eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych budowy nasypu na potrzeby stacji GUNICA w kompleksie wojskowym w Chełmie wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie - w formie zaprojektuj i zbuduj.Ogłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 570053494-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych budowy nasypu na potrzeby stacji GUNICA w kompleksie wojskowym w Chełmie wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie - w formie zaprojektuj i zbuduj.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (url): www.rzilublin.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

www.rzilublin.wp.mil.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.rzilublin.wp.mil.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek i ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej: osobiście, za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), za pośrednictwem posłańca.Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, kancelaria jawna.


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych budowy nasypu na potrzeby stacji GUNICA w kompleksie wojskowym w Chełmie wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie - w formie zaprojektuj i zbuduj.

Numer referencyjny:

4.008/20/PO/WB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych budowy nasypu na potrzeby stacji GUNICA w kompleksie wojskowym w Chełmie wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie - w formie zaprojektuj i zbuduj. 1)SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określają: A. Program Funkcjonalno - Użytkowy (dalej zwany PFU) - załącznik nr 1 do SIWZ; B. Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowy (dalej zwany OPZ/U) stanowiący uzupełnienie części opisowej PFU - załącznik nr 2 do SIWZ - zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 2) Lokalizacja: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 139. 3) Stan istniejący: W planowanym miejscu powstania nasypu, obecnie istnieje nasyp o mniejszej objętości niż wymagany. Nowopowstały nasyp będzie przesunięty nieznacznie względem obecnego w kierunku środka kompleksu. W niedalekiej odległości znajduje się ogrodzenie kompleksu. Drogi prowadzące do nasypu są w stanie niezadowalającym. Do nasypu nie są doprowadzone media. Teren oraz budynki w kompleksie objęte są ochroną konserwatorską. Z planowaną budową wchodzi w kolizję lokalny drzewostan. 4) Potrzeby i wymagania: Roboty budowlane należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w: - Normie Obronnej NO-4-A004 z 2016 r. "Obiekty Wojskowe Systemy alarmowe"; - Instrukcji ochronie obiektów wojskowych sygn. Szt. Gen. 1686/2017; - Warunkach BHP, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz zachowaniem obowiązujących norm; - Odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji robót wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzgodnione przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 5) Ogólny zakres inwestycji: ? wykonanie opracowań projektowych zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym (dalej: PFU) w powiązaniu z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Umowy (dalej: OPZ/U) - stanowiącym uzupełnienie części opisowej PFU; ? przebudowa istniejącego nasypu do wymiarów 12x22 m i wysokości 7h; ? utwardzenie i umocnienie powierzchni celem zapobiegania przed osuwaniem się; ? wycinka drzew; ? wykonanie utwardzonej płaszczyzny pod kontenery i wjazdu i zjazdu drogowego z nasypu; ? wykonanie kanalizacji: deszczowej, wod-kan oraz teletechnicznej; ? wykonanie magistrali łączącej systemy TSN i SA; ? wykonanie telewizyjnego systemu nadzoru TSN (montaż 10 kamer) na powstałej pozycji bojowej i ogrodzeniu oraz zintegrowanie TSN z istniejącym systemem TSN w pomieszczeniu LCN i ZLCN; ? projektowane systemy alarmowe muszą być kompatybilne z systemem alarmowym istniejącym.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 71220000-6


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45231400-9, 45312000-7, 45222200-1, 45311000-0, 45112730-1

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 29/10/2021


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

tak


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy, projektanci, montażyści systemów alarmowych, kierownicy robót budowlanych oraz geodeci obowiązani są do posiadania poświadczeń bezpieczeństwa lub pisemnych upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydanych przez kierownika/ów jednostki/tek organizacyjnej/ych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych przez przetwarzanie informacji niejawnych rozumie się wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie. 1. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niejawnych, w posiadanie których wszedł w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w związku z realizacją umowy, a także po jej zakończeniu, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm.). 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną na podstawie przepisów określonych m.in. w Rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.). 3. Naruszenie obowiązków ochrony informacji niejawnych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, obciążenia go karami umownymi i kosztami wynikającymi z tytułu rozwiązania umowy, a także do powiadomienia organów ścigania o tym fakcie. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego ustępu w terminie 60 dni od ujawnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 4. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu lub przerwaniu jej realizacji. 5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczania informacji dotyczących Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje, wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy, a także Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, aby wszystkie osoby biorące udział w realizacji czynności związanych z przetwarzaniem i dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych, np. projektanci, kierownicy robót budowlanych, instalatorzy, geodeci, ect. obowiązani byli do posiadania aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 742 z późn. zm.) przetwarzaniem informacji niejawnych są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie. 7. Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego przedmiotu umowy. 8. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy (Podwykonawcy) niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy materiały, w tym niejawne, które mają być przechowywane u Wykonawcy (Podwykonawcy) z zachowaniem wymagań określonych w ustawie z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.742 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymogów dotyczących przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. z 2011 r., Nr 271, poz. 1603). 9. Podczas korzystania z materiałów niejawnych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek ich przechowania i ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.742 ze zm.), a także Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683). 10. Po całkowitym zrealizowaniu Przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu użytkowanej przez siebie dokumentacji, w tym również materiałów niejawnych, w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz trwałego usunięcia z wykorzystywanych informatycznych nośników danych (IND) wszystkich informacji niejawnych związanych z wykonywaną umową. 11. Wykonawcy oraz każdej osobie zaangażowanej w realizację Przedmiotu umowy, w tym w szczególności Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym przez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz inne środki służące porozumiewaniu się na odległość. 12. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach. 13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów Jednostki Wojskowej w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów na terenie obiektów wojskowych. 14. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności: a. przebywania osób biorących udział w realizacji Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac. Dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy, każdorazowo wymaga uzgodnienia z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace, b. uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na: - wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku, - użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego. 15. Osoby realizujące ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, prace projektowe oraz roboty budowlane przed przystąpieniem do ich realizacji są zobowiązane do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia potwierdza w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w chronionym kompleksie. 16. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualniać wykaz osób realizujących Przedmiot umowy. 17. Wykonawca nie później niż pięć (5) dni przed planowanym dniem wejścia na teren Użytkownika, dostarczy Zamawiającemu, w dwóch egzemplarzach, wykaz osób biorących udział w realizacji umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: a) w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy nie zatrudniający cudzoziemców: - imię i nazwisko osoby, - pesel i miejsce zamieszkania, - markę i numery rejestracyjne samochodów, b) z zastrzeżeniem ust. 19 - w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego: - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, - markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. Powyższe dane niezbędne są do wydania przepustek umożliwiających wejście na teren wykonania robót. W wykazie należy wskazać, które osoby będą realizowały, a które nadzorowały roboty budowlane. 18. Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się z wystawionych pracownikom przepustek w terminie ustalonym przez Użytkownika. 19. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18). 20. Zakazuje się Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wskazania w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 "ustawy Pzp" i ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie Podwykonawcom oraz podania nazw (firm) Podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani (o ile są znani). 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Zamawiający wymaga od Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy posiadania - przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia związanego z informacjami niejawnymi - aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 3. Zasady i terminy dotyczące zawierania i przedkładania umów o podwykonawstwo oraz zmian tych umów, a także zasady zapłaty wynagrodzenia i naliczania kar umownych w związku z umowami o podwykonawstwo zawarte zostały we wzorze umowy - stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznali się w trakcie realizacji zamówienia lub po jego zakończeniu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu informacji dotyczących nowych Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy), i siedziby oraz danych, które umożliwia Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których maja dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. 6. Zamawiający ma prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy maja brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizacji zamówienia. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 "ustawy Pzp" (tzw. inny podmiot), w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy nie będącego innym podmiotem wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 "ustawy Pzp" lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 9. Przez umowę o podwykonawstwo, należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a co najmniej jednym innym podmiotem. 10. Za Podwykonawcę nie uznaje się zgodnie z art. 131u ust. 1 "ustawy Pzp": 1) Podmiotu, na który Wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na Wykonawcę, podmiotu, który jako Wykonawca podlega dominującemu wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad określających jego działanie, w związku z: a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod dominującym wpływem lub b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego podmiotu, lub c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; 2) Grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego Wykonawcy; 3) Podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 10 ppkt 2), w sposób określony w pkt 10 ppkt 1). 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za należyte wykonanie prac powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zawartą umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia. 12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że w stosunku do danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 13. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: A. spełnia wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w tym przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli; B. posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: A. W okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nasypów b) oraz co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy utwardzonych dróg o powierzchni min. 500m² c) oraz co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy: kablowych linii energetycznych o długości co najmniej 200 m, oświetleniowych o długości co najmniej 200 m oraz teletechnicznych o długości co najmniej 200 m - w ramach jednej lub kilku realizacji d) oraz co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej montażu agregatu prądotwórczego e) oraz co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy zewnętrznego telewizyjnego systemu nadzoru o wartości nie niższej niż 30 tys. zł brutto; B. W okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie nasypów b) oraz co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie utwardzonych dróg o powierzchni min. 500m² c) oraz co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie: kablowych linii energetycznych o długości co najmniej 200 m, oświetleniowych o długości co najmniej 200 m oraz teletechnicznych o długości co najmniej 200 m - w ramach jednej lub kilku realizacji d) oraz co najmniej co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na montażu agregatu prądotwórczego e) oraz co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznego telewizyjnego systemu nadzoru o wartości nie niższej niż 30 tys. zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie XIV ppkt 2 ppkt 3) lit. A oraz lit. B SIWZ dotyczące posiadania przez Wykonawcę określonej zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostaną spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wchodzących w skład spółki cywilnej lub konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że łącznie wykonali usługi oraz roboty budowlane, o których mowa w pkt XIV ppkt 2 ppkt 3) lit. A oraz lit. B SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający wymaga, aby część zamówienia związana z warunkiem udziału w postępowaniu została zrealizowana przez tego z przedsiębiorców wchodzącego w skład spółki cywilnej lub konsorcjum, który wykazał się spełnieniem danego warunku udziału w postępowaniu. C. Posiada system teleinformatyczny akredytowany do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "ZASTRZEŻONE"; D. Skieruje do realizacji zamówienia: a) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane (Zamawiający dopuszcza jedną osobę posiadającą uprawnienia w dwóch lub więcej branż) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w n/w specjalnościach: a. konstrukcyjno-budowlanej, b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający wymaga przynależności w/w osób do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. e. Jeden z projektantów - w specjalności telekomunikacyjnej lub w specjalności elektrycznej - winien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie projektowania systemów alarmowych. W/w osoby muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. b) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane (Zamawiający dopuszcza jedną osobę posiadającą uprawnienia w dwóch lub więcej branż) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w n/w specjalnościach: a. konstrukcyjno-budowlanej, b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający wymaga przynależności w/w osób do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. W/w osoby muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. c) co najmniej jedną (1) osobę biorącą bezpośredni udział w montażu instalacji alarmowych posiadającą świadectwo ukończenia kursu w zakresie montażu systemów alarmowych oraz legitymującą się zaświadczeniem o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydanym przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z art. 43, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. e) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (art.14 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych) posiadającego zaświadczenie o odbytym szkoleniu dla pełnomocników ds. informacji niejawnych wydanym przez SKW lub ABW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne. Osoba ta musi posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne. f) inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego - na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadającego zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego - wydane przez ABW lub SKW. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku dysponowania inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego na zasadach i zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych należy posiadać pisemną zgodę ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz posiadać zawarte porozumienie pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych g) administratora systemu teleinformatycznego - na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych posiadającego zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla administratorów systemu teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez SKW lub ABW. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku dysponowania administratorem systemu teleinformatycznego na zasadach i zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych należy posiadać pisemną zgodę ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz posiadać zawarte porozumienie pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. ODPIS z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 131e ust 1b pkt 1) lit. c) (art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - jako załącznik do wniosku; 2. ZAŚWIADCZENIE właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - jako załącznik do wniosku; 3. ZAŚWIADCZENIE właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - jako załącznik do wniosku; 4. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 1) oraz art. 131e ust. 1b pkt 1) lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - jako załącznik do wniosku; 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych - jako załącznik do wniosku.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ - jako załącznik do wniosku; 2. WYKAZ OSÓB - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, posiadania poświadczeń bezpieczeństwa, zaświadczeń o odbyciu szkoleń z zakresu informacji niejawnych, zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - jako załącznik do wniosku. Wykaz winien stanowić załącznik do wniosku oraz obejmować wszystkie osoby opisane w pkt XIV ppkt 2 ppkt 3) lit. D SIWZ. 3. WYKAZ USŁUG - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzający wykonanie: a) co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nasypów b) oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy utwardzonych dróg o powierzchni min. 500m² c) oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy: kablowych linii energetycznych o długości co najmniej 200 m, oświetleniowych o długości co najmniej 200 m oraz teletechnicznych o długości co najmniej 200 m - w ramach jednej lub kilku realizacji d) oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej montażu agregatu prądotwórczego e) oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy zewnętrznego telewizyjnego systemu nadzoru o wartości nie niższej niż 30 tys. zł brutto - jako załącznik do wniosku. Każda przedstawiona w w/w WYKAZIE USŁUG usługa musi odpowiadać swoim rodzajem wymogom określonym w pkt XIV ppkt 2 ppkt 3) lit. A SIWZ. 4. DOWODY określające czy usługi wskazane w w/w WYKAZIE USŁUG zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie: a) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie nasypów b) oraz co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie utwardzonych dróg o powierzchni min. 500m² c) oraz co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie: kablowych linii energetycznych o długości co najmniej 200 m, oświetleniowych o długości co najmniej 200 m oraz teletechnicznych o długości co najmniej 200 m - w ramach jednej lub kilku realizacji d) oraz co najmniej co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na montażu agregatu prądotwórczego e) oraz co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznego telewizyjnego systemu nadzoru o wartości nie niższej niż 30 tys. zł brutto - jako załącznik do wniosku. Każda przedstawiona w w/w WYKAZIE ROBÓT robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem wymogom określonym w pkt XIV ppkt 2 ppkt 3) lit. B SIWZ. 6. DOWODY określające, czy roboty wskazane w WYKAZIE ROBÓT, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 7. OŚWIADCZENIE, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w tym przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - jako załącznik do wniosku; 8. OŚWIADCZENIE, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", z wyłączeniem przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku; 9. Kserokopia ze STRONY ZATWIERDZONEJ INSTRUKCJI dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" we własnej jednostce organizacyjnej oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych- jako załącznik do wniosku; 10. Kserokopia AKTUALNEJ KONCESJI Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia - jako załącznik do wniosku; 11. Kserokopia ze STRONY DOKUMENTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO zawierająca informacje o zatwierdzeniu tej dokumentacji przez kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" (Procedury Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa) lub Kserokopia ŚWIADECTWA AKREDYTACJI SYSTEMU dla klauzuli innej niż "ZASTRZEŻONE" lub Kserokopia ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA - jako załącznik do wniosku. 12. Kserokopia POROZUMIENIA między kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie dysponowania systemem teleinformatycznym akredytowanym do przetwarzania informacji o klauzuli co najmniej "ZASTRZEŻONE" udostępnionym przez inną jednostkę (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku. Porozumienie to dotyczyć ma korzystania z tego systemu, zawarte pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych. Porozumienie to musi zawierać informacje o korzystaniu z systemu teleinformatycznego oraz wykaz osób niezbędnych do funkcjonowania systemu - pełnomocnik, administrator, inspektor (zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie informacji niejawnych). 13. Kserokopia ZGODY ABW i SKW na wykonywanie zadań przez administratora systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w innej jednostce organizacyjnej wraz z kserokopią porozumienia w ww. kwestii między kierownikami jednostek organizacyjnych (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1. WYKAZ USŁUG - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej i zawodowej przy realizacji przedmiotu zamówienia - wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzający wykonanie: a) co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nasypów b) oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy utwardzonych dróg o powierzchni min. 500m² c) oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy: kablowych linii energetycznych o długości co najmniej 200 m, oświetleniowych o długości co najmniej 200 m oraz teletechnicznych o długości co najmniej 200 m - w ramach jednej lub kilku realizacji d) oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej montażu agregatu prądotwórczego e) oraz co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy zewnętrznego telewizyjnego systemu nadzoru o wartości nie niższej niż 30 tys. zł brutto - jako załącznik do wniosku. Wraz z WYKAZEM USŁUG należy złożyć DOWODY określające czy usługi wskazane w w/w WYKAZIE USŁUG zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej i zawodowej przy realizacji przedmiotu zamówienia - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie: a) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie nasypów b) oraz co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie utwardzonych dróg o powierzchni min. 500m² c) oraz co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie: kablowych linii energetycznych o długości co najmniej 200 m, oświetleniowych o długości co najmniej 200 m oraz teletechnicznych o długości co najmniej 200 m - w ramach jednej lub kilku realizacji d) oraz co najmniej co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na montażu agregatu prądotwórczego e) oraz co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznego telewizyjnego systemu nadzoru o wartości nie niższej niż 30 tys. zł brutto - jako załącznik do wniosku. Wraz z WYKAZEM ROBÓT należy złożyć DOWODY określające, czy roboty wskazane w WYKAZIE ROBÓT, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

1. PEŁNOMOCNICTWO - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w szczególności: do złożenia wniosku, oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu oraz zawarcia umowy (jeżeli dotyczy) lub PEŁNOMOCNICTWO wystawione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia wniosku, oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku. 2. (jeśli dotyczy) ORYGINAŁ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO DYSPONOWANIE NIEZBĘDNYMI ZASOBAMI INNEGO PODMIOTU w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz potwierdzającego, iż stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określającego w szczególności: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi/roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.Takim dokumentem może być ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załączonego do SIWZ - jako załącznik do wniosku.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 26 500,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset 00/100 zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia (i godziny) upływu terminu składania ofert. Data i godzina do której można składać oferty zostanie podana w zaproszeniu do złożenia oferty oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20 - 020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału: a) w pokoju nr 105 (kancelaria) lub b) w pokoju nr 113 (sekcja zamówień publicznych) lub c) dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie, najpóźniej do dnia i godziny upływu terminu składania ofert. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 3
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie wyższa niż 3, Zamawiający zastosuje kryteria selekcji, o których mowa w pkt XIII SIWZ.

IV.1.4 Przewidziane jest prowadzenie postępowania w następujących po sobie etapach
(dotyczy negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego)

nie


IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

tak
Określenie przesłanek unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1d ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji 20
Okres gwarancji 20


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: 3.1. Zmiana terminu realizacji umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej (zdarzeń nadzwyczajnych, których Strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca, przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód; b) w przypadku konieczności dokonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - o czas ich trwania; c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy związanych m.in. z odbiorem, dopuszczeniem do użytkowania, zasadami wiedzy technicznej lub zaleconych przez instytucje zewnętrzne biorące udział w odbiorze końcowym, warunkujących odbiór Przedmiotu umowy i dopuszczenie do użytkowania, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji - o czas niezbędny do ich wykonania lub usunięcia kolizji; d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - o czas ich działania; e) w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - o czas niezbędny do ich wykonania; f) w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a które Wykonawca udokumentuje i Zamawiający zaakceptuje - o czas niezbędny do ich uzyskania; g) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/przez stronę resortu MON - o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac; h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projektowanej dokumentacji wynikłych w toku prowadzonych uzgodnień, zmiany obowiązującego prawa lub przepisów resortowych MON, a warunkujących wykonanie całości Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa (etap projektowania) - o czas niezbędny na opracowanie dokumentacji, naniesienie zmian oraz uzyskanie stosownych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych; i) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w toku robót w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub przepisów resortowych MON, a warunkujących wykonanie całości Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa (etap robót budowlanych) - o czas niezbędny dla opracowania dokumentacji, naniesienie zmian oraz uzyskanie stosownych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych; j) w przypadku wystąpienia braku możliwości wykonywania prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas wstrzymania prac; k) w przypadku zaistnienia okoliczności określonych ustawą Pzp, w tym: w przypadku wniesienia odwołania - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze; 3.2. Zmiana osób lub podwykonawców w następujących przypadkach: a) zmiana osób upoważnionych, jako przedstawicieli stron (w tym m.in.: projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierowników robót, (...)), w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy lub na żądanie Zamawiającego w szczególności w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków. W takim przypadku strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót o podjęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczeń GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane lub kopię (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB - art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane (obowiązek legitymowania się w/w dokumentem dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzje o wpisie z urzędu po dniu wejścia w życie tj. 11 lipca 2003r. zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym zakresie), poświadczenia bezpieczeństwa wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i innych odpowiednio do wymagań Zamawiającego; b) powierzenie lub zmiana Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na: * powierzenie nowemu Podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie jego realizacji, jeżeli wykaże, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia; * zmianę dotychczasowego Podwykonawcy w przypadku, gdy otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie dokonania z nim całości rozliczeń finansowych. c) zmiana albo rezygnacja Podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę albo rezygnację w/w podmiotu, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku: 1. gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana: a) Stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.)- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, strony przewidują zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wysokości odpowiedniej do stopnia (zakresu) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, według zasad określonych w §20 ust. 3.3. pkt 2-8. 2. Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu zmian na koszt wykonania Przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 3. W razie zmiany: a) o której mowa w §20 ust. 3.3. pkt 1 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki VAT, obowiązującej po zmianie przepisów. b) o której mowa w §20 ust. 3.3. pkt 1 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie "odpowiedniej zmianie", to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. c) o której mowa w §20 ust. 3.3. pkt 1 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie "odpowiedniej zmianie", to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. d) o której mowa w §20 ust. 3.3. pkt 1 lit. d) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie "odpowiedniej zmianie", to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w momencie wejścia w życie zmiany. 4. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku Wykonawców lub realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia §20 ust. 3.3. pkt 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadkach określonych w §20 ust. 3.3. pkt 1 lit. b), c) i d) Wykonawca wykaże stopień (zakres) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, w złożonych Zamawiającemu dokumentach, w formie pisemnej, zawierających niezbędne dane w tym zakresie, wyliczonych w sposób, który będzie odzwierciedlał wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia zgodnie z §20 ust. 3.3. pkt 3 lit. b), c), d) i pkt 4. 6. Dokumenty o których mowa w §20 ust. 3.3. pkt 5 podlegają załączeniu do umowy. 7. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości przysługiwać będzie Wykonawcy po weryfikacji przez Zamawiającego dowodów przedstawionych przez Wykonawcę, potwierdzających zmianę kosztów wykonania zamówienia, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zmiana wynagrodzenia będzie dokonana po wykonaniu czynności, o których mowa w §20 ust. 3.3. pkt 5, od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących przyczyną waloryzacji, w zakresie w jakim zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.4. Inne zmiany: a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany limitu finansowego stosownie do kwot określonych w Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej oraz planie finansowym Zamawiającego; b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania prac w przypadku wystąpienia braku środków finansowych. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę niezwłocznie celem uzgodnienia dalszego działania stron oraz korekty Harmonogramu rzeczowo - finansowego Przedmiotu umowy. W takim przypadku z tytułu przerwania prac Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, dopuszcza się jedynie zmianę terminu zakończenia umowy, lecz nie więcej niż o okres faktycznego ich wstrzymania. c) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają formy aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany, o których mowa w §20 ust. 3.2. lit. a) nie stanowią istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy i winny być dokonane w formie pisemnej.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
03/04/2020 godzina: 12:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.