eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30GOgłoszenie z dnia 2019-12-16

Ogłoszenie nr 560274403-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Kraków: Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596070-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510212821-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDW-DN-4-271-68/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni placu na terenie posterunku drogowego w Czarnym Dunajcu. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.50 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania przedmiotu umowy: 19.10.2019r. (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie stanowiącej zał. nr 2 do umowy)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

MK BUD sp. z o.o., wmbiuro@o2.pl, Bilsko 282, 33-314, Łososina Dolna , kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 93090 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
udzielenie zamówienia (robót) dodatkowych obejmujących wykonanie remontu nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w trakcie wykonywanej niniejszej umowy wystąpiły niemożliwe do przewidzenia i niezależne od stron okoliczności, które nie pozwalają na wykonanie całości zadania w terminie określonym w umowie, tj. do 19.10.2019r. Podczas korytowania ujawniono w gruncie infrastrukturę podziemną w postaci elementów żelbetowych dwóch nieczynnych zbiorników smołowych. Zamawiający nie wskazał w OPZ istnienia infrastruktury podziemnej gdyż w dostępnej dokumentacji nie były ujawnione. Podczas prac związanych z odsłonięciem zbiorników stwierdzono, że jeden ze zbiorników wypełniony jest masą błotną. Prowadzone prace ziemne ujawniły jednocześnie, że na powierzchni około 180 m2 poniżej poziomu korytowania wskazanego w OPZ tj. 50 cm zalega mieszanka iłów związanych z gliną, pyłem oraz gruntem nasypowym niewiadomego pochodzenia tworząc gąbczastą warstwę błota. Takie podłoże nie pozwala na wykonanie prawidłowej podbudowy. W celu stabilizacji podłoża i prawidłowego wykonania podbudowy stwierdza się konieczność wykonania prac dodatkowych w ramach przedmiotowej umowy obejmujące : - przegłębienie koryta o 50 - 70 cm poniżej zakładanego w OPZ poziomu na powierzchni 180 m2 z wywozem urobku, - usunięcie wypełnienia z jednego ze zbiorników o wymiarach 5,5 x 6,6 m na głębokość 1,8 m, - niezbędny demontaż elementów żelbetowych zbiorników ( beton z demontażu zostanie wykorzystany do wypełnienia przegłębienia ), - nasyp gruntu do wypełnienia przegłębienia po zdemontowanym zbiorniku, - wykonanie podbudowy z pospółki mieszanej z cementem ( 10 kg cementu na 1m2 kruszywa grubości około 15 do 20 cm ) na części około 70 m2 ( pas koryta od strony ścieżki rowerowej oraz pas przed wjazdem do magazynu soli ), z wyłączeniem części nad zbiornikami, - wykonanie podbudowy z pospółki do wysokości rzędnej projektowanego korytowania. Według oświadczenia Wykonawcy wykonanie powyższych prac dodatkowych zapewni uzyskanie nośności podbudowy powyżej 120 mPa. Realizacja dodatkowych robót budowlanych jest niezbędna dla realizacji przedmiotu umowy oraz musi być wykonana przed zakończeniem robót objętych umową. Zmiana wykonawcy tych prac nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, a ponadto zmiana taka spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego - przedmiotowe prace mają stanowić prace wykonywane w związku z realizowanym zamówieniem podstawowym w ramach jednego terenu budowy. Wartość prac dodatkowych w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy wynosi 21 894,00 zł brutto. Wartość zmiany (przedmiotowych prac dodatkowych) nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie - wartość przedmiotowych prac dodatkowych wynosi 21 894,00 zł brutto, podczas gdy wartość umowy nr 159/2019/ZDW wynosi 114 500,70 zł brutto. Wartość zmiany (zlecanych prac dodatkowych) stanowi ok. 19,12 % wartości zamówienia określonej w umowie. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest, aby prace te zostały udzielone jako zamówienie dodatkowe Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 159/2019/ZDW. Wykonawca będzie realizował dodatkowe prace siłami własnymi. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielona zostanie przez Wykonawcę 60-miesięczna gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne. Na wykonanie prac dodatkowych Zamawiający przewiduje 7 dni. Skutkuje to koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy nr 159/2019/ZDW do 26.10.2019r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.