eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Służba Ochrony Państwa › Przebudowa budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - II etap

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 570088861-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Służba Ochrony Państwa: Przebudowa budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Służba Ochrony Państwa, Krajowy numer identyfikacyjny 36938313300000, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 606 54 04, e-mail zamowieniapubliczne@sop.gov.pl, faks 22 606 54 08.
Adres strony internetowej (url): www.sop.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.sop.gov.plWymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w "kancelarii ogólnej" bud. 1 B pokój 7(kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:15).ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Przebudowa budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - II etap

Numer referencyjny:

9/2020/ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zamówienia podstawowego oraz zamówienia z prawem opcji polegające na przebudowie budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. Zakres prac zamówienia podstawowego i opcjonalnego został szczegółowo opisany w dokumentacji obejmującej: a) Projekt budowlany zamienny przebudowy budynku nr 8 (w zakresie objętym przedmiarami robót), b) Projekt wykonawczy zamienny przebudowy budynku nr 8 (w zakresie objętym przedmiarami robót), c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, d) Przedmiary robót. Zakres ogólny do realizacji zamierzenia podstawowego (A): ? Wykonanie pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, sali szkoleniowej a także pom. technicznych i magazynu w cz. północnej piwnic wraz z klatkami schodowymi. ? Wykonanie pomieszczenia szkoleniowego i pom. przyległych w cz. południowej piwnic (zamierzenie dodatkowe w opcji). ? Montaż 7 central nawiewno-wyciągowych (NW2, NW3, NW4, NW5, NW6, NW7, NW10) z podłączeniem do rozprowadzonych instalacji wentylacyjnych ? Roboty wykończeniowe sal szkoleniowych, hollu i wejść bocznych strony północnej parteru. ? Roboty wykończeniowe pomieszczeń technicznych za strzelnicą - oś "A" (za kulochwytem głównym). ? Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych wybranych pom. parteru i I piętra. ? Modernizacja elewacji budynku: ? części wyższej budynku (czyszczenie ścian szczytowych oraz zabezpieczenie ścian podłużnych naprawianych w I etapie), ? modernizacja elewacji północnej - zejścia do piwnic z murem oporowym, uzupełnienie nawierzchni po skuciu rampy, izolacje ścian fundamentowych wraz z bocznymi wejściami (strona wschodnia i zachodnia budynku), ? modernizacja wejść bocznych i podcieni (strona wschodnia i zachodnia), ? wykończenie rampy wjazdowej z montażem balustrad, ? modernizacja wejścia głównego budynku wraz z podcieniem i schodami, ? przebudowa nisz okiennych, wejść do piwnic oraz wykonanie platformy podnośnika nożycowego (strona południowo-wschodnia budynku, ? Wymiana przykanalików deszczowych, czyszczenie kanałów i studni kanalizacyjnych Zakres ogólny prac zamówienia opcjonalnego (B): 1) Wykonanie pomieszczenia szkoleniowego, magazynowego oraz komunikacji wewnętrznej w cz. południowej piwnic: a) roboty budowlane wykończeniowe w zakresie tynkowania, wykonania posadzek, stolarki drzwiowej oraz malowania pomieszczeń, b) roboty instalacyjne w zakresie instalacje wentylacji nawiewno-wyciagowych wraz z posadowieniem centrali wentylacyjnej NW1, c) roboty instalacyjne w zakresie ogrzewania, d) roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych (oświetleniowych i gniazd wtykowych oraz instalacji niskoprądowych (kontroli dostępu, p.pożarowej) Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają przedmiary robót A i B.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 01/12/2020


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1. Wykonawca musi wykazać, że posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.), zwanje dalej ustawą OIN. W związku z tym Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy OIN świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Poufne lub wyższej. Kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnianego do reprezentowania Wykonawcy przedstawiciela) ww. dokumentu Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z wymogami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. 2. Dostęp do informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia posiadać będzie personel Wykonawcy wskazany w sekcji III.2.3. ppkt 2 (Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie kwalifikacji zawodowych) oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Osoby te, muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Poufne lub wyższej oraz posiadać zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Osoby należy wskazać w Wykazie osób wykonawcy wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych. 3. Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialności karnej za ujawnianie informacji podlegających ochronie zobowiąże się do przestrzegania procedur, zasad i przepisów, dotyczących materiałów zawierających informacje niejawne, zgodnie z przywołaną ustawą OIN oraz zapisami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. Wykonawca zobowiąże się do poinformowania Podwykonawców o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskają w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w trakcie realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 4. W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum: świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). Lider konsorcjum musi wskazać w umowie konsorcjum, Wykonawcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych, spełniającego wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli Poufne.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia - Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną budynku użyteczności publicznej polegającą na: budowie, przebudowie lub kompleksowym remoncie budynku o wartości łącznej nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. 2. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej: 2.1. osobą posiadającą bez ograniczeń uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725); 2.2. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725); 2.3. osobą posiadającą bez ograniczeń uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak


Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji (specjalności). Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394).


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne, wydane na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.). 2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (spełniających warunek określony w sekcji III.2.3, pkt. 1) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (spełniających warunek określony w sekcji III.2.3, pkt. 2) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresy wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (spełniających warunek określony w sekcji III.2.3, pkt. 1) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

1. Wykaz osób wykonawcy wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wniesie do upływu terminu składania ofert wadium w wysokości 240 000,00 zł.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 6
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunek zawarty w ogłoszeniu przekroczy 3, Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą dodatkową robotę budowlaną przedstawioną w wykazie robót budowlanych polegającą na: budowie, przebudowie lub kompleksowym remoncie budynku o wartości łącznej nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy zdobędą największą liczbę punktów zgodnie z punktacją przedstawioną powyżej. W przypadku uzyskania przez Wykonawców jednakowej ilości punktów, co spowoduje przekroczenie liczby Wykonawców, którą Zamawiający wskazał w ogłoszeniu, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji na roboty budowlane 40


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego w następujących sytuacjach: 1) wystąpienie warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót, 2) wystąpienie między innymi: znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów lub innych nieprzewidzianych, niezależnych od stron okoliczności mających wpływ na termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 3) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 4) konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych między innymi: koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania celu umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji. Na tę okoliczność zostanie opracowany kosztorys zamienny, sporządzony na podstawie aktualnych, powszechnie stosowanych katalogów i cenników RMS (średnich cen rynkowych wg. SEKOCENBUD dla danego kwartału), który zostanie parafowany przez przedstawiciela/li Zamawiającego i kierownika budowy, 5) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, spowodowana między innymi zmianą regulacji prawnych i przepisów resortowych, 6) wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, wstrzymanie przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu umowy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia. Wykonawca określi możliwy termin zakończenia przedmiotu umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 4. Zmiana wynagrodzenia za wykonanie umowy może nastąpić w następujących sytuacjach: 1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, - pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie przedmiotu umowy. 4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT na roboty budowlane. Wartość wynagrodzenia za pozostałe do wykonania roboty budowlane może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy, a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie realizacji robót, 5) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 pkt 4 6) zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie, 7) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany upoważnionych przedstawicieli działających w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
01/06/2020 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
1. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, termin zakończenia robót budowlanych dla zamówienia podstawowego i zamówienia opcjonalnego ustala się na dzień 10.12.2020 r. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które to czynności zostały określone w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (we wzorze umowy). Powyższe wymagania określają w szczególności: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, na podstawie umowy o prac, 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawa zamówień publicznych oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaj czynności niezbędnych, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć (przesłać) w zaklejonej kopercie z opisem: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - II etap, postępowanie nr 9/2020/ZP". Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien być sporządzony w sposób czytelny i powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy wniosek podpisze pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Wszelkie poprawki, zmiany, przekreślenia w tekście Wniosku powinny być parafowane przez osobę podpisującą wniosek. Pozostałe zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem zamownieniapubliczne@sop.gov.pl (podając w tytule wiadomości sprawa nr 9/2020/ZP). W tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.sop.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą zgodnie z art. 23 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwa.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.