eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra › Roboty budowlane związane z budową kotłowni parowej nr 3 w budynku nr 17 oraz kotłowni nr 1 w budynku nr 45 z budową sieci c.o, c.w.u. do obiektów zasilanych z kotłowni nr 1

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-03-15

Ogłoszenie nr 570050498-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Roboty budowlane związane z budową kotłowni parowej nr 3 w budynku nr 17 oraz kotłowni nr 1 w budynku nr 45 z budową sieci c.o, c.w.u. do obiektów zasilanych z kotłowni nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (url): www.rzizielonagora.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Panstwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.rzizielonagora.wp.mil.plWymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek oraz oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważnościul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, kancelaria jawna I piętro pokój 104-105


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Roboty budowlane związane z budową kotłowni parowej nr 3 w budynku nr 17 oraz kotłowni nr 1 w budynku nr 45 z budową sieci c.o, c.w.u. do obiektów zasilanych z kotłowni nr 1

Numer referencyjny:

4/PO/25005/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową kotłowni parowej nr 3 w bud. nr 17, kotłowni nr 1w bud. nr 45, z budową sieci c.o., c.w.u. do obiektów zasilanych z kotłowni nr 1 w Żaganiu. 1.1. Miejsce i termin realizacji zamówienia. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie kompleksu koszarowego w Żaganiu, działki ewidencyjne nr 1610/25 oraz 1610/26 obr. Żagań, województwo lubuskie, powiat żagański. Przedmiotowe działki znajdują się w trwałym zarządzie RZI w Zielonej Górze. 1.2. Potrzeby i wymagania. 1.2.1. Kotłownia parowa nr 3 w budynku nr 17 W Budynku nr 17 przewiduje się połączenie pomieszczeń 0/1 i 0/2 ze względów technologicznych. Pomieszczenia te będą stanowiły jedną strefę pożarową. W pomieszczeniu 0/1 projektuje się usytuowanie 1 jednostki kotłowej VITOPLEX - 100LS o mocy cieplnej Q=460kW. Kotłownia pracować będzie na potrzeby kuchni - stołówki zlokalizowanej w budynku. 1.2.2. Kotłownia wodna nr 1 w budynku nr 45 W budynku nr 45 przewiduje się wykonanie dwóch wodnych kotłowni gazowych zlokalizowanych w wymiennikowi istniejącej kotłowni nr 1. Będą one zaopatrywać w ciepło północną część kompleksu tzw. garażowo-warsztatową. Kotłownia KW 1/45 będąca przedmiotem zamówienia, będzie zasilać obiekty części północno-zachodniej kompleksu (budynki nr 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 43, 44, oraz dodatkowo w późniejszym okresie będą podłączane budynki nr 35, 36, 39, 72, 103, 48 po wykonaniu termomodernizacji). Kotłownia wodna nr KW 1/45 będzie wytwarzała ciepło dla potrzeb cieplnych co i c.t. w okresie sezonu grzewczego. Pomieszczenie wymiennikowni projektuje się podzielić ścianą na dwie odrębne kotłownie Przebudować należy pomieszczenie techniczne w piwnicy znajdujące się bezpośrednio pod nowoprojektowanymi kotłowniami. W pomieszczeniu kotłowni KW 1/45 projektuje się usytuowanie 2 jednostek kotłowych Vitoplex 200 SX2 o mocy cieplnej Q=1100kW każdy. 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia 1.3.1. Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia: 1) budowa kotłowni parowej nr 3 w bud. nr 17 z podłączeniem instalacji gazowej do instalacji niskiego ciśnienia zakończonego w szafce gazowej z zaworem odcinającym. 2) zapewnienie i podłączenie kontenerowej wytwornicy pary na potrzeby kuchni stołówki, na czas realizacji robót budowlanych o wydajności kotła 1,0 t\h ciśnieniu 10 bar, z palnikiem olejowym oraz zaopatrywanie wytwornicy w olej opałowy do czasu odbioru przedmiotu umowy. 3) Budowa kotłowni nr 1 w budynku nr 45 z podłączeniem instalacji gazowej do sieci instalacji niskiego ciśnienia zakończonego w szafce gazowej z zaworem odcinającym. 4) budowa sieci ciepłowniczej od trójników zlokalizowanych przy budynku nr 31, zasilającej obiekty nr 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43. 5) budowa odcinka sieci ciepłowniczej zasilającej budynek nr 44 poprzez montaż trójników w istniejącą sieć preizolowaną. 6) demontaż istniejącej turbiny w pomieszczeniu kotłowni nr 1. 7) demontaż rozdzielacza z zaworami z zaślepieniem istniejących rurociągów poza obrysem kotłowni nr 1. 8) demontaż wymiennika pojemnościowego o pojemności 2000m3 z armaturą w pomieszczeniu kotłowni nr 1. 9) Przebudowa pomieszczenia piwnicznego w zakresie niezbędnym do wykonania kotłowni nr 1 zgodnie z projektem 10) koordynacja robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia z budową kotłowni nr 7 w budynku hali sportowej realizowanej przez AMW SINEVIA, oraz kotłowni nr 5 i 6 realizowanych przez firmę EUROBUD 11) Przejęcie funkcji kierownika budowy (zakres objęty niniejszym OPZ oraz zakres z pkt. 10) od dnia podpisania umowy. 12) Uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie dla kotłowni, sieci i przyłączy. 1.3.2. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia - opracowanie i przedłożenie dla Zamawiającego w 2 egz. Programu Zapewnienia Jakości w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, - kierowanie robotami budowlanymi, - obsługa geodezyjna, - wykonanie pomiaru powykonawczego i uzupełnienie mapy zasadniczej w ODBW w RZI w Zielonej Górze, (zastrzeżone) - wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz., (w tym zagospodarowanie terenu zawierające sieci zewnętrzne o klauzuli zastrzeżone) - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu/zgłoszenie zakończenia robót, - udział w przekazaniu obiektu administratorowi, - szkolenie i rozruch urządzeń, - nieodpłatny serwis w okresie gwarancji, - przekazanie z fakturą częściową zestawienia odebranych robót - wykonywanie zdjęć poglądowych przed i w trakcie wykonywania prac budowlanych. - przygotowanie dokumentacji odbiorowej wg "Wykazu dokumentacji odbiorowej" będącej załącznikiem do OPZ, - opracowanie i przekazanie z dokumentacją odbiorową wykazu urządzeń wbudowanych podczas realizacji zadania (załącznik nr 6 do OPZ).

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na zasadach określonych w art. 131h ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 5 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia uzupełniającego tego samego rodzaju do wysokości nie większej niż 2.040.225,00 zł brutto pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia zostanie zawarta umowa w trybie z wolnej ręki.


II.6) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
Wartość bez VAT: 2361592.33
Waluta: PLN
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 29/05/2020


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

tak


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do: a)przestrzegania zapisów podanych w ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.) b)spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w użytkowanych przez siebie obiektach, c)zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, z którymi zapoznają się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, d)zawiadomienia zamawiającego w przypadku zmiany składu osobowego realizujących umowę a także udostępnieniu potwierdzonych za zgodność kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, 2.W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone konsorcjum, dostęp do informacji niejawnej będzie miał tylko ten członek konsorcjum, który spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnej. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.
Informacje dodatkowe: Zamawiający żąda, aby Wykonawca oświadczył, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, odnośnie ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby wykonawca oświadczył, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że zawrze na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi robót objętych umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Polisa ubezpieczenia będzie musiała obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany przedmiot umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót; b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych c) szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (m.in. przepięcia, wyładowania atmosferyczne na czas prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji).
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Zdolność techniczna Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował minimum dwie roboty w tym: a) minimum jedna robota obejmująca budowę lub przebudowę kotłowni gazowej o mocy min. 450KW; oraz b) minimum jedna robota w zakresie budowy sieci c.o., c.w.u o min długości 500 m; oraz podał ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania, nazwę podmiotów, na rzecz których wykazane roboty zostały wykonane, oraz załączył dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2)Kwalifikacje zawodowe Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał dysponowanie (w tym przedłożył dokumenty) na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. osobami posiadającymi: a) upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierownik punktu ewidencyjnego [kancelista], kierownik budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, geodeta); b) aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierownik punktu ewidencyjnego [kancelista], kierownik budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, geodeta) c) aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego przeprowadzonego przez ABW lub SKW (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego), d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach (konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, drogowej) oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, e) uprawnienia do świadczenia usługi geodezyjnej, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wraz z podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda, aby wraz z wnioskiem (z wyłączeniem pkt 4) każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ 3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ 4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu - zał. nr 3 UWAGA! Powyższy dokument Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji określonych w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp z wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas oświadczenie dołącza do wniosku. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 1 tego rozdziału - składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w pkt 5 tego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda, aby wraz z wnioskiem każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach - zał. nr 7 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty - zał. nr 4 UWAGA! W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty wskazane w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w tym rozdziale budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5; 4. oświadczenie o ubezpieczeniu - zał. nr 6; UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy lub umowy ubezpieczenia. 5. kserokopia aktualnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" dla niżej wymienionych osób: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, d) kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista), e) kierownik budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, f) geodeta. UWAGA! Zamiast upoważnień można załączyć kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa 6. kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla niżej wymienionych osób: a) administrator systemu teleinformatycznego, b) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, c) kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista), d) kierownik budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, e) geodeta. 7. kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych przez ABW lub SKW dla osób funkcyjnych tj.: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Szczegółowe informacje o wadium zostaną podane w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 15
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a) jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 15 oraz ww. wykonawcy na minimalnym poziomie spełniają wymagania standardów określonych w rozdziale VIII, VIII.1, ogłoszenia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp - zamawiający zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu bez przyznawania punktacji; b)jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 15, to zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają największą ilość punktów wg procedury określonej poniżej. 2. Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu robót oraz załączonych dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonywane należycie. 3. Wykonawca, który wykaże, że wykonał dodatkowe zadanie (poza minimum wymaganym w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 3 tiret 1) otrzyma dodatkowe punkty wg zasady: 1 dodatkowe zadanie = 1 pkt. 4. W przypadku uzyskania przez wykonawców takiej samej ilości punktów o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych robót zamieszczonych przez wykonawcę wykazie. 5. Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy Pzp celem wyjaśnienia niejednoznacznych zakresów wykazanych robót ponad wymagane minimum. W przypadku niejednoznaczności wykazane roboty nie będą podlegały ocenie punktowej. 6. Zamawiający przy ocenie punktowej będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie własne wykonawcy lub konsorcjum.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Wydłużenie okresu gwarancji 40


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający doprecyzuje zapisy dotyczące wzoru umowy oraz dopuszczalne zmiany do umowy w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25/03/2019 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części jawnej zamówienia podwykonawcy. 2. Szczegółowe zapisy odnoszące się do podwykonawców zawarte zostaną na II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ujętej w ofercie. Zamawiający doprecyzuje wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr 2, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 29.05.2020 r., w tym: a) zakończenie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia kotłowni do dnia 31.10.2019 r., b) zakończenie pozostałych robót do dnia 31.03.2020 r. c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na oddawane części zakresu robót, zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego do dnia 30.04.2020 r. d) udział w przekazaniu obiektu administratorowi do dnia 29.05.2020 r., UWAGA! a) Rozpoczęcie realizacji umowy i zakres jej realizacji w następnym (kolejnym) roku nastąpi pod warunkiem zapewnienia w planie finansowym na następny rok środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy oraz do wysokości kwot określonych w planie finansowym. W razie nie ziszczenia się warunku, o którym wyżej mowa, w tym ograniczenia wysokości środków w planie finansowym na realizację tych zadań, wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. b) Tak określony termin realizacji zamówienia jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w SIWZ.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.