eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWOgłoszenie z dnia 2014-02-18

Grudziądz: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Numer ogłoszenia: 57290 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu , ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 45 04 210, faks 56 46 59 287.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.grudziadz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wytworzonych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z poźn. zm.), wg klasyfikacji odpadów określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), wytwarzanych i zbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez Zamawiającego. Lokalizacja punktu odbioru: Grudziądz, ul. Składowa 21. 1.1. Odpady obejmować będą następujące kody: 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 Opakowania z drewna 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 Opakowania ze szkła 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 16 01 03 Zużyte opony 16 01 07* Filtry olejowe 16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 16 01 13* Płyny hamulcowe 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 16 01 19 Tworzywa sztuczne 16 01 20 Szkło 16 01 22 Inne niewymienione elementy (odpad gumowy) 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki, monitory) 16 02 14 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 04 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (wypadki drogowe) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 02 01 Drewno 17 02 02 Szkło 17 02 03 Tworzywa sztuczne 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 19 08 02 Zawartość piaskowników 20 01 01 Papier i tektura 20 01 02 Szkło 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 01 15* Alkalia 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 1.2. Odbiór odpadów odbywać się będzie, po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 1.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kontenerów i pojemników umożliwiających gromadzenie odpadów na terenie PSZOK w liczbie odpowiadającej ilości kodów poszczególnych odpadów oraz w wielkości gwarantującej możliwość ich gromadzenia na terenie PSZOK na czas trwania umowy. Pojemniki w trakcie trwania umowy zostaną Zamawiającemu przekazane w użyczenie. Z tytułu użyczenia Zamawiający nie może ponosić jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy lub wymiany dostarczonych kontenerów lub pojemników w przypadku ich uszkodzenia, będącego wynikiem ich normalnego użytkowania. W przypadku zawinionego przez Zamawiającego uszkodzenia kontenera lub pojemnika, Zamawiający dokona jego wymiany na pojemnik o podobnych parametrach użytkowych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia. Kolorystyka dostarczonych pojemników zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Wykonawcy mogą po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać wizji lokalnej terenu PSZOK. 1.4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwego standardu sanitarnego podczas odbierania odpadów. 1.5. Wykonawca odpowiada za prawidłowy transport odpadów. 1.6. Wykonawca będzie potwierdzać odbiór odpadów na kartach przekazania odpadu (KPO) wystawianych przez Zamawiającego. Z chwilą podpisania karty odpadu Wykonawca staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z poźn. zm.). 1.7. Odpady mogą być przekazywane przez Wykonawcę innemu podmiotowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z poźn. zm.). 1.8. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu informacji dotyczących odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca. 1.9. Przewidywana ilość w czasie trwania umowy: 3.619,790 Mg. Szczegółowe zestawienie ilości odpadów dla poszczególnych kodów stanowi załącznik do SIWZ. 1.10. Zamawiający zastrzega, że podana ilość odpadów jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu. Z tytułu zmniejszenia wymienionej ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczenie o zapłatę za nieodebraną ilość odpadów. 1.11. Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT za każdy odebrany transport odpadów, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do oddzielnego fakturowania odpadów przejętych z terenu PSZOK i wytworzonych przez Zamawiającego. 1.12. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. 1.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami 90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów 90.53.30.00 - Usługi gospodarki odpadami .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WADIUM: 1.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 1.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.2.1. pieniądzu, 1.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.2.3. gwarancjach bankowych, 1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank MILLENNIUM numer 28 1160 2202 0000 0001 7199 0903. W tytule przelewu proszę podać znak sprawy uwidoczniony na stronie tytułowej. 1.4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 1.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego (I piętro). 1.6. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 1.7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.8. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione. 1.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 1.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do gospodarowania odpadami zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie w sposób szczególny Wykonawca zobowiązany jest wskazać, a ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie w sposób szczególny Wykonawca zobowiązany jest wskazać, a ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie w sposób szczególny Wykonawca zobowiązany jest wskazać, a ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie w sposób szczególny Wykonawca zobowiązany jest wskazać, a ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1.1. W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty). 1.2. Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc). 1.3. Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia). 1.4. Wystąpi korzystna dla Zamawiającego - zmiana sposobu świadczenia usług będących przedmiotem umowy o ile nowe parametry (np. zastosowana technologia): 1.4.1. będą lepsze jakościowo i ilościowo od przedstawionych w ofercie, 1.4.2. nie spowodują wzrostu wartości brutto przedmiotu zamówienia 1.5. Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 1.6. Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 1.7. Wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: dotyczących finansowania. 1.8. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 1.9. W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.10. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1.10.1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ lub ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 1.10.2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w niżej opisanych przypadkach: 2.1. zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę skutkujące korzyścią funkcjonalną, eksploatacyjną lub finansową dla Zamawiającego; 2.2. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 2.3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, 3. Zmiana postanowień umowy może wystąpić także w przypadkach zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami i postanowieniami SIWZ. 4. Wszelkie wymienione w niniejszym paragrafie postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mzk.grudziadz.pl/downloads.php?cat_id=36
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.