eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Zakup i montaż systemu paneli słonecznychOgłoszenie z dnia 2019-12-24

Ogłoszenie nr 560280954-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.

Kętrzyn: Zakup i montaż systemu paneli słonecznych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 626703-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510276627-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (repr. przez Dyrektora) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp przez Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie jako Zamawiającego.I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 000738668, ul. ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897512005, e-mail dyrektor@pceketrzyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.pceketrzyn.pl/, http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i montaż systemu paneli słonecznych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

CUWPK.343.42.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia to zakup i montaż systemu paneli słonecznych. Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne i realizacyjne określa: 1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ, 2) Plan sytuacyjny obiektu - zał. nr 5a do SIWZ, 3) Dane techniczne obiektu - zał. nr 5b do SIWZ, 4) Przekrój budynku - zał. nr 5c do SIWZ. Zakres zmówienia obejmuje między innymi: 1) dostawę i montaż 2 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 20 kW każda, składających się z paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 280 kWp, falowników 3 fazowych o mocy min 25 kW każdy, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, montowane na dachu krytej pływalni przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie, ul. Poznańska 21 - na podstawie wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji, 2) montaż inwertera, 3) instalacja prądu stałego DC, 4) instalacja prądu zmiennego AC, 5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe, 6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji powykonawczej, 8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, 9) zgłoszenie i doprowadzenie do odbioru instalacji do sieci operatora na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu. W kwestiach znaków towarowych, patentów czy pochodzenia oraz zasad stosowania rozwiązań równoważnych związanych z zapisami art. 29 ust. 3 Pzp obowiązują ustalenia zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące zał. nr 4 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:

09332000-5,

45311000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od podpisania do 23.12.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
§ 2 Termin wykonania umowy: Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia 30.12.2019r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem siły wyższej oraz koniecznością zamiany terminu wykonania umowy Strony umowy postanawiają zawrzeć aneks

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.