eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ POSZERZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA RZEKI ODRY POPRZEZ BUDOWĘ EKSPOZYCJI DLA WYDR EUROPEJSKICH W RAMACH OCHRONY RODZIMEJ BIORÓŻNORODNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ZOO WROCŁAW SP. Z O.OOgłoszenie z dnia 2017-11-14Ogłoszenie nr 616100-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.

ZOO Wrocław Sp. z o. o.: OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ POSZERZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA RZEKI ODRY POPRZEZ BUDOWĘ EKSPOZYCJI DLA WYDR EUROPEJSKICH W RAMACH OCHRONY RODZIMEJ BIORÓŻNORODNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ZOO WROCŁAW SP. Z O.O
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ POSZERZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ EKSPOZYCJI DLA WYDRY EUROPEJSKIEJ W RAMACH OCHRONY RODZIMEJ BIORÓŻNORODNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ZOO WROCŁAW SP. Z O.O

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: ZOO Wrocław Sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 2112521900000, ul. ul. Wróblewskiego  42374 , 51618   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 483 024, e-mail zamowienia@zoo.wroc.pl, faks 713 483 768.
Adres strony internetowej (URL): www.zoo.wroclaw.bip-e.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zoo.wroc.bip-e.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zoo.wroc.bip-e.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
przy wykorzystaniu Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub osobiście
Adres:
ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 WROCŁAW


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ POSZERZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA RZEKI ODRY POPRZEZ BUDOWĘ EKSPOZYCJI DLA WYDR EUROPEJSKICH W RAMACH OCHRONY RODZIMEJ BIORÓŻNORODNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ZOO WROCŁAW SP. Z O.O
Numer referencyjny: 22/PN/RB/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn: " Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz poszerzenie edukacji ekologicznej w zakresie środowiska rzeki Odry poprzez budowę ekspozycji dla wydry europejskiej w ramach ochrony rodzimej bioróżnorodności prowadzonej przez ZOO Wrocław Sp. z o.o.". Przedmiotowe zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 " Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz poszerzenie edukacji ekologicznej poprzez budowę ekspozycji dla wydry europejskiej w ramach ochrony rodzimej bioróżnorodności prowadzonej przez ZOO Wrocław Sp. z o.o." . Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres robót obejmuje: Etap I- faza projektowa: a) opracowanie założeń przedprojektowych tj. inwentaryzację stanu istniejącego, przeprowadzenie badań, analiz i ekspertyz o ile badania/analizy/ekspertyzy będą wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, wykonanie projektów organizacji robót, organizacji zaplecza i zagospodarowania placu budowy, organizacji ruchu i przemieszczeń z zachowaniem ciągłości funkcjonowania ZOO, podstawowych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych oraz instalacyjnych, opracowanie kompleksowego projektu koncepcyjnego i uzgodnienie projektu koncepcyjnego z Zamawiającym - w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej tj. jeden w wersji edytowalnej w postaci plików DOC.(dotyczy części opisowej) i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym na płycie CD oraz jeden egzemplarz w wersji nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD; b) opracowanie projektu budowlanego (na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego), niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, SIWZ oraz PFU - 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC i DWG lub kompatybilnym na płycie CD oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD; c) sporządzenie projektów wykonawczych - 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC i DWG lub kompatybilnym na płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD, d) opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD, e) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - zawierających zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określających zakresy prac - 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD; f) opracowanie "Harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych" - 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1. egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD; g) opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę niezbędnego do zrealizowania Zadania inwestycyjnego; wniosek o pozwolenie na budowę - 2 egzemplarze w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na płycie CD oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD h) sprawowanie nadzoru autorskiego w celu zrealizowania Zadania inwestycyjnego Etap II- faza wykonania robót budowlanych: a) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę, niniejszą umową, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i SIWZ, b) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń, c) wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, d) zapewnienie kierownika budowy, e) opracowanie dokumentacji powykonawczej, f) zakończenie robót zgodnie z zapisami uzyskanego pozwolenia na budowę, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (ostatecznej decyzji). 2. Podejmując czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, które zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) należą do obowiązków Zamawiającego, Wykonawca działał będzie z upoważnienia Zamawiającego, w oparciu o odrębnie udzielone w tym celu pełnomocnictwo. Wykonawca wskaże osoby, które będą występować w imieniu Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poż., zasadami wiedzy technicznej, normami i sztuką budowlaną oraz Umową. 4. Dokumentacja projektowa oraz nadzór autorski będą wykonane przez projektantów dysponujących wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. 5. W dokumentacji projektowej należy opisać rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazywane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń można zastosować określenia wskazane powyżej pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu "lub równoważne", wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień, w szczególności uzgodnień branżowych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, jak również decyzji, opinii, opracowań, uzgodnień, pozwoleń lub innych dokumentów w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania inwestycyjnego, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy podczas normalnego funkcjonowania ZOO, będącego obiektem użyteczności publicznej. Okoliczność tą Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić we wszystkich podejmowanych działaniach w ramach realizacji Umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o stanie realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia swej obecności co najmniej raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, celem wyjaśniania, uzgadniania wątpliwości dotyczących realizacji Przedmiotu umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanych robót. Termin wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z kierownikiem Działu Inwestycji: Wojciechem Jankowiakiem (tel. kom. 693 072 411). 10. Wybrany Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych oraz sztuką budowlaną 11. Wykonawca zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp zobowiązany jest realizować umowę w zakresie czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych tj. w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. 12. W terminie 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust 11 z określeniem formy zatrudnienia i rodzaju wykonywanych czynności. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu aktualizacji listy w terminie nie późniejszym niż dzień wprowadzenia pracownika na teren budowy. 13. Wykonawca przed wprowadzeniem osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 na teren budowy zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu Zamawiającemu kopię umów o pracę osób, o których mowa w ust. 11. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od osób, o których mowa w ust. 11 zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 14 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia zgodnie z ust. 11. 16. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących prace, o których mowa w ust.11 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek 17. Obowiązki Wykonawcy określone w ust. 11 do 16 dotyczą również Podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-1
71320000-7
71400000-2
71410000-5
45111200-0
45231100-6
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł( słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że: a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej, o wartości minimum 1.200.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy ) każde b) W okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum dwie dokumentacje projektowe wielobranżowe o wartości min 150.00000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu c) Dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi : Kierownik budowy - wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, min. 5- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej, o wartości 1.200.000,00 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy) brutto Kierownik robót elektrycznych - wskazana osoba winna posiadać uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej, o wartości 700.000,00 zł ( słownie złotych: siedemset tysięcy) brutto, Kierownik robót instalacji sanitarnych - wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o wartości 700.000,00 zł ( słownie złotych: siedemset tysięcy brutto, Projektant branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej - wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta i wykonała co najmniej dwie dokumentacje projektowe wielobranżowe o wartości co najmniej 150.000,00 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) każda na podstawie, których uzyskał pozwolenia na budowę obiektów użyteczności publicznej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art., 24 ust. 1 pkt 13, 14,21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert b) Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż trzy m-ce przed terminem składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepis wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp e) Oświadczenie Wykonawcy o barku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, f) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegana się o zamówienie publiczne, g) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych , o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016r., poz. 716). Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 uPzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej . Wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca złoży: a) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej równą wartości 1.500.000,00zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy) b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt a , Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26c ustawy Pzp) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykaz usług (projektowych) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. c) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia osób w nim wymienionych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawcy przystępując do postępowania zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 42.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące ) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert - kwota musi być zaksięgowana na rachunku Zamawiającego do dnia 09 listopada 2017 do godz. 10.00 3. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: a) Pieniądzu b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007r, Nr 42 poz. 275 z póź. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. I O/WROCŁAW , Nr rach. 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 z dopiskiem: Wadium - dot. PN: "Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz poszerzenie edukacji ekologicznej w zakresie środowiska rzeki Odry poprzez budowę ekspozycji dla wydry europejskiej w ramach ochrony rodzimej bioróżnorodności prowadzonej przez ZOO WROCŁAW SP. Z O.O- - Nr 22/PN/RB/2017


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena95,00
Okres gwarancji5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.