eGospodarka.pl
bezp豉tny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szko造 Podstawowej w Justynowie w ramach zadania: Rozbudowa Szko造 Podstawowej w Justynowie

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2018-09-07Og這szenie nr 614560-N-2018 z dnia 2018-09-07 r.

Gmina Andrespol: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szko造 Podstawowej w Justynowie w ramach zadania: Rozbudowa Szko造 Podstawowej w Justynowie
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Andrespol, krajowy numer identyfikacyjny 47205774400000, ul. ul. Rokici雟ka  126 , 95020   Andrespol, woj. 堯dzkie, pa雟two Polska, tel. 422 132 440, e-mail ug@andrespol.pl, faks 422 132 434.
Adres strony internetowej (URL): www.andrespol.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.andrespol.bip.cc


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
www.andrespol.bip.cc


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
Ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiaj帷ego. Ofert mo積a z這篡 osobi軼ie, przez pos豉鎍a lub za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z p騧n. zm.). Decyduj帷e znaczenie dla oceny zachowania terminu z這瞠nia oferty ma data i godzina wp造wu oferty do Zamawiaj帷ego, a nie data jej wys豉nia przesy趾 kuriersk lub pocztow.
Adres:
Urz康 Gminy w Andrespolu, 95 - 020 Andrespol ul. Rokici雟ka 126, Sekretariat Urz璠u Gminy (I pi皻ro)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szko造 Podstawowej w Justynowie w ramach zadania: Rozbudowa Szko造 Podstawowej w Justynowie
Numer referencyjny: ZP.271.03.40.2018
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest wykonanie wielobran穎wej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow, rozbudowy szko造 podstawowej w Justynowie w oparciu o projekt koncepcyjny przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku szko造 w Justynowie, stanowi帷y za陰cznik do SIWZ. Dokumentacja projektowa powinna przewidywa dwuetapowo嗆 wykonania inwestycji: Etap I - rozbudowa i budowa nowej cz窷 budynku, Etap II - przebudowa i nadbudowa cz窷ci istniej帷ej budynku. 3.2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje: 3.2.1. Uzyskanie mapy do cel闚 projektowych. 3.2.2. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk闚 posadowienia obiekt闚 budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). 3.2.3. Uzyskanie na rzecz Zamawiaj帷ego (na podstawie udzielonego mu upowa積ienia) wszelkich w豉軼iwych opinii, warunk闚, uzgodnie, pozwole, decyzji administracyjnych niezb璠nych do prawid這wego wykonania umowy. Wyst徙ienie ze stosownymi wnioskami le篡 po stronie Wykonawcy. Koszty uzyskania wszelkich opinii, zezwole, uzgodnie i decyzji, kt鏎ych dotyczy przedmiot zam闚ienia ponosi Wykonawca. 3.2.4. Wykonanie projekt闚: budowlanego i wykonawczego (zawieraj帷ych projekty wszystkich koniecznych bran) wraz z kompletem wymaganych przepisami uzgodnie, decyzji, opinii, pozwole, sprawdze i informacji (w tym informacje dotycz帷e bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia) niezb璠nych do wykonania przedmiotu zam闚ienia. 3.2.5. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu. 3.2.6. Opracowanie dla ka盥ej bran篡 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob鏒. 3.2.7. Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiaj帷ego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budow. Decyzja o pozwoleniu na budow ma by dwuetapowa. 3.2.8. Wykonanie oddzielnie dla ka盥ego etapu i wszystkich bran kosztorys闚 inwestorskich zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre郵enia metod i podstaw sporz康zania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt闚 prac projektowych. 3.2.9. Wykonanie oddzielnie dla ka盥ego etapu i wszystkich bran przedmiar闚 rob鏒. Przedmiary rob鏒 nale篡 opracowa w spos鏏 umo磧iwiaj帷y ich weryfikacj pod k徠em uj皻ych w nim ilo軼i obmiarowych, na podstawie konfrontacji tych wielko軼i z opracowanym projektem budowlanym. W przedmiarach nale篡 przedstawi poszczeg鏊ne sk豉dowe obmiaru dla pozycji, np. pomieszczeniami, pionami, obwodami, itp. - wielko軼i te powinny wynika z opracowanego projektu budowlanego. 3.2.10. Przeniesienie na Zamawiaj帷ego autorskich praw maj徠kowych do wszelkiej dokumentacji b璠帷ej przedmiotem zam闚ienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3.2.11. Nie wymaga zgody Wykonawcy dokonywanie w w/w dokumentacji zmian wed逝g potrzeb Zamawiaj帷ego przez innego Wykonawc. 3.2.12. Dwukrotn, na 膨danie Zamawiaj帷ego, aktualizacj kosztorys闚 inwestorskich i dostarczenia ich w wersji papierowej oraz na p造cie CD do siedziby Zamawiaj帷ego - w okresie udzielonej gwarancji. 3.3. Dokumentacja musi sk豉da si z: 3.3.1. Projektu budowlanego zbiorczego opracowanego dla cel闚 uzyskania pozwolenia na budow (ca這嗆 opracowania, wszystkie bran瞠 w jednym opracowaniu) - 4 egzemplarze, 3.3.2. Projekt闚 budowlano-wykonawczych dla poszczeg鏊nych bran stanowi帷ych przedmiot opracowania - po 4 komplety dla ka盥ej bran篡. 3.3.3. Docelowego projektu organizacji ruchu - 2 komplety. 3.3.4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob鏒 dla poszczeg鏊nych bran stanowi帷ych przedmiot opracowania - 2 komplety dla ka盥ej bran篡. 3.3.5. Przedmiar闚 rob鏒 - 2 komplety. 3.3.6. Kosztorys闚 inwestorskich - 2 komplety. 3.3.7. Dokumentacji w formie elektronicznej - 1 komplet (na no郾iku CD w plikach z rozszerzeniem .dwg (cz窷 graficzna), .doc (cz窷 opisowa), .ath lub .kst (przedmiary i kosztorysy) oraz .pdf (ca這嗆). Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej musi 軼i郵e odpowiada wersji papierowej, tj. zawiera ca陰 zawarto嗆 (tre嗆 - wszystkie strony, tj. opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy bran穎we, uzgodnienia oraz rysunki z podpisami projektant闚 wraz ze stronami tytu這wymi); 3.4. Wykonawca w ci庵u 30 dni od dnia podpisania umowy zobowi您any b璠zie do uzgodnienia z Zamawiaj帷ym przyj皻ych rozwi您a projektowych, materia這wych, technologicznych i standard闚 wyko鎍zenia, kt鏎e w szczeg鏊no軼i winny uwzgl璠nia zasad oszcz璠nego i racjonalnego wydatkowania 鈔odk闚 finansowych na realizacj tej inwestycji. Zamawiaj帷y wymaga, aby rozwi您ania zastosowane podczas projektowania by造 optymalne z punktu widzenia u篡tkownika zar闚no pod wzgl璠em jako軼i u篡tkowania, trwa這軼i jak i koszt闚 eksploatacji. Dokumentacja projektowa powinna okre郵a parametry techniczne i funkcjonalne przyj皻ych rozwi您a materia這wych, wybranej technologii, maszyn, urz康ze i wyposa瞠nia. Po zatwierdzeniu powy窺zych Wykonawca mo瞠 przest徙i do kontynuacji wykonywania prac projektowych. 3.5. Wykonawca zobowi您any b璠zie do z這瞠nia Zamawiaj帷emu, na co najmniej 40 dni kalendarzowych przed umownym terminem wykonania przedmiotu zam闚ienia kompletnej dokumentacji projektowej, w celu dokonania jej oceny i ko鎍owego zaakceptowania za這瞠 w zakresie spe軟ienia wymog闚 Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y dokona zaopiniowania z這穎nej dokumentacji w ci庵u 7 dni od daty z這瞠nia jej u Zamawiaj帷ego. 3.6. Zamawiaj帷y przewiduje zawarcie odr瑿nej umowy na pe軟ienie nadzoru autorskiego nad realizacj rob鏒 budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej dokumentacji, w zakresie: stwierdzania w toku wykonywania rob鏒 budowlanych zgodno軼i realizacji z dokumentacj, uzgadniania mo磧iwo軼i wprowadzenia rozwi您a w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zg這szonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.7. Zastosowane w projekcie wyroby budowlane winny odpowiada wymogom wyrob闚 dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane). 3.8. Dokumentacja projektowa w swej tre軼i nie mo瞠 zawiera znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu, kt鏎y charakteryzuje produkty lub us逝gi dostarczane przez konkretnego wykonawc, co mog這by to doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt鏎ych wykonawc闚 lub produkt闚. Ewentualne odst瘼stwo od tego zakazu musi by uzasadnione specyfik przedmiotu zam闚ienia, kt鏎 nale篡 opisa w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn, dlaczego nie mo積a opisa przedmiotu zam闚ienia za pomoc dostatecznie dok豉dnych okre郵e i okre郵eniem parametr闚 r闚nowa積ych. W takim przypadku, Wykonawca mo瞠 u篡 znak闚 towarowych, pod warunkiem, 瞠 takiemu zapisowi towarzysz wyrazy "lub r闚nowa積y". 3.9. Dokumentacja projektowa musi zawiera informacje o sposobach uwzgl璠nienia wymaga w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych 3.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiaj帷y informuje, 瞠 w zakresie realizacji zam闚ienia nie wyst瘼uj czynno軼i, kt鏎ych wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.

II.5) G堯wny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71000000-8
71221000-3
71240000-2


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-04-30
Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: W zakresie kompetencji i uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej Zamawiaj帷y nie precyzuje 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj帷y nie precyzuje 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: W zakresie zdolno軼i technicznej Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie nale篡cie wykona, co najmniej dwie us逝gi polegaj帷e na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy budynku u篡teczno軼i publicznej o powierzchni u篡tkowej powy瞠j 500m2 dla kt鏎ych zosta造 wydane decyzje o pozwoleniu na budow, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz, kt鏎ych us逝gi te zosta造 wykonane. Przez budynek u篡teczno軼i publicznej Zamawiaj帷y rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo軼i, kultury, kultu religijnego, o鈍iaty, szkolnictwa wy窺zego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spo貫cznej lub socjalnej, obs逝gi bankowej, handlu, gastronomii, us逝g, w tym us逝g pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obs逝gi pasa瞠r闚 w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 鈔鏚l康owym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek u篡teczno軼i publicznej uznaje si tak瞠 budynek biurowy lub socjalny - zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie warunk闚 technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2017 poz. 2285). 5. Zamawiaj帷y w zakresie zdolno軼i zawodowej wymaga, aby Wykonawca wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa: 5.1. co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i architektonicznej bez ogranicze, 5.2. co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze, 5.3. co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze, 5.4. co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych bez ogranicze, o Uprawnienia, o kt鏎ych mowa powy瞠j powinny by zgodne z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z p騧n. zm.) oraz Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub wa積e odpowiadaj帷e im kwalifikacje, nadane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 upowa積iaj帷e do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obj皻ym niniejszym zam闚ieniem. o W przypadku Wykonawc闚 zagranicznych, dopuszcza si r闚nie kwalifikacje, zdobyte w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzgl璠nieniem postanowie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.). o W przypadku os鏏 b璠帷ych obywatelami pa雟tw cz這nkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno by potwierdzone odpowiedni decyzj o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do 鈍iadczenia us逝g transgranicznych. o Dopuszcza si uprawnienia r闚nowa積e (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zam闚ienia) - dla os鏏, kt鏎e posiadaj uprawnienia uzyskane przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowa造 uprawnienia do pe軟ienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w dziale V pkt. 1 - 5 SIWZ oceniane b璠zie 陰cznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

10.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚: 10.2.1. Za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert i potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu. 10.2.2. Za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu. 10.2.3. Odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 10.2.4. O鈍iadczenia, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) - wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SIWZ. 10.3. Wykonawca polegaj帷y na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy, zobowi您any jest do przed這瞠nia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚 wymienionych w pkt. 10.2.1. -10.2.4. 10.4. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 10.2.1. - 10.2.3. sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania: 10.4.1. dokument lub dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo, 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 10.4.2. dokument lub dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 10.4.3. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 10.4.1 -10.4.2., zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny by wystawione nie wcze郾iej ni odpowiednio w terminie okre郵onym w punktach 10.4.1. i 10.4.2.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
10.1. W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w postepowaniu, dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚: 10.1.1. Wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz, kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie. (wg. wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do SIWZ) Dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 10.1.2. Wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wg. wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. (wg. wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 7 do SIWZ). W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Do鈍iadczenie w ilo軼i wykonanych projekt闚40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zmiany tre軼i umowy wskutek wyst徙ienia okoliczno軼i, kt鏎ych nie da這 si przewidzie na etapie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia i na etapie podpisywania umowy lub wyst徙ienie, kt鏎ych nie zale篡 od woli stron umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo zmiany te s korzystne dla Zamawiaj帷ego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2018-09-17, godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ka盥y Wykonawca musi z這篡 dokumenty lub o鈍iadczenia potwierdzaj帷e spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania. W szczeg鏊no軼i Wykonawca zobowi您any jest do陰czy do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, dokumenty wymienione poni瞠j. 2. Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w postepowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie z wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do SIWZ. 2.1. Je瞠li Wykonawca, w celu wykazania spe軟ienia warunk闚, powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, to jest zobowi您any do umieszczenia stosownych informacji o tych podmiotach w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby. 2.2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. 3. Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie z wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SIWZ. 3.1. Je瞠li Wykonawca, powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, to w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza w o鈍iadczeniu stosown informacj o tych podmiotach 3.2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie 4. Orygina zobowi您ania podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia - je瞠li Wykonawca powo逝je si na zasoby innych podmiot闚 - zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 8 do SIWZ - Wz鏎 zobowi您ania innych podmiot闚 do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj帷 na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy PZP, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, zobowi您anie do ich udost瘼nienia musi okre郵a w szczeg鏊no軼i: 5.1. zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu, 5.2. spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego, 5.3. zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego, 5.4. czy podmiot na zdolno軼iach, kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. 6. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w niniejszym post瘼owaniu odbywa si dwuetapowo. 5.1. Etap I - ocena wst瘼na, odb璠zie si na podstawie informacji zawartych w o鈍iadczeniu wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu z post瘼owania oraz zobowi您aniu o udost瘼nieniu zasob闚 - je郵i dotyczy (Za陰czniki nr 2, 3 i 8 do SIWZ). 5.2. Etap II - ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na podstawie dokument闚 to potwierdzaj帷ych. Ocenie na tym etapie podlega b璠zie wy陰cznie oferta Wykonawcy, kt鏎a zosta豉 najwy瞠j oceniona. Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 10.9. Informacja dla Wykonawc闚 polegaj帷ych na zasobach innych podmiot闚, na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp 10.9.1. Wykonawca, mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych. 10.9.2. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚, musi udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia. 10.9.3. Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz bada czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5. 10.9.4. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno軼iach innych podmiot闚, je郵i podmioty te zrealizuj us逝gi, do realizacji, kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. 10.9.5. Wykonawca, kt鏎y polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt鏎y zobowi您a si do udost瘼nienia zasob闚, za szkod poniesion przez zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasob闚, chyba, 瞠 za nieudost瘼nienie zasob闚 nie ponosi winy. 10.9.6. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, zamawiaj帷y 膨da, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego: 10.9.6.1. zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 10.9.6.2. zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn. 10.10. Informacja dla Wykonawc闚 zamierzaj帷ych powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom. 10.10.1. Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz窷ci zam闚ienia. 10.10.2. Wykonawca mo瞠 powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy. 10.10.3. Wykonawca, kt鏎y zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, na etapie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego jest zobowi您any wskaza w ofercie cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, poda firmy podwykonawc闚.

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

wi璚ej: Us逝gi architektoniczne, in篡nieryjne i planowania »Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


bezp豉tny program PIT 2019

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.