eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › wymiana stropów nad piwnicami w lokalach nr 1 i 37/38 wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego - etap IV.Ogłoszenie z dnia 2019-12-23

Ogłoszenie nr 560279917-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.

Warszawa: wymiana stropów nad piwnicami w lokalach nr 1 i 37/38 wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego - etap IV.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605841-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510247212-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 66584000000000, ul. ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6323215, e-mail sekretariat@zgnwola.waw.pl, faks 22 6327242.
Adres strony internetowej (url): http://www.zgnwola.waw.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wymiana stropów nad piwnicami w lokalach nr 1 i 37/38 wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego - etap IV.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.26.216.2019.ŁU

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z projektem budowlanym opracowanym przez mgr inż. arch. Tomasza Gajewskiego, mgr inż. Marka Olędzkiego z marca 2006 r., Decyzją Nr 217/N/06 z dnia 18.07.2006 r., będącymi integralną częścią s.i.w.z. Po wykonaniu remontu Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą, w tym powykonawcze inwentaryzacje w odniesieniu do lokali nr 1 i 37/38. Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, będący integralną częścią s.i.w.z. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 3 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. w szczególności 1 osoba wykonująca prace ogólnobudowlane, 1 osoba wykonująca prace sanitarne oraz 1 osoba wykonująca prace elektryczne. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w pkt 1, wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 5. Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt 5, jest zobowiązany zatrudnić inną osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt 1 i nast. przewidziany w przepisach art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwane dalej "RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt 1 i nast. że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 3 i nast. zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. Sankcje z tytułu niespełnienia dokumentowania zatrudnienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do s.i.w.z.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.11.2019 r. - 13.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: wymiana stropów nad piwnicami w lokalach nr 1 i 37/38 wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego - etap IV.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ADECO Sp. z o.o., , ul. Płocka 15 lok. 66, 01-231, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 232565.16 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu zakończenia robót do 27.12.2019 r., zmiana wynagrodzenia na 317931,56 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność wykonania robót dodatkowych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.