eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta WłocławekOgłoszenie z dnia 2019-12-16

Ogłoszenie nr 560274697-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Włocławek: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta Włocławek
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607905-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510242408-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34039100000000, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 411-64-54, e-mail biuro@mzukid.pl, faks 54 413-70-37.
Adres strony internetowej (url): https://mzukid.bipgov.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta Włocławek

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych jezdni na ulicach Al. Chopina, Długa, Królewiecka, Okrężna, Płocka, Promienna, Zielna, Planty II, Leśna, Borowska, Brzezinowa, Ogniowa i Młynarska, wraz z regulacją pionową urządzeń infrastruktury podziemnej i naprawą przykanalików, w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni i poprawy komfortu uczestników ruchu kołowego.


II.4) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:

45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na czas oznaczony z terminem zakończenia 10.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta Włocławek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., , Krzywa Góra 8/10, 87-800, Włocławek, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 141967.50 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający w §18 ust. 2 umowy, której wzór stanowił załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dopuścił zmiany umowy "Na podstawie art. 144 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą." Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność: - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. W trakcie realizacji umowy na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, stwierdzono pojawienie się osiadania fragmentów nawierzchni jezdni: - na ulicy Bukowej 19; - na ulicy Dziewińskiej 25. Przyczyną powstania zapadlisk w/w fragmentów ulic jest uszkodzenie przykanalików kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w dniu 24.10.2019r. zaobserwowano osiadanie wpustu deszczowego na ulicy Towarowej 2, z powodu awarii urządzenia. Natomiast na ulicy Kruszyńskiej stwierdzono postępującą degradację pięćdziesięciu metrów bieżących nawierzchni bitumicznej jezdni, na nitce zachodniej, od skrzyżowania z Aleją Królowej Jadwigi, w kierunku Brześcia Kujawskiego. Liczne ubytki i spękania siatkowe nawierzchni jezdni ma tym odcinku, wykluczają możliwość przeprowadzenia skutecznego remontu cząstkowego masą bitumiczną na zimno. Dodatkowe ze względu duże znaczenie krajowej ulicy Kruszyńskiej i liczne zgłoszenia do tut. Zarządu przez mieszkańców, zdecydowano na wymianę dwóch górnych warstw bitumicznych na odcinku 54,00 metry bieżące, przed okresem zimowym. Zamawiający stwierdzał, że uszkodzone nawierzchnie jezdni ulic Bukowej, Dziewińskiej, Towarowej i Kruszyńskiej w przypadku braku pilnych działań naprawczych, zostałyby wyłączone z ruchu kołowego na okres zimowy. Wykonanie dodatkowych robót dodatkowych przez innego Wykonawcę nie będzie możliwa z powodów obiektywnych, ekonomicznych lub technicznych, z uwagi na charakter robót oraz zastosowany sprzęt w ramach zamówienia podstawowego oraz z uwagi na porę roku. W przeciwnym razie realizacja dodatkowych robót dodatkowych przez innego Wykonawcę spowoduje istotną niedogodność w technologii robót oraz znaczne wpłynie na zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a także na termin wykonania prac. Zmiana wykonawcy pociągnęłaby za sobą nie tylko zwiększenie kosztów realizacji zamówienia, jak również istotną niedogodność polegającą na wystąpieniu licznych trudność w koordynacji prac obydwu Wykonawców. Dotychczasowy Wykonawca zapewnia ciągłość robót pod względem technicznym, jak również jakościowym oraz terminowości Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników dróg, profilowanie wykonać w trybie pilnym. Ponadto wartość wynagrodzenia nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wobec powyższego stało się zasadne udzielenie obecnemu Wykonawcy robót dodatkowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.