konstrukcję nawierzchni drogi dojazdowej przyjęto zgodnie z pkt. 1.5.2. Otwory w płytach betonowych należy wypełnić humusem z obsianiem mieszanką traw. Odwodnienie projektowanej drogi zapewnione zostało przez nadanie odpowiednich spadów poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji objętej przebudową. W celu minimalizacji prac ziemnych i naruszenia wykonanej niedawno kanalizacji deszczowej proponuje się zmiany lokalizacji tylko samych wpustów deszczowych oraz dołożenia na kanalizacji dodatkowych studni dla wpustów nowoprojektowanych. W ramach przebudowy kanalizacji nie projektuje się przekładania rurociągów samej kanalizacji deszczowej. Na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania, projektuje się regulację wysokościową istniejących studni rewizyjnych, polegającą na regulacji posadowienia włazów kanalizacyjnych. Zakres regulacji zależy od różnicy wysokości pomiędzy istniejącym posadowieniem włazu a jego projektowaną rzędną. W celu wzbogacenia powierzchni biologicznie czynnej w zieleń wysoką i zapewnienia odpowiednich warunków wizualnych podkreślających charakter zagospodarowania w wyznaczonych miejscach projektuje się nową zieleń w postaci nasadzeń gatunków roślin ozdobnych, odpornych na warunki miejskie i suszę, jednak nie inwazyjnych. Zaprojektowano usytuowanie 11 miejsc posadzenia odpowiednio dobranych odmian drzew oraz 311 krzewów. W doborze odmiany drzew zasadnicze znaczenie miał pokrój korony odpowiadający możliwością wkomponowania na małych powierzchniach pod linia energetyczną oraz potrzebą zapewnienia odpowiednich warunków wizualnych. Dobrano drzewa o zwartych i niewielkich koronach (Robinia Pseudoacacia Umbraculifera - robinia biała odm. Kulista), których kształt tworzy się naturalnie bez zbiegów redukcyjnych. Zastosowanie odpowiedniej odmiany uwzględniało również - obok kulistych form nie wymagających kształtowania - szereg innych cech jak np. brak cierni i intensywnie pylących kwiatów. Jako dominantę krajobrazową dobrano dąb piramidalny na środku klombu. Dobór drzew i ich usytuowanie jest przestrzenie powiązane. Projekt zagospodarowania zielenią terenu uwzględnia również szereg cech, które będą kształtować się na przestrzeni sezonu wegetacyjnego - kolorystyczne zmiany barw liści jesienią. Zalecana jest zatem wierna realizacja nakreślonej koncepcji tworzenia przestrzeni przy użyciu roślinności, która podkreśli walory wizualne planowanych obiektów i spełni szereg funkcji biocenotycznych na przedmiotowym obszarze a jednocześnie będąc odporną na warunki gruntowe, zapewni odpowiednią udatność sadzenia i przeżywalność w trudnych warunkach. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i poddać plantowaniu. Miejsca powierzchni biologicznie czynnej należy obsiać mieszanką traw. Konstrukcja nawierzchni: na projektowanych odcinkach ulicy Fiołkowej i Storczykowej, Konwaliowej, zjazdach 1, 2, 8, 9. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - szara 8 2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 3. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 5. Podłoże gruntowe G1 - E2 >= 80 MPa - na poszerzeniu drogi wojewódzkiej. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 3. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 7 4. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 20 5. Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 <= 6,0 MPa 15 6. Podłoże gruntowe G1 - E2 >= 100 MPa - na projektowanej zatoce autobusowej. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - szara 8 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5 3. Warstwa podbudowy z betonu C20/25 20 4. Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 <= 6,0 MPa 15 5. Podłoże gruntowe G1 - E2 >= 80 MPa - na projektowanych zjazdach 1a, 3-7, 10-12 i wyspie kanalizującej. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - czerwona 8 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5 3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 20 5. Podłoże gruntowe G1 - E2 >= 80 MPa - na projektowanych chodnikach i peronie przystankowym. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - szara 6 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 3 3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 15 5. Podłoże gruntowe G1 - na projektowanej drodze dojazdowej. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z płyt betonowych wielootworowych 60x40 10 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5 3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 20 5. Podłoże gruntowe G1 - na projektowanych alejkach. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - szara 6 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 3 3. Warstwa podsypki piaskowej 10 5. Podłoże gruntowe G1 - Szczegóły sytuacyjne projektowanej przebudowy drogi, szczegóły przekrojów konstrukcyjnych, profilu podłużnego, przekrojów poprzecznych pokazano na poszczególnych rysunkach. Technologię wykonania poszczególnych robót szczegółowo opisano w specyfikacjach technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót drogowych powinien wykonać ręcznie odkrywki (wykopy) i skontaktować się z właścicielami poszczególnych urządzeń obcych, celem ich szczegółowej lokalizacji. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń nie wykazanych w dokumentacji lub nie naniesionych na podkład geodezyjny należy teren wykopu zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela urządzenia. Wykonawca robót w pierwszej kolejności oznakuje roboty, zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi schematem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, a następnie przystąpi do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do przestawiania znaków w miarę postępu robót, do ich utrzymania i konserwacji. Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, który jest przedmiotem odrębnego opracowania. UZGODNIENIA Z: KOLIZJA ENEA OPERATOR - 2 pisma BLUE LNG ASTA-NET ORANGE WZDW - przebudowa skrzyżowania - 3 pisma W przypadku wygaśnięcia terminu ważności uzgodnień w zakresie stałej organizacji ruchu w trakcie robót Wykonawca sporządzi i uzgodni projekt stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem oznakowania zarówno na czas budowy oraz po jej zakończeniu we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie prac budowlanych swobodnego dostępu wszystkim właścicielom posiadającym działki lub posesje wzdłuż drogi, przy której będzie prowadzona przebudowa do ich nieruchomości. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozwiązania równoważne. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów materiałów zgodnych z dokumentacją oraz STWiORB. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń służą jako pomocnicze, można zastosować materiały i urządzenia równoważne o równych lub lepszych parametrach technicznych. Użyte w projektach (lub opisach, rysunkach) materiały o nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące. Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów (wnioski materiałowe). Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno- użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie / wbudowanie (certyfikaty B lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że: zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne na etapie oceny złożonych ofert. Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia czy oznakowania jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. Wykonanie przedmiotu zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż., a także zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWiORB, wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ. Wykonawca, działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez wad istotnych, obiekt będzie spełniał wymagania wynikające z dokumentacji projektowej i będzie się nadawał do użytkowania. Zamawiający upoważni wykonawcę do występowania w jego imieniu i na jego rzecz, a w szczególności do występowania przed organami administracji, w zakresie spraw niezbędnych do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady ( WE ) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r.) lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w projekcie albo deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych niższych parametrach niż zaproponowane w projekcie, a także stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia i bez oznakowania. Poprzez "materiały" rozumie się materiały użyte do wykonania robót budowlanych, zamontowane urządzenia techniczne. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcie odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań konstrukcji wykonanej nawierzchni. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie, zaś wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową - koszty badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: protokoły przekazania terenu budowy, dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru, certyfikaty B lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia, dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji robót, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów, karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty i zamontowane urządzenia, protokoły z badań, prób i inspekcji, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą - dokonaną przez uprawnionego geodetę; mapy muszą być potwierdzone w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego- przekazane Zamawiającemu łącznie w 4 egzemplarzach (papierowa + cyfrowa); operat geodezyjny (szkice z wytyczeń i pomiarów powykonawczych)- potwierdzony przez uprawnionego geodetę; inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót. Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu. Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji przez Zamawiającego. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności: Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014r. poz.883 ze zm.) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016r poz. 290 ) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robot budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. Po stronie Wykonawcy leży poniesienie kosztów o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy. W kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi: uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia, poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp., czasowe zajęcie gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane (jeżeli wystąpi). Teren wykonywania robót musi być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienia osoby upoważnionej do zarządzaniem realizacją umowy- inspektora nadzoru. Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych: - Informacja dotycząca robót zamiennych: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. Roboty zamienne mogą wynikać: ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. - Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: Wynagrodzenie Wykonawcy jest kosztorysowe. Podstawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowane metodą uproszczoną na podstawie formularzy kosztorysów ofertowych/ przedmiaru robót, stanowiącego zestawienie ilościowe robót określonych w dokumentacji projektowej oraz wytycznych i zaleceń określonych w SIWZ i STWiORB. Cenę kosztorysową należy podać w złotych polskich na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane roboty fakturami: częściową (po wykonaniu 50% prac płatność 50% wartości umowy) oraz końcową (po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze całości przedmiotu zamówienia). Wykonawca zobligowany będzie po podpisaniu umowy do sporządzenia i przedstawienia do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie wykonawcy będzie uzależnione od ilości faktycznie wykonanych prac - z książki obmiaru oraz cen jednostkowych robót, ujętych w kosztorysie ofertowym. Zmiana ustalonego wynagrodzenia nastąpi w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych prac będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót - w takim przypadku wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych wynikających z kosztorysów ofertowych. Podstawą rozliczenia za wykonane roboty będzie harmonogram rzeczowo - finansowy. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego zaakceptowany przez nadzór inwestorski i Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego zaakceptowany przez nadzór inwestorski i Zamawiającego. Końcowe rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu do 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności. Zamawiające nie przewiduje faktury pro-forma. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) - rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktury wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów. W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wykonawca do faktury złoży pisemne oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę zobowiązań zgodnie z zawartymi między nimi umowami (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy). Wymóg zatrudnienia na postawie umowy o pracę Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na umowę o pracę osoby wszędzie tam, gdzie wykonanie czynności wynikających z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040,1043,1495) oraz otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności w zakresie: - robót związanych z wykonaniem podbudowy, - robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 KP. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności polegać będzie na: na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym, na etapie realizacji umowy - przed zawarciem umowy Wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w pkt 1 oraz przedłoży listę osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych w pkt 1. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w pkt 1) ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt 1 wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby; druków ZUS RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane- zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia); zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane- zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. W razie wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującym w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu- za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w pkt 3 lit. b), wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (projekt budowlany, STWiORB, przedmiar robót, decyzja zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45112000-5
45111000-8
45231100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 3.2.1. Sytuacja finansowa: nie dotyczy 3.2.2. Sytuacja ekonomiczna: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie nawierzchni dróg, placów o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN brutto. Uwaga nr 2 W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 3.1.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/mi niezbędną/mi do wykonania niniejszego zamówienia tj. a) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy, będącej przedmiotem zamówienia, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Wyżej wymieniona osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadki Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane. Uwaga nr 3: Zamawiający oświadcza, iż nie określa szczególnego sposobu spełniania ww. warunków (pkt 3.1.1. i 3.1.2.) przez wykonawców wspólnie składających ofertę lub wykonawców korzystających z zasobów innego podmiotu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25 a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.1 : 4.3.1. wykazu wykonanych robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem: - rodzaju robót budowlanych, - wartości, - daty wykonania, - miejsca wykonania, - podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga nr 4: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, w tym oświadczenie Wykonawcy. - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.2 : 4.3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4.3.3. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.2 4.3.4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. 1.000.000,00 zł. Uwaga nr 5: (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony druk "Oferta" Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie wskazanej w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału. 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w formie pisemnej. 2.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie pisemnej w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 2.5. Dowód wniesienia wadium. 2.6. Wypełniony kosztorys ofertowy. 2.7. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł. 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 12.12.2019 r. o godzinie 10:00. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PKO BP S.A. 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Uwaga nr 6: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio do oferty, w postaci papierowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. W przypadku wadium w kopii nie dopuszcza się, aby dokument wadialny zawierał sformułowanie, iż wadium wygasa (przestaje obowiązywać) w przypadku zwrotu dokumentu, jak też innych sformułowań, które uniemożliwiają Zamawiającemu dochodzenie zapłaty sumy gwarancyjnej lub poręczenia. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 4. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.1. niniejszego rozdziału SIWZ. 5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 4. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 8.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy. 3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy. 4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w umowie (wg projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ). 6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT) - od ceny ofertowej zamówienia podanej w pkt 3 formularza oferty. 7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby -nie związane z realizacją inwestycji itp.); b) wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają realizacje przedmiotu umowy, c) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia inwestycji, d) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych (ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku); 3) Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zmawiającego; 4) Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych). W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania; 5) Zmiana osób wyznaczonych do realizacji umowy, ze strony Zmawiającego w przypadku braku możliwości nadzoru przez te osoby, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 6) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego), zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.