eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nidzica › Przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym "Nauczanie j. angielskiego przez sztukę i zabawę" w ramach projektu "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFSOgłoszenie z dnia 2018-09-12Ogłoszenie nr 616368-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy: Przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym "Nauczanie j. angielskiego przez sztukę i zabawę" w ramach projektu "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
projekt "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, krajowy numer identyfikacyjny 51033365200000, ul. ul. Kolejowa  5 , 13100   Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 252 457, e-mail cuw@nidzica.pl, faks 896 252 457.
Adres strony internetowej (URL): http://bipcuw.nidzica.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bipcuw.nidzica.pl/ w zakładce zamówienia publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bipcuw.nidzica.pl/ w zakładce zamówienia publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście bezpośrednio w siedzibie jednostki (sekretariat)
Adres:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy , ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym "Nauczanie j. angielskiego przez sztukę i zabawę" w ramach projektu "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
Numer referencyjny: DOA.2710.6.2018.JD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym "Nauczanie j. angielskiego przez sztukę i zabawę" w ramach projektu "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 1. Zajęcia z języka angielskiego nauczane poprzez sztukę i zabawę, mają stanowić uzupełnienie standardowych zajęć z tego języka. Zajęcia muszą być oparte na indywidualnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów i uczennic. 2. Usługa edukacyjna będzie świadczona w 8 placówkach na terenie Gminy Nidzica. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w każdym oddziale w roku szkolnym 2018/2019 przez 10 miesięcy czyli 40 tygodni i w roku szkolnym 2019/2020 przez 10 miesięcy czyli 40 tygodni. 3. Zajęcia będą się odbywały w godzinach pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wykonawca będzie prowadził zajęcia zgodnie z wcześniej uzgodnionym z nim i przedstawionym mu do realizacji harmonogramem zajęć. 4. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 1360 godzin. Szczegółowy wykaz godzin i grup: 1) Przedszkole Nr 2-4 grupy przedszkolne, każda średnio po 24 przedszkolaków, 1 godzina zajęć tygodniowo dla każdej grupy, łączna liczba godzin w trakcie trwania projektu dla 4 grup- 320 (w tym w 2018 r.- 64 godz. , w 2019 r.-160 godz. , w 2020 r. -96 godz.); 2) Przedszkole Nr 4 "KRAINA ODKRYWCÓW" - 4 grupy przedszkolne, średnio po 24 przedszkolaków w każdej grupie, 1 godzina zajęć tygodniowo dla każdej grupy, łączna liczba godzin w trakcie trwania projektu dla 4 grup- 320 (w tym w 2018 r.- 64 godz. , w 2019 r.-160 godz. , w 2020 r. - 96 godz.); 3) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy- 2 grupy przedszkolne, każda średnio po 24 przedszkolaków, 1 godzina zajęć tygodniowo dla każdej grupy, łączna liczba godzin w trakcie trwania projektu dla 4 grup- 160 (w tym w 2018 r.-32 godz. , w 2019 r.-80 godz. , w 2020 r. -48 godz.); 4) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy- 3 grupy przedszkolne, każda średnio po 20 przedszkolaków, 1 godzina zajęć tygodniowo dla każdej grupy, łączna liczba godzin w trakcie trwania projektu dla 4 grup- 240 (w tym w 2018 r.-48 godz. , w 2019 r.- 120 godz., w 2020 r. -72 godz.); 5) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy- 1 grupa przedszkolna licząca średnio 18 przedszkolaków, 1 godzina zajęć tygodniowo dla grupy, łączna liczba godzin w trakcie trwania projektu - 80 (w tym w 2018 r.- 16 godz., w 2019 r.- 40 godz., w 2020 r. -24 godz.); 6) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie- 1 grupa przedszkolna licząca średnio 13 przedszkolaków, 1 godzina zajęć tygodniowo dla grupy, łączna liczba godzin w trakcie trwania projektu - 80 (w tym w 2018 r.-16 godz. , w 2019 r.- 40 godz., w 2020 r. -24 godz.); 7) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach- 1 grupa przedszkolna licząca średnio 18 przedszkolaków, 1 godzina zajęć tygodniowo dla grupy, łączna liczba godzin w trakcie trwania projektu - 80 (w tym w 2018 r.-16 godz. , w 2019 r.- ,40 godz. w 2020 r. -24 godz.); 8) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie- 1 grupa przedszkolna licząca średnio 9 przedszkolaków, 1 godzina zajęć tygodniowo dla grupy, łączna liczba godzin w trakcie trwania projektu - 80 (w tym w 2018 r.-16 godz. , w 2019 r.-40 godz. , w 2020 r. - 24 godz.); 5. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy scenariuszy i programów zajęć, które będą przez niego prowadzone w roku szkolnym 2018/2019 i przedłożenia ich w biurze projektu. 6. Scenariusze i programy zajęć na rok szkolny 2019/2020 Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w biurze projektu w terminie do 16 sierpnia 2019 r. 7. Scenariusze i programy zajęć mogą ulegać zmianom w trakcie trwania projektu, jednak po pisemnym przedstawieniu zmian i ich akceptacji przez kadrę zarządzającą projektem. 8. Wykonawca tworząc scenariusze i programy zajęć "Nauczanie j. angielskiego przez sztukę i zabawę" musi wziąć pod uwagę następujące wytyczne: sztuka jako narzędzie do nauki słówek, wykorzystanie sztuki- działania parateatralne, rysunek, malarstwo, grafika, proste zabawy i gry językowe, śpiewanie piosenek, teatrzyki, wierszyki. 9. Forma, program i sposób organizacji zajęć musi być dopasowany tak aby umożliwić udział uczniów z niepełnosprawnościami, jeśli tacy uczniowie będą brali udział w zajęciach. 10. Scenariusze i programy zajęć w poszczególnych placówkach muszą być zgodne z diagnozami, które zostaną udostępnione przy podpisywaniu umowy na udzielenie zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania zajęć dodatkowych poprzez prowadzenie list obecności, karty czasu pracy oraz prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do wspomagania promocji projektu- informowania o współfinansowaniu projektu i niniejszej umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020. 13. Wykonawca we współpracy z kadrą zarządzającą projektem będzie dokonywał ewaluacji osiągnięć rozwojowych dzieci pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy. 14. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania po zakończeniu każdego semestru sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego wzorem, do którego załączniki powinny stanowić wytwory prac dzieci, dokumentacja zdjęciowa itp. 15. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność materialną za powierzone podczas prowadzenia zajęć mienie tj. wyposażenie sali, sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. 16. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych, na które zostanie ogłoszony odrębny przetarg nieograniczony. 17. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy składających się na przedmiot zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

złoty
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. w dni nauki szkolnej

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą przeznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia, a mianowicie co najmniej 1 osobą (nauczycielem/lką, lektorem/rką, native speaker/erka) posiadającą wykształcenie wyższe, pedagogiczne, przygotowanie do nauki języka angielskiego oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych dla przedszkolaków lub edukacji wczesnoszkolnej. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bipcuw.nidzica.pl/ w zakładce zamówienia publiczne informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, takie oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą n/w oświadczeń i dokumentów: 1.1. aktualnych na dzień składania ofert, oświadczeń stanowiących potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w oświadczeniach zobowiązany jest przedstawić w szczególności informacje: a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ, b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, c) o innych podmiotach, na zasoby, których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego podmiotu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz stosownymi informacjami o tym, których warunków udziału dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, d) o Podwykonawcach, jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 1 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1.2. wykazu osób skierowanych prze Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ (wymagania w tym zakresie zostały określone w Rozdziale V SIWZ punkcie 2.2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 1) formularz ofertowy wraz z zawartymi w nim oświadczeniami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ ; 2) oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do oferty odpowiednio wg wymagań określonych przez Zamawiającego, 3) pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie, 4) zobowiązanie innych podmiotów w formie pisemnej (oryginał), 5) załącznik nr 6 do SIWZ- Oświadczenie -Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Najniższa cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa będące przedmiotem niniejszego postępowania- załącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy . 2. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy. 3. Zmiany przewidywane w umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 5. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, dodatkowo przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) na skutek wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, Zamawiający w takiej sytuacji dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usługi wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego, 2) w wyniku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 4) w przypadku wystąpienia zmian w projekcie "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 5) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usługi wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego, 6) przy zaistnieniu szczególnej sytuacji, która dotknęła osoby wskazane w ofercie i prowadzące zajęcia- zmiana tych osób na inne osoby dokonana wyłącznie za zgodą zamawiającego, który sprawdzi czy personel zastępczy zapewni równoważny poziom jakości. 6. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wskazanych w ust. 5 pkt 1 i 2, odnoszą się do okresu realizacji umowy oraz do wyszczególnienia poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych, ich zakresu tematycznego oraz składu. 7. Zmiany umowy, nie mogą skutkować podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis zmiany (jeśli dotyczy personelu ze wskazaniem kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ osób proponowanych na zamianę), b) szczegółowe uzasadnienie zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-20, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", w związku z tym, iż niniejsze postępowanie ogłaszane jest w ramach projektu "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020" jest Województwo Warmińsko- Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10- 562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko zwaną dalej "Instytucją Zarządzającą", ? administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych" jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, ? administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z obsługą projektu jest Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy; ? Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:iod@warmia.mazury.pl ? inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy jest Pan Marcin Konieczny, tel. 533 327 046, adres e-mail: marcin.konieczny@gptogatus.pl; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym "Nauczanie j. angielskiego przez sztukę i zabawę" w ramach projektu "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku realizacją projektu "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" są uprawnione podmioty i instytucje, w tym Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, ? Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą oraz CUW w Nidzicy- jako jednostkę realizującą projekt określonych prawem obowiązków w związku z realizacją projektu "Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" , w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.