eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Dostawa kompletnego bloku energetycznego na biomasę wraz z robotami budowlanymi

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-18

Gorzów Wielkopolski: Dostawa kompletnego bloku energetycznego na biomasę wraz z robotami budowlanymi
Numer ogłoszenia: 57292 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. , ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7225385 w. 36, faks 095 7225385.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuo-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kompletnego bloku energetycznego na biomasę wraz z robotami budowlanymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pod klucz elektrociepłowni na biomasę w miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec, obejmującego dostawę wraz z montażem i uruchomieniem kompletnego bloku energetycznego na biomasę o mocy cieplnej nie mniejszej niż 4 MWt i mocy elektrycznej nie mniejszej niż 900 kWe mierzonej na zaciskach generatora wraz z wykonaniem robót budowlanych obejmujących halę kotłową z zapleczem socjalnym i infrastrukturą umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie elektrociepłowni na biomasę. 1.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a)Wykonanie projektu technologii elektrociepłowni o mocy cieplnej nie mniejszej niż 4 MWt i mocy elektrycznej nie mniejszej niż 900 kWe mierzonej na zaciskach generatora, zgodnego z wydaną decyzją środowiskową (max. 5 MWt). b)Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. c)Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kompletnego bloku energetycznego zasilanej biomasą pochodzenia leśnego i zrębkami z przecinki pielęgnacyjnej, stanowiącej do 20% paliwa, składającej się z: Paleniska biomasowego; Kotła / wymiennika odzyskowego wraz z obiegiem oleju termalnego; Instalacji wytwarzania energii elektrycznej z ORC; Układu transportu i podawania paliwa; Układu odpopielania i gromadzenia pyłów; Instalacji gazów spalinowych; AKPiA; Innych niezbędnych urządzeń i instalacji. d)Wykonanie robót budowlanych obejmujących halę kotłową z zapleczem socjalnym i infrastrukturą umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie elektrociepłowni na biomasę. e)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlany, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, (poglądowy, nie służący do wykonania kosztorysu ofertowego), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone:przelewem - wpłacane na rachunek Zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, nr 27 1240 6292 1111 0010 5579 4188 z oznaczeniem: Wadium w przetargu znak sprawy: PNOZE012014 tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) - składane w oryginale w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział Finansowy - pok. 112a, I piętro, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do Wydziału Finansowego). 3.Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: być wystawione Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.,zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4.Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1 4 Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp.wykaże (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kompletnego bloku energetycznego na biomasę o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 900 kWe mierzonej na zaciskach generatora.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1 4 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, 1złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) o) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1 4 Pzp Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na potwierdzenie (załącznik nr 11 do SIWZ), że dysponuje, a)Osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności konstrukcyjno budowlanej, b)Osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, c) Osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcje kierownika budowy, e) Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła powyższą funkcję, f) Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła powyższą funkcję, Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2008 r. nr 63, poz. 394). Zamawiający dopuszcza połączenie wskazanych funkcji wymienionych w pkt. od a do c oraz od d do f pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1)złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1 4 Pzp. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Wskaźniki techniczne - 50

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

15Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT. 2) Zmianie terminów płatności. 3) Koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, 4) Brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych. Wówczas termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac, 5) Wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 6) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej. 7) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa. 8) Zmianie harmonogramu rzeczowo -finansowego do umowy w przypadku wydłużania się terminu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 9) Korzystnych dla Zamawiającego ze względów technicznych lub ekonomicznych (np. wystąpienia rozwiązań obniżających koszt realizacji umowy lub koszt przyszłej eksploatacji Bloku), 10) Koniecznych dla Zamawiającego z uwagi na sposób finansowania umowy lub wymogi podmiotów zapewniających takie finansowanie, 11) Wystąpienia wad w dokumentacji Zamawiającego, 12) Zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. 13) Wprowadzenie lub zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 14) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu Zamawiającego na zasadzie cesji umowy z zachowaniem jej treści i warunków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zuo-gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 49 Dział prowadzący postępowanie: Elektrociepłownia Odnawialnych Źródeł Energi.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 12:30, miejsce: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 49..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.