eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury › Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania 13560 - "Modernizacja rurociągów paliwowych".Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 570027138-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania 13560 - "Modernizacja rurociągów paliwowych".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 19005559700000, ul. ul. Jana z Kolna , 81-301 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 260 198, e-mail rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl, faks 58 620 71 44.
Adres strony internetowej (url): www.rzigdynia.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.4) KOMUNIKACJA:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:na adres kancelarii RZI Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b, pok. 106 , I piętro


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania 13560 - "Modernizacja rurociągów paliwowych".

Numer referencyjny:

4/IV/R/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania 13560 - "Modernizacja rurociągów paliwowych".

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 71220000-6


Dodatkowe kody CPV: 71248000-8

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 8


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - posiadają własny akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji oznaczonych klauzulą co najmniej "ZASTRZEŻONE", zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w Rozdziale 8 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 100.000,00 zł.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.: - wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału Wykonawców w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę projektową w zakresie projektowania samodzielnych sieci lub rurociągów paliwowych lub przyłączy dla płynnych obiektów naftowych (przyłącze o średnicy przynajmniej 250 mm i długości min. 1,5 km). - posiadają komórkę organizacyjną, w której rejestrowane są materiały niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE", zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, - dysponują: * co najmniej jednym projektantem, posiadającym uprawnienia do projektowania w branży samodzielnych sieci lub rurociągów paliwowych lub przyłączy dla płynnych obiektów naftowych ( przyłącze o średnicy przynajmniej 250 mm i długości min. 1,5 km ) , sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz poświadczenia przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiednio Polskiej Izby Architektów. * pracownikiem posiadającym kompetencje określone dla certyfikatu na "poziomie 3" lub dla prac prostych na "poziomie 2" zgodnie z wymaganiami normy PN -EN 15257:2008 p.t. "ochrona katodowa - poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej". ww.osoby winny posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, *pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w art. 14 Ustawy o OIN.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Do wniosku każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 niniejszego Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 4. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie o posiadaniu własnego akredytowanego systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "ZASTRZEŻONE", zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w Rozdziale 8 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego Ogłoszenie), 2) oświadczenie, że Wykonawca posiada komórkę organizacyjną w której rejestrowane są materiały niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE", zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o OIN ( zgodnie z załącznikiem nr 8 do Ogłoszenia ), 3) wykaz wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 usługi projektowej w zakresie projektowania samodzielnych sieci lub rurociągów paliwowych lub przyłączy dla płynnych obiektów naftowych (przyłącze o średnicy przynajmniej 250 mm i długości min. 1,5 km) (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Ogłoszenia) oraz dowód określający czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, jest referencja bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego ta usługa była wykonywana a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego dokumentu - oświadczenie Wykonawcy; Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz Zamawiającego. 4) Wykaz osób, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit b tiret trzeci - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Ogłoszenia. 5) Kopię ważnych poświadczeń bezpieczeństwa dla osób o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit b tiret trzeci, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wraz z kopiami aktualnych zaświadczeń ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Ważna informacja: Wstęp Obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie Pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej. Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - Obcokrajowcy będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/w Pozwoleń. W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Gdyni o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej. Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: ? imię i nazwisko osoby, ? datę i miejsce urodzenia, ? obywatelstwo, ? numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, ? numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP, ? numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy Jednorazowego pozwolenia uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie Jednorazowego pozwolenia jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. 6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 100.000,00 zł, 7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10 Zamawiający wyłoni Wykonawców przyznając punktację za wykazanie większego doświadczenia w wykonaniu usługi projektowej w zakresie projektowania samodzielnych sieci lub rurociągów paliwowych lub przyłączy dla płynnych obiektów naftowych( przyłącze o średnicy przynajmniej 250 mm i długości min. 1,5 km ). 2) Za każdą wykonaną usługę powyżej 1 usług projektowej w zakresie projektowania samodzielnych sieci lub rurociągów paliwowych lub przyłączy dla płynnych obiektów naftowych( przyłącze o średnicy przynajmniej 250 mm i długości min. 1,5 km ) wykonaną samodzielnie, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzoną dowodem, że została wykonana należycie Zamawiający przydzieli 10 punktów. Uwaga : ? Usługa wykonana przez podmiot, który nie ubiega się o udzielenie zamówienia a jedynie udostępnia swój potencjał nie będą oceniane w kryterium selekcji. ? W przypadku, gdy Wykonawca powoła się kilkakrotnie na tą samą usługę , z uwagi na wykonanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmioty udostępniające zasoby, Zamawiający przyzna za tę usługę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość usług , a nie ilość wykonujących ją podmiotów. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 10, Zamawiający może zaprosić do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. W przypadku, gdy warunki spełnia jeden wykonawca zamawiający zaprasza tego wykonawcę do udziału w postępowaniu.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. Wadium może być wniesione w: pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 68 1010 1140 0172 6813 9120 1000 z adnotacją: "wadium sprawa 4/IV/R/2020 - Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania 13560 - "Modernizacja rurociągów paliwowych". 1) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank dokonał rzeczywistego przetworzenia operacji zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak posiadania przed upływem terminu składania ofert kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę. 5. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego zostanie załączony do oferty i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach o których mowa w ust. 4 pkt 2-5) Wykonawca składa wraz z ofertą. 7. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego zostanie załączony do oferty i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. 9. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, 2) precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 11. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 12. Gwarancja wadialna musi w swojej treści zawierać informację o Wykonawcy jako zobowiązanym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie o wszystkich Wykonawcach jako zobowiązanych lub chociażby informację, że strona stosunku "gwarancyjnego" jest uczestnikiem konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz drugiego uczestnika jako Wykonawcy - którzy wspólnie złożyli w postępowaniu przetargowym ofertę. 13. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą uzależniać wypłaty zabezpieczenia Zamawiającemu od oświadczenia woli Wykonawcy w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty. 14. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku. 15. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 17. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku gdy gwarancja wadialna zawierać będzie informację, że wygasa ona w przypadku zwrotu jej oryginału do Gwaranta, Zamawiający wymaga aby wskazane było, że gwarancja wadialna wygasa dopiero gdy wszystkie wydane egzemplarze


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 10
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10 Zamawiający wyłoni Wykonawców przyznając punktację za wykazanie większego doświadczenia w wykonaniu usługi projektowej w zakresie projektowania samodzielnych sieci lub rurociągów paliwowych lub przyłączy dla płynnych obiektów naftowych( przyłącze o średnicy przynajmniej 250 mm i długości min. 1,5 km ). 2) Za każdą wykonaną usługę powyżej 1 usług projektowej w zakresie projektowania samodzielnych sieci lub rurociągów paliwowych lub przyłączy dla płynnych obiektów naftowych( przyłącze o średnicy przynajmniej 250 mm i długości min. 1,5 km ) wykonaną samodzielnie, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzoną dowodem, że została wykonana należycie Zamawiający przydzieli 10 punktów. Uwaga : ? Usługa wykonana przez podmiot, który nie ubiega się o udzielenie zamówienia a jedynie udostępnia swój potencjał nie będą oceniane w kryterium selekcji. ? W przypadku, gdy Wykonawca powoła się kilkakrotnie na tą samą usługę , z uwagi na wykonanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmioty udostępniające zasoby, Zamawiający przyzna za tę usługę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość usług , a nie ilość wykonujących ją podmiotów.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena oferty 60
doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie projektowania 20


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami w SIWZ.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25/02/2020 godzina: 10:30,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje wykluczenie: 1) Wykonawców, którzy realizując zamówienia na rzecz Zamawiającego - RZI Gdynia wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub z własnej winy opóźniając się z jego realizacją lub wykonując je nienależycie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 10% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone przez Zamawiającego w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania, 2) Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) Wykonawców, których osoby reprezentujące prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, oraz 5) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 6) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 7) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Nadzór nad projektem i dokumentacją »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.