eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie › Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.Ogłoszenie z dnia 2019-03-14

Ogłoszenie nr 570049190-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (url): www.rzilublin.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.rzilublin.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Dokumentacja niejawna oznaczona klauzulą ZASTRZEŻONE może zostać udostępniona na etapie przygotowania wniosku i oferty w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lipowej 1a w Lublinie. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pkt IV SIWZ.Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek i ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), za pośrednictwem posłańca.Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, kancelaria jawna.


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Numer referencyjny:

4.008/19/PO/WB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zakres inwestycji: wg załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. Stan istniejący: Obiekt będzie zlokalizowany na terenie zamkniętym terenu wojskowego w Chełmie. W pobliżu występuje uzbrojenie podziemne terenu (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć c.o., sieć elektroenergetyczna i teletechniczna. Potrzeby i wymagania: a) Roboty budowlane należy realizować zgodnie z: - decyzją nr 78/17 z dnia 05.12.2017 r. pozwolenia na budowę, - decyzją z dnia 15.11.2017 r. Prezydenta Miasta Chełm na usunięcie drzew, - dokumentacją projektową: projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz - warunkami BHP zawartymi w planie BIOZ, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz zachowaniem obowiązujących norm, - odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji robót wymagają akceptacji Zamawiającego i muszą być uzgodnione przez wykonawcę dokumentacji projektowej. b)Wyżej wymienione decyzje i porozumienie zostaną przekazane w dniu zawarcia umowy. d.Zakres przedmiotu zamówienia: - Budowa garażu w konstrukcji lekkiej jako budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, o wymiarach zewnętrznych ok 73,38m x 19,14m i wysokości ok. 7,48m (od poziomu terenu przy wejściu głównym), o powierzchni użytkowej 1331,15m2, o kubaturze 10176,34m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi. W obiekcie przewiduje się 26 stanowisk postojowych w czterech wydzielonych boksach z kanałem przeglądowym o dł. 12m. - Wykonanie infrastruktury zewnętrznej: powierzchnia placu przed budynkiem około 1300,00m2. - Wykonanie przyłącza ciepłowniczego i budowa węzła cieplnego w budynku, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY zwany dalej w skrócie OPZ jest załącznikiem do wzoru umowy oraz załącznikiem nr 1 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załącznik do SIWZ - zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, spakowane programem 7-zip - dostępnym bezpłatnie pod adresem http://7-zip.org.pl/) Wykaz dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 131g ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający nie dopuszcza stosowania równoważnych rozwiązań technicznych w zakresie zaprojektowanego Telewizyjnego Systemu Nadzoru i Systemu Sygnalizacja Włamania i Napadu.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45223500-1, 45262500-6, 45223210-1, 45311100-1, 45331100-7, 45332000-3, 45331200-8, 45314000-1

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30/09/2020


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

tak


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

Wszystkie osoby biorące udział w realizacji robót budowlanych związanych z dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz kierownicy robót budowlanych obowiązani są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.) przez przetwarzanie informacji niejawnych rozumie się wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie. 1.Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niejawnych, w posiadanie których wszedł w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w związku z realizacją umowy, a także po jej zakończeniu, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.). 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną na podstawie przepisów określonych m.in. w Rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.).3. Naruszenie obowiązków ochrony informacji niejawnych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, obciążenia go karami umownymi z tego tytułu, a także do powiadomienia organów ścigania o tym fakcie. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego ustępu w terminie 60 dni od ujawnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej. 4. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu lub przerwaniu jej realizacji. 5.Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczania informacji dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, a także Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, aby wszystkie osoby biorące udział w realizacji czynności związanych z przetwarzaniem i dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych, np. kierownicy robót budowlanych, instalatorzy, ect. obowiązani byli do posiadania aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 412 ze zm.) przetwarzaniem informacji niejawnych są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie. 7. Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego Przedmiotu umowy. 8. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy (Podwykonawcy) niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy materiały, w tym niejawne, które mają być przechowywane u Wykonawcy (Podwykonawcy) z zachowaniem wymagań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 412 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymogów dotyczących przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. 2011, Nr 271, poz. 1603). 9. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o zobowiązaniu się do zwrotu materiałów niejawnych otrzymanych od Zamawiającego. 10.Podczas korzystania z materiałów niejawnych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek ich przechowania i ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.412 ze zm.), a także Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683). 11. Po całkowitym zrealizowaniu Przedmiotu umowy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu użytkowanej przez siebie dokumentacji, w tym również materiałów niejawnych, w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych oraz trwałego usunięcia z wykorzystywanych informatycznych nośników danych (IND) wszystkich informacji niejawnych związanych z wykonywaną umową. 12. Wykonawcy oraz każdej osobie zaangażowanej w realizację Przedmiotu umowy, w tym w szczególności Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym przez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz inne środki służące porozumiewaniu się na odległość. 13. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach. 14. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów Jednostki Wojskowej w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów na terenie obiektów wojskowych.15. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności: a) przebywania osób biorących udział w realizacji Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac; dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy, każdorazowo musi uzgodnić z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace,b) uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na:- wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku, - użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego. 16. Osoby realizujące ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy roboty budowlane przed przystąpieniem do ich realizacji są zobowiązane do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia każdy z nich potwierdza w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w chronionym kompleksie. 17. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualniać wykaz osób realizujących Przedmiot umowy. 18. Wykonawca nie później niż pięć (5) dni przed planowanym dniem wejścia na teren Użytkownika, dostarczy Zamawiającemu, w dwóch egzemplarzach, wykaz osób biorących udział w realizacji umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: a) w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy niezatrudniający cudzoziemców: - imię i nazwisko osoby, - pesel i miejsce zamieszkania, - markę i numery rejestracyjne samochodów, b)z zastrzeżeniem ust. 20 - w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego: - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. Powyższe dane niezbędne są do wydania przepustek umożliwiających wejście na teren wykonania robót. W wykazie należy wskazać, które osoby będą realizowały, a które będą nadzorowały roboty budowlane. 19. Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się z wystawionych pracownikom przepustek w terminie ustalonym przez Użytkownika. 20. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18). Zamawiający informuje, iż OBCOKRAJOWIEC zamierzający wejść na teren różnych chronionych jednostek lub instytucji wojskowych zobowiązany jest do uzyskania osobnych pozwoleń. Otrzymane pozwolenie uprawnia do wstępu tylko na wskazany w nim teren wojskowy. 21. Zakazuje się Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wskazania we wniosku i ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani. 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Zamawiający wymaga od Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy posiadania - przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia związanego z informacjami niejawnymi - aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 3. Zasady i terminy dotyczące zawierania i przedkładania umów o podwykonawstwo oraz zmian tych umów, a także zasady zapłaty wynagrodzenia i naliczania kar umownych w związku z umowami o podwykonawstwo zawarte zostały we wzorze umowy - stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznali się w trakcie realizacji zamówienia lub po jego zakończeniu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu informacji dotyczących nowych Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy), i siedziby oraz danych, które umożliwia Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których maja dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. 6. Zamawiający ma prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy, którzy maja brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizacji zamówienia. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1. ustawy Pzp (tzw. inny podmiot), w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy nie będącego innym podmiotem wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1. ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 9. Do oceny spełniania przez Podwykonawcę warunków, o których mowa w pkt 8, stosuje się odpowiednio opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 10. Przez umowę o podwykonawstwo, należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a co najmniej jednym innym podmiotem. 11. Za Podwykonawcę nie uznaje się, zgodnie z art. 131 u ust. 1 ustawy Pzp: 1) Podmiotu, na który Wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na Wykonawcę, podmiotu, który jako Wykonawca podlega dominującemu wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad określających jego działanie, w związku z: a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod dominującym wpływem lub b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego podmiotu, lub c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; 2) Grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego Wykonawcy; 3) Podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 11 ppkt 2, w sposób określony w pkt 11 ppkt 1; 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za należyte wykonanie prac powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zawartą umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa albo w czasie wykonywania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku niespełniania przez Podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla Wykonawcy zamówienia. 14. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany Podwykonawca nie spełnia. 15. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dany Podwykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 16. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: A. spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010r . o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w tym przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli; B. posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2213 ze zm.).
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: A.nie wcześniej, niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie budynku garażowego (PKOB 1242) lub przemysłowego (PKOB 1251) albo przebudowie obiektu budowlanego na budynek garażowy (PKOB 1242) lub przemysłowy (PKOB 1251) z infrastrukturą techniczną o kubaturze minimum 5 000 m³ każda, oraz b) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie systemów alarmowych o wartości nie niższej niż 70 tys. zł brutto każda; B. posiada system teleinformatyczny akredytowany do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "ZASTRZEŻONE"; C. skieruje do realizacji zamówienia: a) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalnościach: * konstrukcyjno-budowlanej, * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; ? Wymagana jest przynależność powyższej osoby/osób - kierowników robót budowlanych do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1262 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) lub osoba/osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały określone na zasadach określonych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). ? Osoba/osoby te muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub pisemne upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. b)co najmniej jedną (1) osobę posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, zgodnie z art. 43 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101). ? Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. c) co najmniej 1 osobę biorącą bezpośredni udział przy montażu systemów alarmowych posiadającą zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. ? Osoba/osoby te muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. d)Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (art.14 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych - t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.) posiadającego zaświadczenie o odbytym szkoleniu dla pełnomocników ds. informacji niejawnych wydanym przez SKW lub ABW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne. ? Osoba ta musi posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne. e) Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego - na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadającego zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego - wydane przez ABW lub SKW. ? Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. ? W przypadku dysponowania inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego na zasadach zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, należy przedstawić kserokopię zgody ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz kserokopię zawartego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych. f) Administratora systemu teleinformatycznego - na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadającego zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla administratorów systemu teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez SKW lub ABW. ? Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. ? W przypadku dysponowania administratorem systemu teleinformatycznego na zasadach zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, należy przedstawić kserokopię zgody ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz kserokopię zawartego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych. Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy, obowiązane są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 131e ust.1b pkt 1) lit. c) (art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp - jako załącznik do wniosku; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - jako załącznik do wniosku; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku, lub innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -jako załącznik do wniosku; 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 1) oraz art. 131e ust. 1b pkt 1) lit. a) i b) ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku - jako załącznik do wniosku; 5) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - jako załącznik do wniosku.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ - jako załącznik do wniosku; 2) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym: numeru GINB, poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o odbyciu szkoleń z zakresu informacji niejawnych, zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych oraz podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ - jako załącznik do wniosku. Wykaz powinien obejmować wszystkie osoby opisane w pkt XIV ppkt 2 ppkt 3) lit. C SIWZ. 3) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - tj.: a) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie budynku garażowego (PKOB 1242) lub przemysłowego (PKOB 1251) albo przebudowie obiektu budowlanego na budynek garażowy (PKOB 1242) lub przemysłowy (PKOB 1251) z infrastrukturą techniczną o kubaturze minimum 5 000 m³ każda oraz b) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie systemów alarmowych o wartości nie niższej niż 70 tys. zł brutto każda - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ - jako załącznik do wniosku. Każda przedstawiona w wykazie robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem wymogom określonym w pkt XIV ppkt 2 ppkt 3) lit. A SIWZ. Wraz z Wykazem robót należy złożyć DOWODY określające, czy roboty wskazane w wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 4) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 412 ze zm.): w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" z wyłączeniem przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych (jeśli dotyczy) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do SIWZ - jako załącznik do wniosku. 5) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 412 ze zm.) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", w tym przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli (jeżeli dotyczy) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do SIWZ - jako załącznik do wniosku. 6) Kserokopia aktualnej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.) - jako załącznik do wniosku; 7) Kserokopia stron dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego zawierających informacje o zatwierdzeniu tej dokumentacji przez kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" (Procedury Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa) lub Kserokopia świadectwa akredytacji systemu dla klauzuli innej niż "ZASTRZEŻONE" lub Kserokopia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, - jako załącznik do wniosku. 8)Kserokopia porozumienia między kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie dysponowania systemem teleinformatycznym akredytowanym do przetwarzania informacji o klauzuli co najmniej "ZASTRZEŻONE" udostępnionym przez inną jednostkę (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku. Porozumienie to musi zawierać informacje o korzystaniu z systemu teleinformatycznego oraz wykaz osób niezbędnych do funkcjonowania systemu - pełnomocnik, administrator, inspektor (zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.); 9) Kserokopia ze strony zatwierdzonej instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" we własnej jednostce organizacyjnej oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 412 ze zm.) - jako załącznik do wniosku; 10) Kserokopia zgody ABW i SKW na wykonywanie zadań przez administratora systemu teleinformatycznego i/lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w innej jednostce organizacyjnej wraz z kserokopią porozumienia w ww. kwestii między kierownikami jednostek organizacyjnych (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - według wzoru stanowiącego załacznik do SIWZ, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej przy realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - tj.: a) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie budynku garażowego (PKOB 1242) lub przemysłowego (PKOB 1251) albo przebudowie obiektu budowlanego na budynek garażowy (PKOB 1242) lub przemysłowy (PKOB 1251) z infrastrukturą techniczną o kubaturze minimum 5 000 m³ każda oraz b) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie systemów alarmowych o wartości nie niższej niż 70 tys. zł brutto każda - jako załącznik do wniosku. Wraz z Wykazem robót należy złożyć DOWODY określające, czy roboty wskazane w wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

1. Oryginał dokumentu potwierdzającego dysponowanie niezbędnymi zasobami innego podmiotu w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz potwierdzającego, iż stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określającego w szczególności: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi/roboty budowalne, których wskazane zdolności dotyczą. Takim dokumentem może być zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załączonego do SIWZ (jeśli dotyczy) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ - jako załącznik do wniosku. 2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w szczególności: do złożenia wniosku, oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy (jeżeli dotyczy) lub Pełnomocnictwo wystawione przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) - do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia wniosku, oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy (jeśli dotyczy) - jako załącznik do wniosku.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 59 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 00/100 zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia i godziny upływu terminu składania ofert. Data i godzina, do której można składać oferty, zostanie podana w zaproszeniu do złożenia oferty oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20 - 020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału: a) w pokoju nr 105 (kancelaria) lub b) w pokoju nr 113 (sekcja zamówień publicznych) lub c) dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie, najpóźniej do dnia i godziny upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 3
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
Jeśli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie wyższa niż 3, Zamawiający zastosuje kryteria selekcji, o których mowa w pkt XIII SIWZ.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

tak
Określenie przesłanek unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1d PzpIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji 20
Gwarancja 20


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: 3.1. Zmiana terminu realizacji umowy o okres trwania niżej wymienionych przyczyn w następujących przypadkach: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca, przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, b) w przypadku konieczności dokonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - o czas ich trwania; c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji - o czas niezbędny do ich wykonania lub usunięcia kolizji; d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - o czas ich działania; e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - o czas niezbędny do ich wykonania; f) w przypadku opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz gdy nie są one następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, udokumentowanych przez Wykonawcę - o czas niezbędny do ich uzyskania; g) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/przez stronę resortu MON - o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac, h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w toku robót, a warunkujących wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa - o czas niezbędny dla uzyskania stosownych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych oraz naniesienia zmian, i) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub przepisów resortowych MON - o czas konieczny na opracowanie dokumentacji, j) w przypadku wystąpienia podczas odbioru końcowego konieczności wykonania robót dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnętrzne biorące udział w odbiorze końcowym, warunkujących odbiór Przedmiotu umowy i dopuszczenie do użytkowania - o czas niezbędny do ich wykonania; k) w przypadku wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robót; l) w przypadku zaistnienia okoliczności określonych ustawą Pzp, w tym: w przypadku wniesienia odwołania - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 3.2. Zmiana osób lub Podwykonawców w następujących przypadkach: 1) zmiana osób upoważnionych, jako przedstawicieli stron (inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierowników robót, geodety, ...), w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy lub na żądanie Zamawiającego, w szczególności w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków. W takim przypadku strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót o podjęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczeń GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane lub kopię (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB - art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a (zaświadczenie GINB nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r.), uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "ZASTRZEŻONE" wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 2) powierzenie lub zmiana Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na: * powierzenie nowemu Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie jego realizacji, jeżeli spełni on wymagania art. 131r ust. 2 ustawy Pzp; * zmianę dotychczasowego Podwykonawcy w przypadku, gdy otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie dokonania z nim całości rozliczeń finansowych. 3) zmiana albo rezygnacja Podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę albo rezygnację w/w podmiotu, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.3. Wysokość wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy może ulec zmianie, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku: 1) gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana: a) Stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, strony przewidują zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wysokości odpowiedniej do stopnia (zakresu) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, według zasad określonych w §19 ust. 3.3. pkt 2) -8). 2) Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu zmian na koszt wykonania Przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 3) W razie zmiany: a) której mowa w §19 ust. 3.3 pkt 1) ppkt a) - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki VAT, obowiązującej po zmianie przepisów; b) o której mowa w §19 ust. 3.3 pkt 1) ppkt b) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie "odpowiedniej zmianie", to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat; c) o której mowa w §19 ust. 3.3 pkt 1) ppkt c) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie "odpowiedniej zmianie", to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób; d) o której mowa w §19 ust. 3.3 pkt 1) ppkt d) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie "odpowiedniej zmianie", to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w momencie wejścia w życie zmiany. 4) W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców postanowienia §19 ust. 3.3 pkt 3) stosuje się odpowiednio. 5) W przypadkach określonych w §19 ust. 3.3 pkt 1) ppkt b), c) i d) Wykonawca wykaże stopień (zakres) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, w złożonych Zamawiającemu dokumentach, w formie pisemnej, zawierających niezbędne dane w tym zakresie, wyliczonych w sposób, który będzie odzwierciedlał wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia zgodnie z §19 ust. 3.3 pkt 3) ppkt b), pkt 3) ppkt c) pkt 3) ppkt d) i pkt 4). 6) Dokumenty, o których mowa w §19 ust. 3.3 pkt 5) podlegają załączeniu do umowy. 7) Wynagrodzenie w zmienionej wysokości przysługiwać będzie Wykonawcy po weryfikacji przez Zamawiającego dowodów przedstawionych przez Wykonawcę, potwierdzających zmianę kosztów wykonania zamówienia, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 8) Zmiana wynagrodzenia będzie dokonana po wykonaniu czynności, o których mowa w §19 ust. 3.3 pkt 5) od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących przyczyną waloryzacji, w zakresie, w jakim zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.3. Inne zmiany: 1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany limitu finansowego stosownie do kwot określonych w Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej oraz planie finansowym Zamawiającego, 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania robót w przypadku wystąpienia braku środków finansowych. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę celem uzgodnienia dalszego działania Stron oraz korekty Harmonogramu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy. W takim przypadku z tytułu przerwania robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, dopuszcza się jedynie zmianę terminu zakończenia robót, lecz nie więcej niż o okres faktycznego ich wstrzymania, 3) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają formy aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany, o których mowa w §19 ust. 3.2 pkt 1) nie stanowią istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy i winny być dokonane w formie pisemnej.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25/03/2019 godzina: 12:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.