eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › "Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II"Ogłoszenie z dnia 2019-12-17

Ogłoszenie nr 560275193-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.

Podegrodzie: "Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 626196-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500006072-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.23.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 4 części: 1) Część I: Dostęp do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie: o Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych (w każdym gospodarstwie znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego postępowania przetargowego), o Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał osobistego montażu a nie za pomocą kuriera, o Świadczenie usługi serwisowej. W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). Za niepełny miesiąc cena abonamentu zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu. Parametry techniczne minimalne: o stały dostęp do sieci Internet, o transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kb/s, o transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s, o bez limitu danych. Okres świadczenia usługi: o termin instalacji i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.12.2017 r. o świadczenie usługi telekomunikacyjnej (Internet) od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r. o 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Serwis: Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach: o czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii min. 12 godzin - max 24 godziny (zgodnie ze złożoną oferta Wykonawcy). Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę. Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie. Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca obowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania: o wskazujący połączenia z siecią, o określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych, o diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora, o zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu. Ponadto: Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny rachunek szczegółowy (obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu dla każdej lokalizacji zawierający wyszczególnienie ilości wysłanych oraz odebranych danych wraz z listą zgłoszonych awarii i wykonanych napraw i zobowiązany będzie go przesłać wraz z fakturą na adres Zamawiającego. Część II: Dostęp do Internetu dla 81 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie: o Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla 81 gospodarstw domowych (w każdym gospodarstwie znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego postępowania przetargowego), o Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał osobistego montażu a nie za pomocą kuriera, o Świadczenie usługi serwisowej. W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). Za niepełny miesiąc cena abonamentu zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu. Parametry techniczne minimalne: o stały dostęp do sieci Internet, o transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kb/s, o transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s, o bez limitu danych. Okres świadczenia usługi: o termin instalacji i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.12.2017 r. o świadczenie usługi telekomunikacyjnej (Internet) od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r. o 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Serwis: Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach: o czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii min. 12 godzin - max 24 godziny (zgodnie ze złożoną oferta Wykonawcy). Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę. Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie. Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca obowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania: o wskazujący połączenia z siecią, o określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych, o diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora, o zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu. Ponadto: Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny raport szczegółowy (obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu dla każdej lokalizacji zawierający wyszczególnienie ilości wysłanych oraz odebranych danych wraz z listą zgłoszonych awarii i wykonanych napraw i zobowiązany będzie go przesłać wraz z fakturą na adres Zamawiającego. 2) Część III: Dostęp do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie: o Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych (w każdym gospodarstwie znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego postępowania przetargowego), o Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał osobistego montażu a nie za pomocą kuriera, o Świadczenie usługi serwisowej. W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). Za niepełny miesiąc cena abonamentu zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu. Parametry techniczne minimalne: o stały dostęp do sieci Internet, o transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kb/s, o transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s, o bez limitu danych. Okres świadczenia usługi: o termin instalacji i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.12.2017 r. o świadczenie usługi telekomunikacyjnej (Internet) od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. o 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Serwis: Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach: o czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii min. 12 godzin - max 24 godziny (zgodnie ze złożoną oferta Wykonawcy). Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę. Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie. Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca obowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania: o wskazujący połączenia z siecią, o określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych, o diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora, o zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu. Ponadto: Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny rachunek szczegółowy (obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu dla każdej lokalizacji zawierający wyszczególnienie ilości wysłanych oraz odebranych danych wraz z listą zgłoszonych awarii i wykonanych napraw i zobowiązany będzie go przesłać wraz z fakturą na adres Zamawiającego. 3) Część IV: Dostęp do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie: o Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych (w każdym gospodarstwie znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego postępowania przetargowego), o Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał osobistego montażu a nie za pomocą kuriera, o Świadczenie usługi serwisowej. W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). Za niepełny miesiąc cena abonamentu zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu. Parametry techniczne minimalne: o stały dostęp do sieci Internet, o transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kb/s, o transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s, o bez limitu danych. Okres świadczenia usługi: o termin instalacji i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.12.2017 r. o świadczenie usługi telekomunikacyjnej (Internet) od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. o 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Serwis: Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach: o czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii min. 12 godzin - max 24 godziny (zgodnie ze złożoną oferta Wykonawcy). Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę. Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie. Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca obowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania: o wskazujący połączenia z siecią, o określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych, o diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora, o zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu. Ponadto: Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny raport szczegółowy (obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu dla każdej lokalizacji zawierający wyszczególnienie ilości wysłanych oraz odebranych danych wraz z listą zgłoszonych awarii i wykonanych napraw i zobowiązany będzie go przesłać wraz z fakturą na adres Zamawiającego. 3.4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: tj. serwisanta internetowego, którzy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. "samozatrudnienie" lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki). 3.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy. 3.6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 czynności w trakcie realizacji zamówienia: o oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 czynności. 3.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. 3.10. Miejsce realizacji zamówienia - Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.


II.4) Główny kod CPV: 72.41.10.00 - Dostawcy usług internetowych (ISP)
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia: 1) Cz, I, II: a) instalacja i konfiguracja urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.12.2017 r. b) świadczenia usługi telekomunikacyjnej (Internetu) od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r. 2) Cz, III, IV: a) instalacja i konfiguracja urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.12.2017 r. b) świadczenia usługi telekomunikacyjnej (Internetu) od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: "Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II" część nr 2, obejmująca 81 gospodarstw domowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/12/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Partners Internet Integrations Partners Sp. z o.o., , ul. Kazury Stanisława 2C lok. 15, 02-795, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 113636.10 złoty.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: "Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II" część nr 4, obejmująca 100 gospodarstw domowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/12/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Partners Internet Integrations Partners Sp. z o.o., , ul. Kazury Stanisława 2C lok. 15, 02-795, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 168372.06 złoty.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zmiana danych odbiorców

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana danych Beneficjentów (tj. zmiana nazwiska lub adresu), którzy korzystają z dostępu do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II" - dane te znajdują się w załączniku nr 2 do umowy dla części nr II i IV

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Kwoty zawartych umów pozostają bez zmian. Aneks nr 4 do umowy DIN-ZP.272.1.-62/2017 zawarto w dniu 20.11.2019 r. , natomiast aneks nr 6 do umowy DIN-ZP.272.1.-64/2017 zawarto w dniu 22.11.2019 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI PODEGRODZIE

więcej: przetargi PODEGRODZIE »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.