eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. A. Steffena dokończenie etapu IV i część etapu IIIOgłoszenie z dnia 2019-12-30

Ogłoszenie nr 560282374-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.

Pasłęk: Remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. A. Steffena dokończenie etapu IV i część etapu III
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587023-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Pasłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 00052444700000, ul. Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48552482001, e-mail lukasz.ziejka@paslek.pl, faks +48552483180.
Adres strony internetowej (url): http://paslek-um.bip-wm.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. A. Steffena dokończenie etapu IV i część etapu III

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BGK.271.15.2019.ŁZ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku w sektorze G (patrz Rys.A1 i A2 dokumentacja projektowa oraz Rys.1 i 2 branża sanitarna) na odcinkach P2a-P7-P6 (dokończenie etapu IV) i w sektorze F od P3-P4 i od P3-P6 ( część etapu III), zgodnie z załączonym planem zagospodarowania na nowe alejki- lipiec 2019. 2. Zakres zadania dotyczy wykonania : nawierzchni z kostki betonowej (kostka płukana 3 kolory) o pow. 906 m2, wykonanie trawników na powierzchni 727 m2, dokonanie nasadzenia drzew i krzewów w ilości 102 szt. z roczną pielęgnacją zieleni, zakup i montaż 2 szt. zdroju żeliwnego z wykonaniem odpływu do istniejącej studni oraz wykonanie odcinka instalacji wodociągowej z rur PEØ25 mm o długości 52 m od W1 do Zd2. Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 250 000,00 zł. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia ? roboty rozbiórkowe,


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Realizacja zamówienia od 17 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
w związku z realizacją dodatkowych robót zwiększeniu uległo wynagrodzenie wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w związku z realizacją dodatkowych robót zwiększeniu uległo wynagrodzenie wykonawcy

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.