eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głubczyce › Budowa kontenerowej świetlicy w miejscowości Opawica.



Ogłoszenie z dnia 2019-12-27

Ogłoszenie nr 560281635-N-2019 z dnia 27-12-2019 r.

Głubczyce: Budowa kontenerowej świetlicy w miejscowości Opawica.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 580742-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510209670-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głubczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141287500000, ul. ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4853021 w. 230, e-mail wydz-kom-inw@glubczyce.pl, faks 774 852 416.
Adres strony internetowej (url): www.glubczyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kontenerowej świetlicy w miejscowości Opawica.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KI.ZP.271.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa kontenerowej świetlicy w miejscowości Opawica. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 1) Roboty ziemne. 2) Dostawa i montaż kontenerów. 3) Instalacja wodno-kanalizacyjna. 4) Instalacja elektryczna. 5) Utwardzenie terenu.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45400000-1,

45300000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 16.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa kontenerowej świetlicy w miejscowości Opawica.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiostwo Budowy Segmentów Sp. z o.o., , ul. Dębowa 2, 09-402, Płock, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 239850.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE




SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z §3 ust. 3 Umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe, którego ostateczna wysokość ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego szczegółowo opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, z zastosowaniem stawek określonych w ofercie Wykonawcy. Zgodnie z powyższym oraz w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zmienia się wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem powykonawczym, szczegółowo opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, na kwotę: 239 029,43 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dziewięć i 43/100 zł).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.