eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Fałków › Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-18

Fałków: Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego
Numer ogłoszenia: 57294 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fałków , ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, tel. 44 7873535, faks 44 7873535.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.falkow.asi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego wozu asenizacyjnego do ciągnika rolniczego o następujących parametrach i wyposażeniu: Wóz asenizacyjny do ciągnika rolniczego, rok produkcji 2013 lub 2014, fabrycznie nowy, nieużywany; Wóz asenizacyjny przystosowany do ruchu drogowego, posiadający wszelkie dokumenty, homologacje, umożliwiające rejestrację pojazdu, Zbiornik o pojemności 8000 litrów, dzielony na 2 części: 6000 litrów+2000litrów (tolerancja podziału 10%), Zbiornik oraz dennice wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 5 mm (tolerancja 0,2 mm), Tylny właz na tylnej dennicy o śr.min.800 mm otwierany mechanicznie, W zbiorniku na czystą wodę górny właz o śr min 500 mm z drabinką, Tylny i boczne (prawy i lewy) króćce do zasysania nieczystości, Do zbiornika na czystą wodę do jego napełniania złączka W52, Rama wykonana z kształtowników zamkniętych o profilu prostokątnym oraz dodatkowych elementów wzmacniających, Rama ocynkowana lub malowana Zestaw kołowy jednoosiowy, opony 550/60x22,5 (1235/550), Układ hamulcowy dwuobwodowy-pneumatyczny, Hamulec ręczny postojowy, Błotniki ocynkowane, Mechaniczna stopa podporowa, Sprzęganie z ciągnikiem przy pomocy dolnego zaczepu, ciągnika John Deere 6330 Zestaw składający się z kompresora i wysokociśnieniowej pompy do czystej wody Kompresor: czas napełniania max 7 minut, ciśnienie 1,5bar, napęd 540obr/min, zabezpieczony przed zalaniem za pomocą zaworu dwukulowego oraz syfonu z wziernikiem i zaworem spustowym, manowakuometr, dwa zawory bezpieczeństwa-nad i podciśnieniowy, odolejacz-mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora Pompa wysokocisnieniowa: wydajność min.50 l/min, max ciśnienie do 130 bar, zawór bezpieczeństwa, Wąż wysokociśnieniowy 50mb, średnica węża ? cala, głowica kanałowa do czyszczenia kanalizacji, pistolet wysokociśnieniowy, zwijadło mechaniczne ręczne, Główna tylna zasuwa spustowa w pokrywie tylnego włazu o śr 6 cali sterowana hydraulicznie, Rurowy wskaźnik napełnienia Instalacja elektryczna 12V, tylna lampa do oświetlenia stanowiska pracy montowana na tylnej dennicy Wąż ssawny 6 cali o dł. 6m Uchwyty na węże ssawne Wałek przekaźnika mocy w zestawie (łączenie frezowane) Prędkość techniczna pojazdu do 40 km/h 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Wóz asenizacyjny w żadnym elemencie nie był wcześniej uszkodzony Wóz asenizacyjny posiadający wszelkie dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego przez właściwy organ, Okres gwarancji udzielony przez Sprzedawcę minimum 12 m-cy, Koszt dostawy pokrywa Sprzedawca, Wóz asenizacyjny zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub równoważne, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od dokonywania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od dokonywania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od dokonywania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od dokonywania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od dokonywania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wg formuły spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Formularz oferty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.falkow.asi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.