eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu



Ogłoszenie z dnia 2018-07-11



Ogłoszenie nr 587668-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu: Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, krajowy numer identyfikacyjny 27366544600000, ul. ul. Korczaka  7 , 41200   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 642 045, e-mail mzbm@mzbm.sosnowiec.pl, faks 323 642 055.
Adres strony internetowej (URL): www.mzbm.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mzbm.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.mzbm.sosnowiec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
Adres:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
Numer referencyjny: ZP/02/MZBM/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia dla zadania A. 1.Zamówienie obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi niskich parametrów wg potrzeb i na zlecenie Zamawiającego, umożliwiających sprawne i terminowe uruchomienie ogrzewania w ok. 3879 lokalach, usytuowanych w 96 budynkach o łącznej powierzchni ogrzewanej wynoszącej ok. 173.138,46 m2 (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej instalację c.o. w okresach dostarczania czynnika grzewczego, łącznie z odpowiednim zabezpieczeniem przedmiotowej instalacji po zakończeniu ogrzewania. 2. Przez konserwację wewnętrznej instalacji c.o. Zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu jej utrzymanie w dobrym stanie w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania instalacji w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem w ramach ustalonego, miesięcznego ryczałtu. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wskazane w pkt. 1.1. ilości budynków, mieszkań oraz ilość m2 ogrzewanej powierzchni zostały ustalone na dzień ogłoszenia zamówienia i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. 4. Zakres konserwacji i usuwania awarii wewnętrznej instalacji c.o. w szczególności obejmuje: 1) nadzór nad napełnianiem oraz regulacja instalacji c.o., 2) natychmiastowe usuwanie ewentualnych nieszczelności i przecieków, 3) usuwanie awarii oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym ich skutkom, 4) odpowietrzanie instalacji c.o. zgodnie z potrzebami oraz odpowietrzanie indywidualnych grzejników wraz z uzupełnieniem wodą instalacji do ciśnienia eksploatacyjnego, zgodnie z potrzebami, 5) bieżąca kontrola parametrów technicznych czynnika grzewczego, 6) dokonywanie bieżących oględzin punktów grzejnych 7) przegląd, czyszczenie oraz uszczelnienie urządzeń filtrujących i naczyń zbiorczych, 8) płukanie instalacji c.o. i grzejników zgodnie z potrzebami, 9) likwidacja zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek rozregulowania instalacji lub braku właściwych parametrów. 5. O konieczności uruchomienia ogrzewania w poszczególnych budynkach Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo stosownym zleceniem (załącznik nr 2 do umowy). Wykonawca winien w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zlecenia, o którym mowa powyżej przeprowadzić wszelkie niezbędne prace konserwacyjne oraz zgłosić gotowość do napełnienia instalacji c.o. zarówno dostawcy energii cieplnej jaki i Zamawiającemu. Dodatkowo również powinien poinformować wszystkich mieszkańców o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w swoich lokalach, co ułatwi poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji c.o. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania. Wykonawca w trakcie uruchamiania c.o. dokona regulacji instalacji wewnętrznej. 6. O zakończeniu okresu grzewczego w stosunku do każdego z budynków Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem lub wiadomością elektroniczną, której otrzymanie Wykonawca potwierdza niezwłocznie. Najdalej w ciągu 5 dni od dnia otrzymania powyższego pisma lub wiadomości elektronicznej Wykonawca winien wykonać wszelkie niezbędne czynności zabezpieczające wewnętrzną instalację c.o. oraz odpowiednie węzły cieplne. 7. Z prowadzonych prac konserwacyjnych wewnętrznych instalacji c.o. Wykonawca sporządzać będzie miesięcznie tzw. kontrolki pracy instalacji oraz węzłów cieplnych (załącznik nr 3 do umowy), zawierających również wskazanie wszelkich stwierdzonych przez Wykonawcę nieprawidłowości instalacji kwalifikujących je do remontu. 8. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek awarii wewnętrznych instalacji c.o. czy też węzłów cieplnych niskich parametrów Wykonawca był zdolny do podjęcia najdalej w ciągu 1 godziny od ich zgłoszenia, 24 godziny na dobę również w dni wolne od pracy oraz święta, wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym skutkom awarii w ramach ustalonego miesięcznego ryczałtu. 9. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia stały punkt pogotowia technicznego z zainstalowanym stacjonarnym łączem telefonicznym oraz dodatkowo telefonem komórkowym, celem odebrania zgłoszeń lub zleceń. 1.10. W przypadku zaniechania, opieszałości bądź niedbałości w trakcie wykonania usługi powodującego zniszczenie lub uszkodzenie mienia Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań wobec mienia i osób poszkodowanych w celu usunięcia bądź naprawienia szkody. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania B. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii oraz wykonywania wszelkich niezbędnych czynności zapobiegających dalszym ich skutkom w instalacjach: gazowych, wodno - kanalizacyjnych, i elektrycznych, znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, w ramach pełnienia stacjonarnego dyżuru pogotowia technicznego. 2. Pod pojęciem instalacji części wspólnej nieruchomości należy rozumieć urządzenia i instalacje wod./kan., gazowe, elektryczne, które znajdują się w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, suszarniach, pralniach, strychach, wózkowniach i innych wspólnych pomieszczeniach. W skład części wspólnej wchodzą również instalacje umieszczone wewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych, znajdujące się przed zaworem głównym lub przed licznikiem (co dokładniej określa granica eksploatacji budynku danej wspólnoty mieszkaniowej). 3. Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu nieruchomości wynosi ok.: 295 473,64 m2, usytuowanych w 198 budynkach o łącznej ilości ok. 6333 lokali. 4. Powyższa liczba budynków, lokali oraz metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, została ustalona na dzień ogłoszenia zamówienia i może ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 5. W ramach usuwania awarii instalacji wodociągowych i ciepłej wody użytkowej Wykonawca zobowiązany jest: 1) dokonywać drobnych, awaryjnych napraw przecieków na instalacji tj. na odcinkach pionów i poziomów od wodomierza głównego w budynku do pierwszego zaworu odcinającego lokal mieszkalny; 2) awaryjnie wymieniać, łączyć lub uszczelniać nieszczelne elementy instalacji wodnej np. złączki, kształtki, głowice i odcinki rur w pionach i poziomach; 3) zabezpieczać pęknięte rury poprzez założenie opaski zaciskowej w przypadku braku zaworów do odbiorników lub zamknięcie dopływu wody celem uniknięcia nadmiernych szkód w nieruchomości; 4) rozmrażać instalację wewnętrzną w okresie zimowym - wg potrzeb. 6. W ramach usuwania awarii instalacji kanalizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest: 1) usuwać zatory i niedrożności instalacji poziomej od budynku do pierwszej studni kanalizacji sanitarnej; 2) usuwać niedrożność przykanalików; 3) czyścić zatkane kratki ściekowe w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz rury deszczowe z osadnikiem i syfonem; 4) usuwać zanieczyszczenia powstałe w wyniku awarii kanalizacyjnej w pomieszczeniach wspólnego użytku; 5) usuwać zatory i niedrożności na przyłączach kanalizacji i deszczowej; 6) likwidować lokalne niedrożności instalacji kanalizacyjnej (poziomy, piony bez podejść odpływowych - syfonów i kratek ściekowych - od urządzeń w lokalach mieszkalnych i użytkowych). 7. W ramach usuwania awarii instalacji gazowych Wykonawca zobowiązany jest: 1) każdorazowo ustalić przyczynę nieszczelności na instalacji gazowej; 2) odciąć dopływ gazu na instalacji w przypadku stwierdzenia nieszczelności; 3) odciąć niesprawne urządzenia gazowe poprzez zamknięcie zaworu gazowego przy urządzeniu; 4) przeprowadzić próbę szczelności na instalacji; 5) każdorazowo sporządzić protokół z wykonanych czynności na instalacji gazowej; 6) informować o zakazie użytkowania uszkodzonego urządzenia przez użytkownika (na piśmie). 8. W ramach usuwania awarii instalacji elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest: 1) usuwać awarie polegające na braku dopływu energii elektrycznej do lokali mieszkalnych i użytkowych, do ustalonej granicy eksploatacji: COK I - do tablicy licznikowej wraz z tablicą pod licznik; - do tablicy licznikowej wraz z tablicą: o Zamkowa 8a i 22b-32b, o Struga 3ab, 5-7-9, 70, o Franciszkańska 4ab, o Królowej Jadwigi 2, 3-5-7, 11-13-15, o 1-go Maja 21, - w pozostałych budynkach na terenie byłego ROW IV do tablicy licznikowej; ROW II - do licznika tj. do końcówek przewodu zasilającego mieszkanie wchodzących do licznika; ROW III - do licznika. 2) usuwać awarie braku dopływu energii elektrycznej do pomieszczeń wspólnego użytku (klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni itp.); 3) dokonywać napraw tablic wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz tablic administracyjnych; 4) dokonywać naprawy połączeń zatablicowych; 5) dokonywać wymiany uszkodzonych gniazd bezpiecznikowych, bezpieczników, wyłączników nadprądowych oraz listew rozgałęźnych w tablicach piętrowych WLZ i administracyjnych (bez wymiany całej tablicy); 6) wymieniać przewody w tablicach WLZ; 7) wymieniać uszkodzone wyłączniki na klatkach schodowych, w piwnicach i na strychach; 8) lub uzupełniać źródła światła (żarówki zwykłe i świetlówki) w pomieszczeniach wspólnego użytku tj. klatkach schodowych, piwnicach, strychach oraz przed klatkami schodowymi itp. - wg zgłoszeń mieszkańców); 9) w razie konieczności rozplombowania licznika lokatora należy sprawdzić stan i rodzaj zabezpieczeń zalicznikowych. Po stwierdzeniu, że bezpieczniki są inne, niż wynikające z projektu i umowy sprzedaży energii elektrycznej, należy poinformować lokatora, że zobowiązany jest pokryć koszty zaplombowania licznika. Fakt ten należy zapisać w książce dyżurów (poinformować właściwego Koordynatora COK I, ROW II, ROW III) wpisując adres, nr licznika energii elektrycznej oraz stan licznika. Zabrania się podłączania lokali mieszkalnych nie posiadających licznika energii elektrycznej. 8. Usuwanie innych awarii losowych. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać skutki awarii, zdarzeń losowych (pożar, wichura, nadmierne oblodzenie lub ośnieżenie) i defektów poszczególnych elementów budynków np.: na elewacji, połaciach dachowych, zadaszeniach wejść do klatek schodowych, rynien, rur spustowych itp.; zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu oraz mieniu mieszkańców, a także innych zgłoszonych zagrożeń dla obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości, jak również zabezpieczać rozmiary szkody przed ich powiększeniem się; w uzasadnionych przypadkach zgłaszać do odpowiednich służb i instytucji takich jak: Straż Pożarna, Policja, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w każdym przypadku MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu. 9. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia stały punkt pogotowia technicznego z zainstalowanym stacjonarnym łączem telefonicznym oraz dodatkowo telefonem komórkowym, celem odebrania zgłoszeń lub zleceń. 10. Świadczenie czynności pogotowia technicznego odbywać się będzie całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta i dni wolne od pracy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie 8 godzin od momentu zgłoszenia, natomiast zabezpieczenie awarii winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia. 12. W przypadku zaniechania, opieszałości bądź niedbałości w trakcie wykonania usługi powodującego zniszczenie lub uszkodzenie mienia Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań wobec mienia i osób poszkodowanych w celu usunięcia bądź naprawienia szkody.

II.5) Główny kod CPV: 50700000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50720000-8
50210000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu rodzaju zamówienia określonego w Rodziale II SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-01   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-10-01 2019-12-31
2018-09-01 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia dla zadania A: od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.05.2019 r. Termin realizacji zamówienia dla zadania B: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, w przypadku zaistnienia zmian, nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty będące podstawą tychże zmian (np. uchwała wspólników, prawomocny wyrok sądowy), stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:6.5. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył trzy usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) obejmujących świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii łącznie wszystkich trzech typów instalacji (gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych) w tym jednej usługi polegającej na wykonaniu prac w zakresie konserwacji, remontu lub montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - z podaniem odpowiednio ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że usługi te został wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających). 2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz odpowiednie kwalifikacje: 2.1. DLA ZADANIA A Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczyły osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia eksploatacji i konserwacji instalacji cieplnych, a w szczególności posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym i dozoru (D) w zakresie: nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz nadzoru nad osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, abyze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia uczestniczyło, co najmniej 6 osób, posiadających świadectwa kwalifikacyjne serii (E), W TYM minimum 2 osoby, dodatkowo legitymujące się świadectwem kwalifikacyjnym serii (D). Każda z wyżej wymienionych osób winna posiadać co najmniej roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia. 2.2. DLA ZADANIA B Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczyło co najmniej 9 osób, posiadających poniższe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie: 1) nie mniej niż 3 osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym i montażowym, potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym serii "E", W TYM CO NAJMNIEJ 1 OSOBA posiadająca dodatkowo kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru w zakresie kierowania czynnościami osób, o których mowa powyżej oraz sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym serii "D"; 2) nie mniej niż 3 osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym serii "E", W TYM CO NAJMNIEJ 1 OSOBA posiadająca dodatkowo kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru w zakresie kierowania czynnościami osób, o których mowa powyżej oraz sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym serii "D"; 3) nie mniej niż 3 instalatorów wewnętrznej instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej, W TYM CO NAJMNIEJ 1 OSOBA posiadająca dodatkowo uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej w zakresie wodociągowej i kanalizacyjnej. Każda z wyżej wymienionych osób zajmujących się bezpośrednio usuwaniem awarii powinna posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie swoich kwalifikacji, odpowiednio do świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.). 6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: wykaz nie mniej niż 3 wykonanych usług, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. obejmujących świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii łącznie wszystkich trzech typów instalacji (gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych) w tym jednej usługi polegającej na wykonaniu prac w zakresie konserwacji, remontu lub montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - z podaniem odpowiednio ich wartości, przedmiotu, daty wykonania ii odbiorców, załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że usługi te został wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających). Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;wykazu osób, biorących udział w realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt. 6.7. powyżej posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. stosowne świadectwa kwalifikacyjne serii "D"i "E" do zajmowania się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, elektroenergetycznych oraz cieplnych. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, w przypadku zaistnienia zmian, nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty będące podstawą tychże zmian (np. uchwała wspólników, prawomocny wyrok sądowy)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785, z późn. zm.); 5. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. wykaz nie mniej niż 3 wykonanych usług, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. obejmujących świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii łącznie wszystkich trzech typów instalacji (gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych) w tym jednej usługi polegającej na wykonaniu prac w zakresie konserwacji, remontu lub montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - z podaniem odpowiednio ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że usługi te został wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających). Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 2. wykaz osób, biorących udział w realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt. 6.7. powyżej posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. stosowne świadectwa kwalifikacyjne serii "D" i "E" do zajmowania się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, elektroenergetycznych oraz cieplnych. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 82 1050 1360 1000 0008 0000 0572. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania do którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie MZBM - TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec). Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Termin zapłaty faktury liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego40,00
cena60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór Umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-19, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH







Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.