eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Sukcesywne dostarczanie jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego do Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-07-12Ogłoszenie nr 588514-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi: Sukcesywne dostarczanie jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego do Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47223718500000, ul. ul. Milionowa  14 , 93113   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 761 790, e-mail przetargi@jonscher.pl, faks 426 761 785.
Adres strony internetowej (URL): bip.jonscher.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.jonscher.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w budynku Dyrekcji Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostarczanie jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego do Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Numer referencyjny: 26/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego w podziale na pozycje: 1) a) Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszycia 32-50 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej 3,5-3,8 mm lub 4,5-4,8 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Stapler wielostrzałowy, automatycznym dociskiem z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkankę. Stapler posiadający pozycję pośrednią. b) Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 32-50 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu o przekroju okrągłym, do tkanki normalnej (3,5-3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (4,5-4,8 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu). Zamawiający określi długość ładunku i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. 2) a) Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszycia 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej 3,5-3,8 mm lub 4,5-4,8 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Stapler wielostrzałowy, automatycznym dociskiem z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkankę. Stapler posiadający pozycję pośrednią. b) Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu o przekroju okrągłym, do tkanki normalnej (3,5-3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (4,5-4,8 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu). Zamawiający określi długość ładunku i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. 3) a) Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszycia 90- 110 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej 3,5-3,8 mm lub 4,5-4,8 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Stapler wielostrzałowy, automatycznym dociskiem wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkankę. b) Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90-110 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu o przekroju okrągłym, do tkanki normalnej (3,5-3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (4,5-4,8 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu). Zamawiający określi długość ładunku i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. 4) Jednorazowy stapler liniowy z nożem, cztery rzędy zszywek, długość linii zszycia 60-65 mm, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Stapler posiadający pozycję pośrednią. Wysokość zszywki 3,8 mm lub 4,5 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. 5) Jednorazowy stapler liniowy z nożem, cztery rzędy zszywek, długość linii zszycia 80-85 mm, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem. Stapler posiadający pozycję pośrednią. Wysokość zszywki 3,8 mm lub 4,5 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. 6) Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, stapler jest załadowany ładunkiem z bezpiecznym nożem chowającym się w rekojeść staplera (nóż w staplerze), o długości linii szwu 60 -65mm lub 80-85 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe. Ładunek ze zszywkami do tkanki standardowej, wysokość zszywki otwartej: 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm oraz ładunek ze zszywkami do tkanki grubej, wysokość zszywki otwartej: 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. 7) Jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długość linii zszycia 39 mm i 60 mm, dedykowany do zabiegów ultra niskich resekcji odbytnicy. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm - zamykający na 1,5 mm oraz 4,5 mm - zamykający na 2,0 mm, dwa rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa wysokość zszywki otwartej: 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm; oraz ładunek ze zszywkami do tkanki grubej, wysokość zszywki otwartej: 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. 8) Jednorazowa elektroda zatrzaskowa z przewodem, do zabiegów na otwarto, współpracująca z wielorazową klemą o dł. 25 cm, szczęki wygięte po kątem 30°, przeznaczona do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, aktywacja włącznikiem ręcznym lub nożnym, współpracująca z generatorem ForceTriad 9) Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, do zabiegów laparoskopowych, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, o długości trzonu 20-45cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki zagięte typu Maryland, o długości spawu 20 mm, zakres obrotu trzonu 350°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad 10) Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm (+/-1mm), 27mm (+/-1mm), 29mm (+/-1mm), 32mm (+/-1mm) zakrzywiony, do zabiegów na otwarto lub do zabiegów laparoskopowych w zależności od zapotrzebowania możliwość zamówienia staplera ze zszywkami ze stopu tytanu wykonanymi z drutu przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej - stapler posiada kontrolowany docisk tkanki i regulowaną wysokość zamknięcia zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm (5 mm przed zamknięciem). Zamawiający określi średnicę staplera, i długość staplera przy składaniu zamówienia. 11) Jednorazowy ładunek do staplera okrężnego wielorazowego użytku, w rozmiarach 25mm, 27mm, 29mm, 32mm, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru ładunku, nóż w ładunku, wysokość zszywki 5mm. Zamawiający określi długość ładunku i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. (Zamawiający wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę, w ramach wartości umowy, staplera okrężnego wielorazowego użytku, podgiętego, nierozbieralnego, do ładunków opisanych powyżej.) 12) Stapler 5 mm do mocowania siatki, posiadający 30 wchłanialnych zszywek wykonanych z poliakrylu na bazie kwasu mlekowego, wchłaniających się po około 12 miesiącach, posiadający wskaźnik zużycia zszywek, długość zszywek około 5,9 mm 13) Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 200 ml, średnica 54 mm, długość 200 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, długość prowadnika 223 mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10 mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. 14) Bezostrzowy, optyczny trokar 12 mm, długości kaniuli 100 mm, z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika i dysku retencyjnego, umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze. Op. a'6 szt. 15) Bezostrzowy, optyczny trokar z karbowaną kaniulą, z redukcją 5-15 mm, długości kaniuli 100 mm lub 150 mm. Op. a'6 szt. 16) Trokar insuflacyjny jednorazowego użytku, optyczny ze żłobieniem. Zdejmowana i uniwersalna uszczelka. Trokar przeznaczony do narzędzi laparoskopowych o średnicy 5 i 12 mm. Op. a'6 szt. 17) Laparoskopowy system składający się z 3 części, w skład którego wchodzą: 1 szt. retraktor/protektor do ochrony brzegów ran typu Alexis w rozmiarze M wielkość nacięcia 5-9 cm, ze sztwyną obręczą lub elastyczną - do wyboru przez Zamawiającego oraz 1 szt. trokar optyczny z karbowaną wewnętrznie kaniulą, średnica 12 mm, długość 100 mm oraz 1 szt. nakładka utrzymująca odmę. Op. a'5 szt. 18) Jednorazowa elektroda monopolarna posiadająca standardowy tryb pracy monopolarnej w postaci cięcia i koagulacji oraz dodatkowo tryb pracy typu "Valleylab", współpracująca z platformą elektrochirurgiczną ForceTriad, każda elektroda posiada 3 przyciski oraz dodatkowo suwak do sterowania nastawieniami mocy bezpośrednio z pola jałowego 19 Elektroda bierna jednorazowa, o wymiarach 11,5 cm x 18,5 cm (+/-3%), dwudzielna, niekierunkowa, z grubą warstwą przewodzącego żelu w całej części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (wodoszczelna), współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniami (np. system typu REM) długość przewodu 2,7 m 20) Jednorazowa elektroda czynna z przełącznikiem przyciskowym, dostarczona z plastikowym futerałem do umieszczenia w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości 4,5 m, z wyjmowalną elektrodą ostrzową o średnicy 2,4 mm, współpracująca z generatorami typu "Valleylab" 21) a) Uniwersalny jednorazowy stapier endoskopowy, o długości trzonu 16 cm wspólny dla ładunków prostych i artykulacją długości 30 mm, 45 mm lub 60 mm, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, możliwość rotacji o 360° b) Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej lub średnio-grubej, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Zamawiający określi długość ładunku i zakres tkanki przy składaniu zamówienia 22) Stapler jednorazowy zamykający z obrotową rękojeścią i wyginającą się główką o długości linii szwów 30mm lub 55mm i wysokości zszywek 3,5mm lub 4,8mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia bezpośrednio na Blok Chirurgii Ogólnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 672-19-64, fax: (42) 676-17-85) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 33169000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141120-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ); 2) formularz asortymentowo-cenowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ) oraz dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika; 3) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie lub że oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym i w związku z tym nie wymaga uzyskania dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.) (wg zał. nr 4 do SIWZ); 4) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w zał. nr 2 do SIWZ i posiada wszystkie wymagane wartości parametrów technicznych (wg zał. nr 5 do SIWZ); 5) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 8.590,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin płatności20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa; 2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa; 3) przekształcenia firmy; 4) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy - poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego; 5) zmiany opakowania asortymentu objętego Umową, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany wielkości opakowań należy przeliczyć pozostałą ilość opakowań, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie; 6) zakłóceń w dostawie przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z: wstrzymania, zakończenia lub wycofania asortymentu z produkcji - w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego umową, przy czym cena odpowiednika nie może być wyższa, niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia, a jego parametry nie mogą być gorsze od zaoferowanego asortymentu - Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu odpowiedników. Zmiana może być dokonana jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego; 7) okresowych obniżek cen produktów objętych umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta. Zmiany umowy, określone w pkt. 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 5-7 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.